REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Opieka farmaceutyczna czy sposób na pozyskanie dodatkowych środków finansowych przez sieci apteczne?

4 grudnia 2015 09:10

Bardzo krytycznie oceniam projekt OF przedstawiony przez Śląską Izbę Aptekarską. Uważam , że zostanie on instrumentalnie wykorzystany jedynie przez sieci apteczne w celu wzmocnienia swojej dominującej pozycji na rynku aptecznym!

Już pierwsze zdanie projektu rozczarowuje: „Świadczeniodawcą byłby każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny”. Czy punkt apteczny jest dobrym miejscem prowadzenia OF skoro nawet mgr farm. nie musi być w nim zatrudniony? Projekt nie powinien zawierać dwóch wariantów które „de facto” prawie niczym się nie różnią!
Kolejna wada tego projektu: „Szczegółowe regulacje dotyczące sposobu finansowania oraz warunków realizacji danego świadczenia, w tym personelu aptecznego i wyposażenia lokalu, znajdowałyby się w nowo wydanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia”.

O warunkach wdrożenia opieki, wymogach i ilości pacjentów na 1 mgr farm. decyduje MZ/NFZ! Przypomnijmy sobie jak w praktyce wygląda wydawało się prosta sprawa wydawania i refundacji pieluchomajtek? Co się stanie jeśli tak istotne kwestie jak szczegóły „techniczne” pozostawi się w rękach „fachowców” którzy pracują w MZ i znają pracę apteki jedynie w teorii chyba nie muszę tłumaczyć!

REKLAMA

„Projekt zakłada i dopuszcza sprawowanie opieki farmaceutycznej tylko przez farmaceutów świadczących ją w aptekach i punktach aptecznych. Farmaceuta ten powinien posiadać co najmniej 5 letni staż i zaliczony ostatni okres edukacyjny lub posiadać specjalizację co najmniej I stopnia z farmacji aptecznej lub farmakologii lub posiadającego potwierdzone certyfikatami umiejętności w zakresie prowadzenia opieki farmaceutycznej. W tym celu zostanie wskazany wykaz szkoleń oraz liczba wymaganych godzin. Kwalifikacje te będą potwierdzane przez okręgowe izby aptekarskie, które w tym też celu będą wydawać rękojmię prawidłowego sprawowania opieki farmaceutycznej. Wstępna analiza wprowadzenie takiego ograniczenia kwalifikacji poprzez określenie wysokich wymagań względem personelu spowoduje, że opieka farmaceutyczna nie będzie usługą szeroko dostępną. Zapewni to jednak wysoki poziom świadczonych usług”.

REKLAMA

Nie wiem czy jest powodem do chluby stwierdzenie , że OF nie będzie usługą szeroko dostępną i mnożenie wymagań co do osoby mgr farm. który powinien ją sprawować? Jeśli tak ma być praktyce to pośrednio przyznajemy, że żaden mgr farm. kończący studia na wydziale farmacji nie jest w stanie pomóc pacjentowi apteki i wskazać nawet najprostszych błędów w jego terapii lekowej np. czynna choroba wrzodowa i stosowanie przewlekłe dużych dawek NLPZ? Czy naprawdę do sprawowania OF farmaceutycznej potrzebna jest aż tak duża praktyka zawodowa jak do bycia kierownikiem apteki ? Czy dopiero 5 lat stażu lub I stopień specjalizacji predestynuje mgr farm. do sprawowania OF?

Myślę że stawianie tak wysokich wymogów to jedynie coś co znacząco ogranicza dostęp do OF, która powinna być usługą powszechną i dostępną w każdej aptece w Polsce, w której pracuje mgr farm. (nawet tuż po studiach)!

„Proponowane rozwiązania przewidują, że w celu udzielenia świadczenia, apteka zobowiązana była by do zapewnienia odrębnego pomieszczenia/miejsca w aptece, w którym w sposób intymny możliwe będzie przeprowadzenie rozmowy z pacjentem. W przypadku braku możliwości spełnienia takiego wymogu dopuszcza się sprawowanie opieki w pomieszczeniu szkoleniowym lub pokoju kierownika”.

Wymóg odrębnego pomieszczenia do prowadzenia OF to kolejne kuriozum. Czy udzielenia porady farmaceutycznej przy „pierwszym stole” jest aż „intymną sprawą”, że w każdym przypadku wymaga intymności i braku osób postronnych przy jej udzielaniu? Każdy pacjent ma przecież prawo skorzystać z indywidualnej konsultacji z mgr farm., która może się odbyć w dowolnym pomieszczeniu apteki gwarantującym jednak dyskrecję i intymność.

REKLAMA

Pusta izba ekspedycyjna również co do dyskrecji spełnia te warunki – chyba nie musi być to koniecznie tylko pomieszczenie kierownika lub pomieszczenie szkoleniowe?

Finansowanie:

„W wariancie pierwszym finansowanie świadczenia odbywałoby się analogicznie jak ma to miejsce w przypadku innych profilaktycznych programów zdrowotnych. Środki pochodziłyby ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych. Finansowanie świadczenia oparte byłoby na jednorazowym ryczałcie za włączenie pacjenta do ewidencji pacjentów podlegających opiece farmaceutycznej, wypłacanym co miesiąc, po przedstawieniu sprawozdania o liczbie posiadanych nowych deklaracji. Kwota ta byłaby związana przede wszystkim z wysokością środków finansowych przeznaczonych dla danego świadczeniodawcy w ramach zawartej umowy z NFZ i byłaby w tym zakresie limitowana. Dodatkowo, liczba podmiotów, które uzyskałyby umowę, byłaby ograniczona, w związku z limitowanymi środkami finansowymi i przyjętym trybem konkursu.

W drugim wariancie konieczne byłoby wyodrębnienie w planie finansowanym NFZ, ze środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń, odpowiednich kwot na finansowanie nowego świadczenia. Przyjmuje się założenie, że środki te zostałyby przesunięte z tych przeznaczonych obecnie na profilaktyczne programy zdrowotne. Płatność za realizację świadczenia opieki farmaceutycznej odbywałaby się co miesiąc ryczałtem, analogicznie jak w przypadku rozliczania świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, bez żadnych dodatkowych wskaźników i przeliczników. Oparta byłaby jedynie na liczbie zebranych deklaracji i mnożona przez ustaloną stawkę kapitacyjną”.

Na 100 % wykreśliłbym ten podpunkt z deklaracjami apteki przez pacjentów bo będzie to kolejny element niezdrowej konkurencji między aptekami! Przejmowanie pacjentów , korumpowanie lekarzy „ułatwiających” wybór właściwej apteki, faktyczny brak opieki w przypadku zakupu w aptece innej niż ta pierwotnie deklarowana! Myślę że to kompletnie chybiony pomysł. Lepiej wprowadzić opłatę za np. wystawienie recepty farmaceutycznej, prolongowanie recepty dla osoby przewlekłe chorej osoby, poradę farmaceutyczną itd.

Niestety ale do tego potrzebny jest działający system e-recepty… Kiedy każdy pacjent w Polsce będzie miał elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego dopiero wtedy będzie możliwa praktyczna realizacja elementów opieki farmaceutycznej w każdej aptece ! Projekt OF w obecnej postaci to „de-facto” żadna opieka farmaceutyczna a jedynie „łapanie pacjentów” do bazy aptecznej. Która apteka/sieć apteczna „złapie” ich więcej ta wygrywa…

Projekt do kosza i nie piszę tego złośliwie , obecnie nie ma warunków technicznych (brak e-recepty) aby wdrożyć OF w każdej aptece w Polsce… „Prawdziwa OF” powinna być niezależna od wybranej przez pacjenta apteki i stanowić część taryfikowaną (jednakowo we wszystkich aptekach) systemu e-recepty…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

10 najbardziej kłopotliwych surowców farmaceutycznych w recepturze 10 najbardziej kłopotliwych surowców farmaceutycznych w recepturze

Większość farmaceutów w swojej pracy ma do czynienia z wykonywaniem leków recepturowych. Jest to tru...

Szkolenia ciągłe farmaceutów – po co mi to? Szkolenia ciągłe farmaceutów – po co mi to?

Nie jestem wrogiem szkoleń samych w sobie, jestem wrogiem narzucania farmaceutom czegokolwiek, bo ja...

AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 2 AdA jako skutek chciwości sieci aptek – część 2

Już ponad pół roku minęło od wejścia w życie AdA. Nie jest to aż tak długi okres, by kompleksowo pod...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz