REKLAMA
Magazyn mgr.farm

OSF „Perspektywa 2030” nie istnieje?

31 sierpnia 2015 08:52

25 marca 2015 z inicjatywy pracowników aptek sieciowych, powołano do życia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030”. Tymczasem okazuje się, że po pięciu miesiącach organizacja nadal nie została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym…

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” budziło kontrowersje już od początku swojego istnienia – szczególnie w środowisku aptekarzy indywidualnych. Z niepokojem przyjęli oni fakt utworzenia organizacji, której głównym celem było wprowadzenie do samorządu aptekarskiego jak największej liczby reprezentantów aptek sieciowych. W komunikacie prasowym towarzyszącym powstaniu stowarzyszenia można było przeczytać wypowiedzi ich członków na temat izb aptekarskich: „W Sejmie i w mediach wypowiadają się w imieniu wszystkich członków samorządu, choć ich opinie nierzadko są rozbieżne z naszymi. Nie reprezentują naszych interesów. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” chce to zmienić, m.in. wzmacniając reprezentację farmaceutów pracujących w aptekach sieciowych we władzach samorządu aptekarskiego.” („Apteki sieciowe stowarzyszyły się”, Rynek Aptek, 25 marca 2015)

Początkowo w skład Stowarzyszenia mieli wchodzić wyłącznie farmaceuci nie będący właścicielami aptek. Reprezentowanie ich interesów miało stanowić o sile i wyjątkowości stowarzyszenia. W jego statucie można przeczytać, że „członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia nie może być właściciel apteki ani małżonek, krewny lub powinowaty w linii prostej pierwszego stopnia właściciela apteki ani osoba związana z właścicielem apteki z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli chyba, że zarząd wyrazi na to zgodę”. Bardzo szybko na stronie internetowej OSF „Perspektywa 2030” pojawiła się jednak informacja mówiąca: „Drzwi naszego Stowarzyszenia otwarte są dla wszystkich farmaceutów, zatrudnionych w aptekach, czy realizujących się zawodowo na innych płaszczyznach. Zapraszamy również farmaceutów będących właścicielami aptek, jeśli tylko identyfikują się oni z naszym Statutem”.

REKLAMA

Dlaczego mimo tej otwartości Stowarzyszenie spotkało się z tak chłodnym przyjęciem środowiska aptekarskiego? Do tej pory za przedstawiciela interesów aptek sieciowych uchodził Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET, tworzony przez sieci Dbam o Zdrowie, Super-Pharm, Dr. Max, Euro Apteka, Ziko Apteka oraz hurtownię Farmacol. Organizacja ta weszła w otwarty konflikt z Naczelną Izbą Aptekarską odnosząc się krytycznie do jej pracy i postulatów. Celem ataków PharmaNETu był między innymi obowiązujący od 1 stycznia 2012 roku zakaz reklamy aptek („Jest szansa na zniesienie zakazu reklam aptek. Wymusić ma to Unia”, Termedia, 25 sierpnia 2015), jak również plany wprowadzenia demograficznych i geograficznych ograniczeń w otwieraniu nowych aptek („Czy aptekarze szykują zmowę monopolową?”, Termedia, 11 sierpnia 2015). Środowisko właścicieli aptek sieciowych sprzeciwiało się jakimkolwiek ograniczeniom wolności na rynku aptecznym, podczas gdy Naczelna Izba Aptekarska postulowała dalsze zwiększanie kontroli nad jego funkcjonowaniem, zgodne z oczekiwaniami indywidualnych aptekarzy.

REKLAMA

Właśnie dlatego farmaceuci z niepokojem zareagowali na powstanie OSF „Perspektywa 2030”, które już pierwszego dnia swojego istnienia postawiło się w opozycji do samorządu aptekarskiego i zadeklarowało reprezentowanie interesów pracowników aptek sieciowych. Zwracali oni szczególnie uwagę na fakt, że wśród statutowych celów działalności Stowarzyszenia, nie znalazły się postulaty dotyczące wprowadzenia reguły „apteka dla aptekarza” czy ograniczeń demograficznych i geograficznych dotyczących otwierania nowych aptek.

Powstanie OSF „Perspektywa 2030” oraz wypowiedzi jego prezesa dra n. farm. Marka Malinowskiego wywołały również reakcję Naczelnej Izby Aptekarskiej. W liście skierowanym do prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, dr Grzegorz Kucharewicz pytał o to czy PTFarm wspiera działalność stowarzyszenia, którego „spojrzenie na najważniejsze cele środowiska aptekarskiego pozostaje w sprzeczności z poglądami prezentowanymi przez samorząd aptekarski” (Pismo NIA L.dz. P-107/2015). Pytanie to wynikało z faktu, że jednym z zapowiadanych celów funkcjonowania OSF „Perspektywa 2030” miało być wdrożenie zmian zaproponowanych w dokumencie Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030”. To właśnie od tytułu tego dokumentu swoją nazwę wzięło Stowarzyszenie założone przez pracowników aptek sieciowych…

Tymczasem komentatorzy zwracają uwagę na powiązania personalne między zarządem OSF „Perspektywa 2030”, a członkami PTFarm. Przypominają też, że przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a jednocześnie współautorka wspomnianego dokumentu, dr hab. Agnieszka Skowron, współpracowała z siecią aptek Dbam O Zdrowie przy Programie Opieki Farmaceutycznej (List otwarty prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej do Pani dr hab. Agnieszki Skowron). Sieci, której pracownikiem jest wspomniany już dr n. farm. Marek Malinowski, jak i kilku innych członków zarządu i komisji rewizyjnej OSF „Perspektywa 2030”.

Działalność Stowarzyszenia budzi kontrowersje w środowisku farmaceutów. Na początku czerwca manipulowanie informacjami zarzuciło mu Stowarzyszenie Leki Tylko Z Apteki („Leki Tylko z Apteki: protest przeciwko manipulacji informacją”, Rynek Aptek, 3 czerwca 2015). Podobne opinie wywołuje aktywność OSF „Perspektywa 2030” oraz jego członków na Facebooku, gdzie trwa nieustanna krytyka obecnego samorządu aptekarskiego i nawoływanie do jego zmiany. Komentarze krytyczne wobec Stowarzyszenia są kasowane. Z kolei podczas spotkań z aptekarzami, które odbywają się w różnych rejonach Polski, członkowie zarządu przekonują, że nie reprezentują aptek sieciowych i ich interesów, a wszystkich farmaceutów. Czyżby zatem nie było powiązań między PharmaNETem, a OSF „Perspektywa 2030”?

REKLAMA

Osoby ze środowiska aptekarskiego zwracają uwagę na tajemniczy udział w działalności obu stowarzyszeń pewnej firmy z Warszawy organizującej szkolenia dla farmaceutów. Firmy, która przed długi czas nie tylko świadczyła usługi na rzecz PharmaNETu, ale i użyczała mu siedziby. Obecny adres OSF „Perspektywa 2030” również pokrywa się z jedną z siedzib wspomnianej firmy, która od jakiegoś czasu współpracuje z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym przy organizacji konferencji edukacyjnych…

Najbardziej zaskakujący jest jednak fakt, że po pięciu miesiącach działalności Stowarzyszenia, nadal nie zostało ono legalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że OSF „Perspektywa 2030” nie posiada tożsamości prawnej, a tym samym nie może być uznane za organizację pozarządową, organizację pożytku publicznego ani nie może prowadzić działalności statutowej. Redakcja MGR.FARM zapytała zarząd Stowarzyszenia o tę sytuację. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że Stowarzyszenie jest obecnie w trakcie rejestracji.

Proces rejestracji stowarzyszenia w Polsce trwa około 4 miesięcy. Jego zarząd (wyłoniony podczas zebrania założycielskiego) jest zobowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego powołania, zawiadomić o tym starostę powiatowego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Członkowie Komitetu Założycielskiego, w ciągu 7 dni od dnia zamknięcia zebrania założycielskiego, muszą złożyć we właściwym sądzie wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z wymaganymi dokumentami. Ten ma 3 miesiące na rejestrację stowarzyszenia, oczywiście przy założeniu, że nie ma żadnych uchybień formalnych. Następnie sąd doręcza staroście odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami, a ten ma 14 dni (licząc od dnia doręczenia wniosku) na ustosunkowanie się do niego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

O opinię w tej sprawie poprosiliśmy Piotra Sędłaka – doskonale znanego w środowisku aptekarskim aplikanta radcowskiego. Według niego „art. 17 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach przewiduje, że stowarzyszenie rejestrowe uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Wedle obowiązującej zatem zasady wpisu, w wyniku wpisu stowarzyszenia rejestrowe nabywają lub tracą osobowość prawną (art. 37 k.c.), a wcześniej formalnie nie funkcjonują w obrocie prawnym, czyli nie mogą prowadzić statutowej działalności, nie są również podmiotem praw i obowiązków.”

Wynika z tego, że bez wpisu do KRS statut Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Farmaceutów „Perspektywa 2030” nie ma mocy prawnej, a podejmowane przez jego członków działania nie mają umocowania w prawie. Za takie można między innymi uznać zachowanie dra n. farm. Marka Malinowskiego, który zarówno podczas spotkań z farmaceutami, w Ministerstwie Zdrowia, w mediach, jak i w korespondencji w izbami aptekarskimi, tytułuje się Prezesem Stowarzyszenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopóki OSF „Perspektywa 2030” nie zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie ma do tego prawa.

W obliczu tych faktów zagadką pozostaje kwestia finansowania działalności Stowarzyszenia. Zgodnie z prawem nie może ono prowadzić działalności gospodarczej ani korzystać z jakichkolwiek dotacji. Organizacja nie pobiera też od swoich członków składek. Na pytanie o źródła finansowania zarząd OSF „Perspektywa 2030” odpowiedział naszej redakcji, że „z uwagi na status prawny Stowarzyszenia „w trakcie rejestracji”, Stowarzyszenie nie jest w żaden sposób finansowane”. Z jakich funduszy opłacony został zatem wynajem pomieszczeń na spotkanie założycielskie Stowarzyszenia oraz przedwyborcze w Warszawie i Wrocławiu? Kto finansuje wynajem siedziby stowarzyszenia i funkcjonowania jego strony internetowej? Poszukując odpowiedzi na te pytania, za każdym razem trafialiśmy na nazwisko przedsiębiorcy będącego prezesem wspomnianej już firmy organizującej szkolenia dla farmaceutów i jeszcze kilku mniejszych spółek…

Zgodnie z prawem stowarzyszenie może zacząć prowadzenie działalności statutowej dopiero po uzyskaniu wpisu do KRS. Brak rejestracji sprawia, że zawarte w jego statucie postulaty i obietnice nie są w żaden sposób wiążące dla jego twórców. Oznacza to, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” jest póki co wyłącznie inicjatywą wirtualną, a umieszczony na jego stronie internetowej statut (do którego bardzo często odwołują się jego założyciele w publikacjach prasowych i dyskusjach na portalach społecznościowych), jest dokumentem pozbawionym jakiejkolwiek wartości prawnej.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Manifest na Dzień Chłopaka Manifest na Dzień Chłopaka

Nieważne czy ktoś uważa to święto za potrzebne lub nie – trzydziestego dnia września, cztery dni po ...

10 najbardziej niebezpiecznych interakcji leków z żywnością 10 najbardziej niebezpiecznych interakcji leków z żywnością

Pouczanie pacjenta na temat prawidłowego przyjmowania leku, należy do obowiązków farmaceuty. Warto z...

Bohaterski czyn magistra farmacji Bohaterski czyn magistra farmacji

Jak donosi lokalna gazeta i naoczni świadkowie, w czwartek, około godziny 16:00, magister farmacji G...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz