Podsumowujemy kadencję NRA

19 stycznia 2016 08:08

Podczas VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy 22 stycznia 2012 r. uchwalono wnioski programowe dotyczące działalności samorządu aptekarskiego. Jak nasze władze wywiązały się z ich realizacji?

neiss_1.png

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że uchwała Nr VI/26/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego, powinna być podstawą kierunku działań Naczelnej Izby Aptekarskiej. Zgodnie z art. 35. ustawy o izbach aptekarskich, Krajowy Zjazd Aptekarzy (KZA) stanowi najwyższą władzę samorządu aptekarskiego. Zbiera się on co cztery lata, aby wybrać Prezesa i członków Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA), członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców. Jednak przede wszystkim KZA uchwala program działalności samorządu aptekarskiego (art. 37.2). Tak też stało się 22 stycznia 2012, gdy przegłosowana została uchwała Nr VI/26/2012 zawierająca 33 wnioski programowe, których realizacją miał zająć się nowy samorząd. Koniec jego kadencji to idealna okazja by sprawdzić, w jakim stopniu każdy z punktów uchwały został zrealizowany. Nasz zespół redakcyjny pracował nad tym zadaniem przez kilka tygodni, odkopując i analizując działania samorządu aptekarskiego z ostatnich 4 lat. Nie było to zadanie łatwe – szczególnie ze względu na brak woli pomocy ze strony Naczelnej Izby Aptekarskiej. Mimo tych przeszkód, dołożyliśmy wszelkich starań, aby obiektywnie i merytorycznie ocenić realizację każdego z wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego.

1) Zobowiązuje się NRA do podjęcia działań mających na celu zapewnienie aptekom szpitalnym właściwego zaopatrzenia w produkty lecznicze

Nie podjęto działań.

W czasie mijającej kadencji odbywały się kilkukrotnie spotkania przedstawicieli NRA w Ministerstwie Zdrowia oraz NFZ w kontekście farmacji szpitalnej. Dotyczyły one przede wszystkim: braku minimalnych norm zatrudnienia w aptekach szpitalnych i zakładowych, doprecyzowania regulacji dotyczących funkcjonowania działów farmacji szpitalnej i kilku innych kwestii mających zwiększyć kompetencje i bezpieczeństwo farmaceutów pracujących w szpitalach. Niestety nie natrafiliśmy na żadną notatkę potwierdzającą podjęcie działań NRA mających na celu zapewnienie aptekom szpitalnym właściwego zaopatrzenia w produkty lecznicze.

2) Zjazd zgłasza potrzebę wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących sprawowania nadzoru nad obrotem suplementami diety pod kątem bezpieczeństwa ich stosowania

Nie podjęto działań.

Poza kilkoma wypowiedziami medialnymi przedstawicieli NRA w tej kwestii, nie podjęto żadnych działań w sprawie wprowadzenia takich regulacji, ani nie przedstawiono pomysłów na nie.

3) Zjazd wnosi o nowelizację art. 94 ustawy – Prawo Farmaceutyczne, celem zapewnienia aptekom rekompensaty finansowej za pełnienie dyżurów nocnych, np. poprzez uzupełnienie treści art. 94 o przepis, że „w przypadku określenia w uchwale dyżurów nocnych i pracy aptek podczas dni wolnych od pracy, rada powiatu określa równocześnie w budżecie środki na pokrycie kosztów nałożonych na apteki zadań”.

Podjęte działania nie przyniosły sukcesu.

17 grudnia 2013 roku Prezes NRA skierował list do Ministra Zdrowia, w którym wniósł o nowelizację art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne mającą zapewniać aptekom zwrot koniecznych wydatków i nakładów z odsetkami za pełnienie dyżurów. Kwestia ta była również omawiana podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Ustawy jednak do tej pory nie znowelizowano, a pełnienie dyżurów nocnych i świątecznych przez apteki nadal nie jest finansowo rekompensowane.

4) VI Krajowy Zjazd Aptekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia intensywnych działań PR mających na celu odpowiednią prezentację społeczeństwu problemów i postulatów aptekarzy

Podjęte działania nie przyniosły sukcesu.

Trudno nazwać intensywnymi działaniami PR kilka wizyt prezesa i wiceprezesa NRA w programach telewizyjnych – mimo że prezentowali oni w nich problemy i postulaty aptekarzy. Zdecydowanie większą aktywność wykazywali przedstawiciele NRA oraz Rzecznik Prasowy w kontaktach z mediami branżowymi, kierowanymi do farmaceutów. Nie zorganizowano również żadnej kampanii społecznej i informacyjnej, w której zaprezentowano by problemy i postulaty aptekarzy.

5) Zobowiązuje się NRA do podjęcia działań w celu zmiany przepisów w sprawie wysokości opłaty za zmianę treści zezwolenia na prowadzenie apteki, które treść ulega zmianie z przyczyn losowych (zmiana nazwiska wnioskodawcy spowodowana zmianą stanu cywilnego, zmiana adresu wnioskodawcy, spowodowana decyzjami administracyjnymi itp.)

Podjęte działania nie przyniosły sukcesu.

8 sierpnia 2013 roku Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Postępowanie zostało umorzone 28 lipca 2015 r. Z kolei Prezes NRA w piśmie do Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2013 roku zaproponował obniżenie opłaty za zmianę zezwolenia do 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Podjęte działania nie przyniosły do tej pory efektów.

6) Uzupełnienie treści art. 105 ustawy Prawo farmaceutyczne o przepis, że „w uzasadnionych przypadkach Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może odstąpić w całości bądź w części od naliczenia opłaty, o której mowa w ust. 2 bądź rozłożyć należną opłatę na raty”

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

7) Zobowiązuje się NRA do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie zmian dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych poprzez wprowadzenie tzw. geografii aptek

Podjęte działania nie przyniosły sukcesu.

O wprowadzenie ograniczeń demograficznych i geograficznych przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie aptek, wnioskował Prezes NRA w piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia (wtedy Bartosza Arłukowicza) 17 grudnia 2013 roku. Podobne rozmowy prowadzono z Marianem Zembalą podczas kampanii wyborczej do Parlamentu. Etapem prac nad wprowadzeniem tego rozwiązania ma być Mapa Potrzeb Usług Farmaceutycznych. Póki co jednak takie ograniczenia ani Mapa nie powstały.

8) Zobowiązuje się NRA do podjęcia rozmów z Inspekcją Farmaceutyczną w celu zmiany prawa w przedmiocie zmian treści zezwolenia na prowadzenie apteki tak, aby wnioskodawca był określany danymi nieulegającymi zmianie (PESEL, NIP, REGON), a nie adresem zamieszkania

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

9) Zobowiązuje się NRA do podjęcia działań w celu zmiany przepisów w sprawie, aby w przypadku likwidacji lub sprzedaży apteki dopuścić do możliwości sprzedaży lub przekazania zapasu magazynowego apteki innemu podmiotowi uprawnionemu według spisu remanentowego

Podjęte działania nie przyniosły sukcesu.

O rozstrzygnięcie problemu zagospodarowania leków, które pozostają w aptece po wygaśnięciu zezwolenia na jej prowadzenie apelował Prezes NRA w piśmie do Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2013 roku. Innych działań w tej sprawie nie podjęto.

10) Zobowiązuje się NRA do podjęcia kroków prawnych w celu zapobieżenia ponoszenia strat finansowych przez przedsiębiorców prowadzących apteki związanych z wprowadzeniem częstych zmian na listach leków refundowanych

Podjęte działania nie przyniosły sukcesu.

Temat ten był wielokrotnie poruszany przez przedstawicieli NRA. Między innymi na początku roku 2014 Naczelna Izba Aptekarska zebrała od farmaceutów w całej Polsce dane dotyczące strat spowodowanych przeceną leków na przełomie roku. Zostały one przekazane razem z pismem Prezesa NRA Ministrowi Zdrowia. Ostatecznie jednak problem ten nie został do tej pory rozwiązany.

11) Zobowiązuje się NRA do zabiegania o przestrzeganie zasad tworzenia prawa, w szczególności w zakresie wymaganych konsultacji społecznych oraz odpowiedniego vacatio legis

Podjęte działania nie przyniosły sukcesu.

W marcu 2014 Naczelna Izba Aptekarska została pominięta podczas konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Pomimo reakcji Prezesa NRA, aptekarze nie wzięli udziału w konsultacjach.

12) Zobowiązuje się NRA do podjęcia kroków prawnych w celu zmiany sposobu naliczania marży detalicznej oraz podniesienia jej wysokości

Podjęte działania nie przyniosły sukcesu.

Kwestia ta była wielokrotnie poruszana przez przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej. 17 grudnia 2013 roku w liście do Ministra Zdrowia Prezes NRA przedstawił propozycję zmiany sposobu naliczania i wysokości marży detalicznej na leki refundowane. Do tej pory nic w tej kwestii się jednak nie zmieniło.

13) Zobowiązuje się NRA do podjęcia działań w celu zmiany przepisów dotyczących rękojmi należytego prowadzenia apteki, w szczególności w zakresie wyjaśnienia znaczenia opinii organu samorządu, czasu jej wyrażania oraz skutków prawnych

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

14) Zobowiązuje się NRA do podjęcia działań w celu zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich poprzez wprowadzenie obowiązku drukowania recept przez lekarzy i pozostawienia możliwości ich ręcznego wypisywania tylko w przypadku świadczenia usług medycznych poza gabinetami, przychodniami, szpitalami

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

15) Zobowiązuje się NRA do podjęcia działań w celu wydania rozporządzenia o innych czynnościach wykonywanych w aptece

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

16) Zobowiązuje się NRA do podjęcia działań w celu zmiany przepisów ustawy o izbach aptekarskich poprzez wprowadzenie zasady, że kierownik apteki jest członkiem izby aptekarskiej, na terenie której pełni funkcję kierownika apteki

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

17) Zobowiązuje się NRA do podjęcia działań w celu zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept pomiędzy NFZ a aptekami, dodatkowych obowiązków NFZ wobec aptek, w tym: stałego „ryczałtu” dla aptek, za to że jest świadczeniodawcą i utrzymuje gotowość oraz asortyment do dyspensowania, obowiązku przesyłania informacji o zmianie statusu refundacyjnego na adres e-mail bądź sms-em, wprowadzenia kar umownych dla NFZ za wadliwe działanie systemu przesyłania danych, wprowadzenie e-podpisu w celu eliminacji składania papierowych zestawień oraz przyspieszenia wypłaty refundacji; zobowiązuje się NRA do podjęcia działań w celu maksymalnego ograniczenia kar umownych w ww. rozporządzeniu

Nie podjęto działań.

Pismem z dnia 29 lutego 2012 roku Naczelna Izba Aptekarska ustosunkowała się do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Znalazły się w nim jednak inne uwagi niż zobowiązywała do tego uchwała KZA.

18) Zobowiązuje się NRA do podjęcia pilnych działań w celu uruchomienia centralnego Rejestru Farmaceutów

Podjęte działania nie przyniosły sukcesu.

29 kwietnia 2015 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Naczelna Izba Aptekarska podpisały porozumienie dotyczące prowadzenia przez CSIOZ Centralnego Rejestru Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej. Mimo to Rejestr nadal nie działa.

19) Zobowiązuje się NRA do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do uchwalenia ustawy o zawodzie farmaceuty-aptekarza

Nie podjęto działań.

Dopiero w 2015 rozpoczęto prace nad „Ustawą o zawodzie farmaceuty i izbach aptekarskich”, która do dnia dzisiejszego jest konsultowana ze środowiskiem aptekarskim. Ustawa nie weszła jeszcze na ścieżkę legislacyjną, dlatego nie można mówić o podjęciu prac legislacyjnych. Ustawy ciągle nie ma.

20) Zobowiązuje się NRA do podjęcia wszelkich działań mających na celu odbiurokratyzowanie systemu wydawania zezwoleń, na sprzedaż wyrobów medycznych (pieluchomajtek). Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga przedłożenia licznych załączników

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

21) Uściślić współpracę z GIF, WIF i NFZ oraz Ministrem Zdrowia w celu podjęcia działań uzależniających usługi medyczne od posiadania przez Szpital apteki szpitalnej, tylko w tych szpitalach, które zabezpieczają bezpieczną farmakoterapię, racjonalną gospodarkę lekiem, poprzez aptekę szpitalną spełniającą wymogi ustawy – Prawo farmaceutyczne

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

22) Podjąć działania w celu ograniczenia sprzedaży pozaaptecznej

Podjęte działania nie przyniosły sukcesu.

Kwestia ta była kilkakrotnie tematem rozmów z Ministerstwem Zdrowia i mediami oraz polemiki z PASMI (Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty). Póki co jednak nic się w tej materii nie zmieniło.

23) Zobowiązuje się Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany prawa regulującego opłaty i zmniejszenia wysokości bądź zwolnienia od podatku od nieruchomości w zakresie dotyczących lokali aptek.

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

24) Zobowiązuje się NRA do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów, w taki sposób, aby szkolenia ciągłe farmaceutów mogły być realizowane wyłącznie przez organy samorządu aptekarskiego

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

25) Zobowiązuje się NRA do podjęcia prac legislacyjnych w sprawie zmiany paragrafu 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych w sposób następujący: „paragraf 4. Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń”

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

26) Zobowiązuje się NRA do zagwarantowania, aby każdy z departamentów NRA przesłał do wiadomości drogą e-mail, każdemu z członków izby aptekarskich sprawozdania wraz z materiałami z konferencji, seminariów, spotkań z środowiskiem aptekarskim, wyników badań realizowanych przez poszczególne departamenty NRA, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich zakończenia

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

27) Wnosi się o zaangażowanie agencji PR, do zadań, której należałoby dbanie o medialny wizerunek środowiska aptekarskiego oraz przedstawienie społeczeństwu problemów środowiska aptekarskiego w sposób zrozumiały dla każdego

Nie podjęto działań.

W mijającej kadencji samorządu aptekarskiego nie zaangażowano żadnej agencji PR, która realizowałaby wymienione zadania. Biuro prasowe NIA niezmiennie prowadzi pan Eugeniusz Jarosik.

28) Zobowiązuje się NRA do podjęcia działań w sprawie zmiany art. 88 ust. 3 – Prawo farmaceutyczne, polegającej na skreśleniu granicy wieku dla kierownika apteki (70 lat)

Działania zakończone sukcesem

Od dnia 1 stycznia 2013 r. zniesiono wymóg dotyczący wieku kierownika apteki. Kierownicy, którzy ukończyli 65. rok życia, nie muszą ubiegać się o przedłużenie okresu pełnienia swojej funkcji. Z kolei ci, którzy ukończyli 70. rok życia, nie muszą przerywać pracy jako kierownicy.

29) Zobowiązuje się Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań w sprawie zmian art. 94 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne w sposób następujący: „2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy” (wykreślnie „w porze nocnej” z dotychczasowego zapisu art. 94 ust. 1)

Nie podjęto działań.

Brak informacji o podjęciu jakichkolwiek działań w tej kwestii przez NRA w mijającej kadencji.

30) Apeluje się do Premiera RP, obu Izb Parlamentu oraz Prezydenta RP o dokonanie pilnej reformy NFZ; szczegóły apelu opracuje NRA

Nie podjęto działań.

Brak informacji o opracowaniu szczegółów apelu przez NRA.

31) Oczekuje się skutecznych rozwiązań formalno-prawnych, które zagwarantują system elektronicznego obiegu informacji na drodze lekarz, aptekarz, płatnik oraz pacjent

Nie podjęto działań.

Póki co rozwiązania takie nie istnieją, choć staną się one konieczne w momencie wprowadzenia w życie e-recept.

32) Wnioskuje się do NRA o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia do ustawy – Prawo farmaceutyczne przepisu umożliwiającego aptekom wzajemną odsprzedaż leków po cenach zakupu oraz wspólnego zakupu leków przez grupy zakupowe aptek (obecne prawo farmaceutyczne stwierdza, że jedynym źródłem zaopatrzenia aptek w leki jest hurtownia farmaceutyczne; przepis ten w praktyce nie jest przestrzegany; egzekwowany jest tylko od aptek indywidualnych, natomiast apteki posiadające ten sam NIP swobodnie dokonują zakupu dla wielu aptek i przesuwają leki między aptekami; obecny przepis umożliwia zwłaszcza sieciom aptecznym znacznie korzystniejsze warunki zakupu leków od aptek indywidualnych lub grup zakupowych aptek)

Nie podjęto działań.

Proceder „odwróconego łańcucha dystrybucji” spowodował, że wprowadzono do ustawy Prawo farmaceutyczne nowelizację (nazywaną też „antywywozową”) mającą efekt przeciwny – uniemożliwiono aptece zbywanie produktów leczniczych innej aptece, pod groźbą wysokich kar.

33) Popiera się inicjatywę w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy refundacyjnej

Projekt został poparty przez Krajowy Zjazd Aptekarzy. Brak tutaj wytycznych dotyczących dalszego postępowania NRA w tej kwestii.

OD REDAKCJI: ARTYKUŁ TEN UKAZAŁ SIĘ W CZWARTYM NUMERZE MAGAZYNU MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Farmaceuta to nie tylko aptekarz Farmaceuta to nie tylko aptekarz

Dotychczas pochylałem się nad problemami aptekarzy – o tym, co robi reklama, dlaczego nie możemy nie...

A może by tak placebo? A może by tak placebo?

W dzisiejszym świecie farmaceutycznym coraz częściej słyszy się niezadowolenie z powodu jakości ofer...

Matka farmaceutka… i mamafia Matka farmaceutka… i mamafia

Twoje dziecko jest niegrzeczne? Nie śpi w nocy, ciągle płacze? Zgrzyta zębami, wierci się, jęczy, gu...