REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Raport o odpadach przekazanych do utylizacji

2 marca 2018 12:10

Ilość biurokratycznych obowiązków jakie ciążą na każdym właścicielu apteki jest z roku na rok coraz to większa. Jednym z nich jest coroczny obowiązek przekazania raportu o odpadach oddawanych do utylizacji. Mimo , że przeterminowane leki każda apteka w Polsce przekazuje do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom, to musi ten fakt raportować samodzielnie do Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego (właściwego ze względu na jej lokalizacje) .

Izba aptekarska pomysł poparła. Czeka teraz na zgłoszenia aptek, które byłyby zainteresowane udziałem w tej akcji. (fot. Shutterstock)

Aby uniknąć ewentualnej kary za brak raportu lub złożenie jego po terminie należy to zrobić do 15 marca kolejnego roku za jaki składamy raport. Przykładowo leki do utylizacji oddaliśmy w maju 2017 to raportujemy ten fakt do 15 marca roku 2018. Czy raport ten ma sens? Trudno ocenić merytoryczną przydatność tych danych przekazywanych corocznie, jednak formę i tryb ich przekazywania należy jednoznacznie ocenić negatywnie! Najbardziej zastanawiający jest fakt, że każdy przekazany raport musi mieć formę papierową!? Jeśli każda apteka w Polsce wysyła taki raport to marnuje się na to całkiem sporą masę papieru.

Obecnie ok. 13652 aptek ogólnodostępnych wysyła min. 2 kartki A4 papieru co oznacza 27304 stron A4 w skali kraju! Do tego należy doliczyć koperty i znaczki…I to wszystko po to żeby powiadomić o utylizacji 2-6 kg leków? Dziwne, że dobie olbrzymiego rozwoju elektroniki i powszechnego dostępu do sieci Internet jakikolwiek raport ma jeszcze formę papierową?

REKLAMA

Dobry przykładem, jak powinno wyglądać raportowanie, jest Portal Sprawozdawcy GUS. Już od kilku lat apteki mogą sprawnie, o dowolnej porze dnia i w dogodnym dla siebie czasie wypełnić obowiązek raportowania aktualnego stanu zatrudnienia pracowników aptece. Raport GUS może też w indywidualnych przypadkach wzbogacony o kilka innych danych statystycznych a wszystkie dane przekazywane są w ramach tego samego badania statystycznego. Co więcej o obowiązku przekazania danych do GUS apteka powiadamiana specjalnym e-mail, który przypomina o konieczności zalogowania do portalu i przekazaniu aktualnych danych.

REKLAMA

Niestety, ale na takie udogodnienia nie mają co liczyć apteki które przekazują raport o lekach przekazanych do utylizacji. W przypadku zapomnienia o tym obowiązku lub wysłania raportu choćby dzień po przewidzianym w przepisach czasie jedynym przypomnieniem będzie pismo o wszczęciu postępowania wyjaśniającego które zawsze kończy się nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 500 zł! Tak więc warto pamiętać o tym biurokratycznym obowiązku, który z ochroną środowiska ma niewiele wspólnego.

Czy należy złożyć raport w przypadku, kiedy nie przekazywało się leków do utylizacji? Tu zdania są podzielone. Moim zdaniem nie, bo nie ma w tym żadnej logiki ani sensu wysyłać sprawozdanie „zerowe” marnując papier, jednak w niektórych woj. podobno jest to wymagane?

A teraz przejdźmy do meritum sprawy czyli jak wypełnić raport. Apteka jest wytwórcą odpadów. Wypełnia więc tabelę A, tabelę B i dział 2 z zestawieniem danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów.

W tabeli A wypełniamy większość pól i zaznaczamy, że wypełniono tabelę A i B oraz dział 2.W przypadku 1 apteki łączną liczbę załączników określamy na 1 (dział 2). W polu klasyfikacja według PKD wpisujemy kod: 47.73.Z

REKLAMA

Ważne, żeby nie zapomnieć o wypełnieniu pola Podpis i pieczątka posiadacza odpadów!

W tabeli B w polu rodzaj prowadzonej działalności zaznaczamy pole W (wytwórca) i wypełniamy pole data rozpoczęcia prowadzenia działalności jako apteka.

Następnie przechodzimy do wypełnienia działu 2. Wpisujemy tu zgodnie z treścią, jaka znajduje się na karcie przekazania odpadu do utylizacji: kod odpadu i jego rodzaj oraz masę odpadów w Mg (w megagramach; 0,001 Mg= 1 kg)

Wypełniony dział 2 należy jeszcze podpisać i opieczętować pieczątką apteki.

Wypełniony raport należy skopiować (kopia do archiwum) a oryginał wysłać do Urzędu Marszałkowskiego Urzędu Wojewódzkiego, przed 15 marca roku 2018 (decyduje data stempla pocztowego).

Formularz raportu do pobrania.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta w Irlandii: odpłatność za leki – LTI Farmaceuta w Irlandii: odpłatność za leki – LTI

Posiadacze zielonej książeczki zwanej [i]Long Term Illness Book[/i] nie zapłacą w Irlandii za leki z...

Praca organiczna Praca organiczna

Skoro sami farmaceuci stawiają opiekę farmaceutyczną i obecność farmaceuty w zespole interdyscyplina...

Farmaceuta w Irlandii: Jak znalazłam pracę w Irlandii? Farmaceuta w Irlandii: Jak znalazłam pracę w Irlandii?

Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna została zaaranżowana w ciągu dosłownie dwóch godzin. Ledwo się ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz