REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Suplement do dyżurów za 700 zł za noc

9 listopada 2017 11:50

Do tej pory sądy, a w ślad za nimi powiaty, na kierownika zrzucały całkowitą odpowiedzialność za – w istocie – zapewnienie obsady magisterskiej w aptece. Tymczasem w praktyce nie kierownik stoi nad właścicielem, tylko odwrotnie. Ten dualizm, realna dwuwładza, powodował, powoduje i będzie powodować różne problemy.

Eufemistyczność sądowego języka jest wysoce irytująca i kompletnie nie zachęca do jakiejkolwiek polemiki z każdym, kto szermuje oderwanymi od rzeczywistości argumentami o przymusie dyżurowania. (fot. Shutterstock)

12 października Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu ogłosił wyrok (sygn. Akt III SA/Po 503/17) w kolejnej sprawie dotyczącej dyżurów aptek (czytaj więcej: Aptekarze z Rawicza wygrywają w sądzie, ale…). Rawiccy aptekarze nigdy nie mieli łatwo z tamtejszym powiatem, a starostą w szczególności (czytaj więcej: Zostań donosicielem w Rawiczu). Po omawianym wyroku jest odwrotnie. Nikt już nie powie, że starosta miał rację, iż apteki mają działać pod dyktando Rady Powiatu (RP), że bezrefleksyjni tfurcy prawa miejscowego mają dowolność w jego tworzeniu.

Przyjrzyjmy się uzasadnieniu wyroku (gdy piszę te słowa, jeszcze jest nieprawomocny – 2017-11-08) w tej sprawie. Można zauważyć w nim wiele sformułowań typu „kopiuj-wklej”, ale są i nowe, których znaczenia jeszcze nie da się ocenić. Dalsza praktyka pokaże, co one przyniosą.

REKLAMA

W żaden sposób nie są dla mnie zaskakującymi stwierdzenia Sądu, że dyżury są ważne, bo tak wynika z art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne (dalej uPf). Tak jest napisane we wszystkich mi znanych wyrokach w sprawach dyżurowych. Tak jest napisane, bo właśnie o tym mówi wspomniany art. 94. On jest źródłem sporów, kłótni, stresu i nieustającej walki. Jest generatorem kłopotów, zresztą po obu stronach sporu. Skoro tak, to – powtórzę kolejny raz – musi zostać uchylony lub zmieniony.

REKLAMA

Identycznie napisano w przypadku mojej sprawy wygranej z RP w Pleszewie (sygn. akt IV SA/Po 412/16): „Należy również przyjąć za trafne wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi na skargę, że trudne są do przewidzenia zdarzenia losowe (zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka), które uzasadniają pracę aptek również w porach nocnych oraz w niedzielę i święta. Należy podkreślić także, iż apteki są placówkami ochrony zdrowia publicznego, w których są świadczone usługi, wobec czego zapewnienie dostępności tych świadczeń nie powinno być też uzależnione od możliwości uzyskania pomocy we wskazanym wyżej czasie w placówkach służby zdrowia (…). Niewątpliwie też według Sądu z powołanego art. 94 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne wynika, że ustawodawca położył nacisk nie na interes osób prowadzących apteki, lecz na interes ludności. Wyraża się on w sformułowaniu ‚dostosowany do potrzeb ludności’, ‚zapewnić dostępność świadczeń’. Szczególna rola apteki, o której mowa wyżej nie może być jednak podstawą do nadmiernego obciążenia obowiązkiem pracy we wskazanych porach i nie może mieć charakteru dowolnego. Ustawodawca dając organom samorządowym kompetencję do określenia pracy we wskazanych porach wskazał na przesłankę ‚dostosowania do potrzeb ludności’, którą organy winny się kierować.”

Czyli z jednej strony mamy zapewnić dyżury, a z drugiej nie można nas nadmiernie obciążać pracą, na dodatek w dowolny sposób. Salomonowe wnioski.

Bezpośrednio dalej są poniższe słowa. Proszę je uważnie przeanalizować:

„W orzecznictwie podkreśla się również, że ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, w drodze uchwały rady powiatu, niewątpliwie stanowi ograniczenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną nie może bowiem samodzielnie wyznaczać ram czasowych jej funkcjonowania.”

Skoro więc wg WSA, Rada Powiatu może wydłużać godziny pracy aptek, może je też skracać, a więc nie zezwalać na dublowanie pracy przez inne apteki, co niszczy sens dyżuru. Jest wolny rynek czy nie? Jeśli tak, dublowanie jest dopuszczalne, ale jednocześnie nie może być przymusowych dyżurów. Jeśli wolnego rynku nie ma i skoro komuś się wydłuża godziny pracy, innemu należy je skrócić. Tertium non datur.

REKLAMA
„Podkreślenia jednak wymaga, że prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będącej placówką ochrony zdrowia publicznego, z istoty rzeczy związane jest z pewnymi ograniczeniami. Wspomniane ograniczenia, dotyczące określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, ustanowione zostały w drodze ustawy i były konieczne dla ochrony zdrowia publicznego. Niewątpliwie zapewnienie dostępności świadczenia usług farmaceutycznych, w tym także całodobowo, w porze nocnej i dni wolne od pracy mieści się w pojęciu ochrony zdrowia publicznego. Ograniczenie swobody działalności gospodarczej polegające na ustaleniu harmonogramu godzin pracy apteki ogólnodostępnej nie narusza istoty tej wolności. Podmiot prowadzący taką aptekę w godzinach określonych w rozkładzie uchwalonym przez radę powiatu nie jest pozbawiony możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a jedynie dotykają go pewne ograniczenia w zakresie czasu funkcjonowania apteki.”

Tu muszę podzielić się pewną refleksją, która mnie naszła po kolejnym przeczytaniu specyficznie dobranych słów: „jedynie dotykają go pewne ograniczenia”. Moja apteka, moje leki, moja praca i odpowiedzialność, ale mam pracować (za darmo!) w godzinach, których sam sobie nie mogę ustalić. Hm… Nazywanie tego pewnymi ograniczeniami jest daleko idącym eufemizmem.

To tak, jakby powiedzieć o sytuacji, w której pan Nowak przyprawia rogi panu Kowalskiemu, iż pan Nowak jedynie w pewnym stopniu ograniczył panu Kowalskiemu czas spędzany z jego własną żoną, panią Kowalską.

Powiedziałbym, że eufemistyczność sądowego języka jest wysoce irytująca i kompletnie nie zachęca do jakiejkolwiek polemiki z każdym, kto szermuje oderwanymi od rzeczywistości argumentami o przymusie dyżurowania. W każdym razie w sprawie z Rawicza, WSA w Poznaniu „stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej załącznika nr […] do uchwały w zakresie, w jakim ustala dyżury Spółki X w […], II. zasądza od organu na rzecz strony skarżącej kwotę […] zł ([…] złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego”.

Dodam, że powiat rawicki musi zapłacić aptece 797 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania, bo tyle wynosi kwota zanonimizowana w cytowanym fragmencie. W moim wyroku nie ma słowa o obowiązku kierownika apteki do takiej organizacji jej pracy, aby zawsze w niej był farmaceuta. Natomiast takie sformułowanie było w innych wyrokach, np. w niedawnym dotyczącym jednej z aptek (wygrała i również zasądzono dla niej 797 złotych zwrotu kosztów sądowych!) ze Szczytna (sygn. akt II SA/Ol 486/17, str. 6). Piszę o tym dlatego, iż na str. 3 omawianego wyroku z Rawicza znalazło się novum, które całkowicie zmienia dotychczasową linię orzeczniczą, przynajmniej w części dotyczącej zadań, ale i odpowiedzialności kierownika apteki:

„Organ podejmując uchwałę nie może nadto brać pod uwagę hipotetycznych trudności, jakie może mieć podmiot prowadzący aptekę w zrealizowaniu obciążającego go, a wynikającego z art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne obowiązku obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki. Zapewnienie obecności takiej osoby jest jedynie kwestią organizacyjną i sposób jej rozwiązania zależy jedynie od decyzji podmiotu prowadzącego aptekę.”

Ostatnie zdanie z cytatu pojawia się pierwszy raz w orzeczeniu sądowym. Do tej pory sądy, a w ślad za nimi powiaty, na kierownika zrzucały całkowitą odpowiedzialność za – w istocie – zapewnienie obsady magisterskiej w aptece. Tymczasem w praktyce nie kierownik stoi nad właścicielem, tylko odwrotnie. Ten dualizm, realna dwuwładza, powodował, powoduje i będzie powodować różne problemy. Pisałem o tym wielokrotnie. Nie zawsze jest tak „łatwo”, jak w przypadku znakomicie uzasadnionej decyzji Lubuskiego WIF-a ws. nacisków na kierownika apteki. (czytaj więcej: Apteka straciła zezwolenie, bo właściciel zmuszał farmaceutów do łamania prawa).

Jeśli właściciel nie wyrazi zgody na dodatkowego magistra/magistrów, kierownik nie podpisze z nimi umowy o pracę lub umowy-zlecenia, choćby miał do tego upoważnienie właściciela. Ani w Prawie farmaceutycznym, ani tym bardziej w wyrokach sądowych nie znajdziemy wskazówki, jak pogodzić ogień z wodą czyli jak kierownik lub właściciel miałby zapewnić całodobowy dostęp do apteki, a jednocześnie zapewnić jej stabilność ekonomiczną, zwłaszcza w konsekwencji nieopłacalności dyżurów? Wszelkie komentarze ustawodawcy, uchwałodawcy albo pacjentów lub mediów, że to ich nie interesuje, bez wahania wyrzucam do kosza. Bezrefleksyjnie tworzycie niewykonalne i bezduszne prawo, a macie pretensje o niemożność jego wykonania. Jesteście roszczeniowi, populistyczni, butni i aroganccy, szermujecie etyką i misją, ale nie potraficie przyswoić sobie reguł ekonomicznych zrozumiałych dla dziecka z podstawówki lub przekupki z targu warzywnego.

Proszę sobie przypomnieć czas, gdy była procedowana AdA (czytaj więcej: Wystrzał w drugim akcie – przedostatnim). W pewnym momencie wypowiadająca się przed Komisją Sejmową była GIF Zofia Ulz wyraziła opinię, że (analogicznie do hurtu) osoba odpowiedzialna (a więc nie właściciel) byłaby w aptece gwarantem jakości jej pracy. Dodała także: „nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że właściciel farmaceuta jest gwarantem właściwej opieki farmaceutycznej nad pacjentem. Gwarantem jest ten farmaceuta, kierownik apteki i jej pracownicy, którzy stoją za pierwszym stołem”. Właśnie WSA w Poznaniu, niejako przy okazji, te twierdzenia rozbił w proch i pył. Powstaje ważne pytanie, która linia orzecznicza jest słuszna? Czy ta, która na kierownika zrzuca odpowiedzialność za coś, na co nie ma wpływu, czy ta „z Rawicza”, która akceptuje prymat właściciela? Mam nieznośne uczucie, że obydwa stanowiska staną się bronią w kolejnych potyczkach sądowych, do których nieuchronnie będzie dochodziło w sprawach apteki kontra powiaty.

W każdym razie farmaceuci zyskali potężną broń w sporach z powiatami. Zacytowanie omawianej frazy z wyroku, przez nich oraz przez Izby, w negatywnych Opiniach do Rad Powiatu, tym ostatnim da niezły orzech do zgryzienia. Już od pewnego czasu wszyscy wiedzą, że nie można zmusić aptekarzy do dyżurowania. Teraz wiadomo także, że nie można zmusić przedsiębiorcy prowadzącego aptekę. Nie można więc zmusić nikogo, a również, co wiadomo przynajmniej od dwóch lat (czytaj więcej: Odpowiedź na interpelację w sprawie pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów nocnych), nie ma możliwości karania aptekarzy za niedyżurowanie. Mankamentem powyższej konstatacji Sądu może się stać uciekanie przez kierowników przed odpowiedzialnością za różne apteczne obowiązki. Ten temat na razie zostawiam na boku.

Z rawickiego wyroku wynika jeszcze jeden wniosek, a jest on powiązany z wyrokiem apteki ze Szczytna. Otóż w obu przypadkach sądy stwierdziły nieważność Uchwały tylko w części dotyczącej wnioskodawcy. Mamy więc do czynienia z dość kuriozalną sytuacją. Powiedzmy, że w każdym z obu miast jest po 10 aptek, „wyznaczonych” do dyżurowania tydzień po tygodniu, przez stosowną uchwałę Rady Powiatu. Hipotetycznie przez 9 tygodni będą dyżury, a w dziesiątym tygodniu, również w majestacie prawa, dyżuru nie będzie. Analizujmy dalej. Może być tak (zakładam, że jednak nie), iż 9 aptek obrazi się na aptekę nr 10, że ta nie dyżuruje, bo nie musi, a one muszą. Trudno; też trzeba było iść do sądu po sprawiedliwość. Obiektywna konieczność nakazuje, żeby jednak kolejne apteki w następnym roku także wybrały drogę sądową.

Przypomnę, że w Pleszewie 3 apteki poszły do sądu, który stwierdził nieważność uchwały w całości. Czy obecnie 3 apteki by wystarczyły, aby całkowicie unieważnić kolejne uchwały? Nie wiem i pewnie nikt tego nie wie. Wniosek nasuwa się sam i jest dość oczywisty. Apteki muszą zmodyfikować taktykę i dostosować ją do zmiany linii orzecznictwa. W związku z tym nie wystarczy „oddelegować” jedną aptekę i zrzucić się na pomoc prawną dla niej, tylko wszyscy zainteresowani powinni składać jednobrzmiące wnioski, choć zindywidualizowane dla każdego podmiotu. Ot, standardowa praca dla zaangażowanego prawnika. Pytanie, które się nasuwa, również jest dość oczywiste. Czy sąd stwierdzi nieważność uchwały w całości, czy „tylko” dla np. pięciu aptek? Co to oznacza dla majestatu prawa, opisałem powyżej.

Wypada zauważyć, że gdyby do sądu poszło np. 5 aptek z Rawicza, tamtejsza Rada Powiatu zapłaciłaby 5 x 797 = 3985 złotych. Gdyby poszło 10, kwota wyniosłaby 7970 złotych. Ile jeszcze trzeba przegranych przez nie spraw, żeby powiaty zrozumiały kosztowną niestosowność wojny z aptekarzami? Bez nich nie ma dostępu do leków, a przymus nie działa. Ile jeszcze trzeba tłumaczyć i opisywać problemy aptekarzy, by ucywilizować przepisy dotyczące dyżurów aptek?

Irytująca w swej populistycznej wymowie obecna treść art. 94 uPf, nie pozwala na spełnienie założeń ustawodawcy. Stanowienie prawa wbrew jego wykonawcom, aptekarzom, nawet uzasadniane szczytnymi ideałami (dobrem pacjenta), nie zmienia realiów naszej pracy. Nie ma tylu farmaceutów, by zgodnie z uPf, Kodeksem Pracy i innymi uregulowaniami oraz zdrowym rozsądkiem (pomyłki oraz utrata zdrowia lub śmierć z przepracowania), wszędzie i wszystkim zapewniać całodobowy dostęp do aptek. Na szczęście rządzący zrozumieli już obiektywne ograniczenia zawarte w powyższym zdaniu. Kształt i termin wejścia w życie nowych przepisów nie jest jeszcze znany, ale każdy sądowy sukces aptekarzy jest niezwykle istotnym i zauważalnym argumentem w procesie nowelizowania tej części Prawa farmaceutycznego. Samorząd aptekarski stale i niezmiennie w pełni współdziała ze wszystkimi, którzy mają na celu ucywilizowanie problemu dyżurów. Bez współpracy aptekarzy się nie da, prawda?

Postscriptum

Już po opublikowaniu “Suplementu…” otrzymałem informację, że w wyroku NSA (sygn. akt II GSK 585/12 z 2013-08-13) pod koniec uzasadnienia znajduje się zdanie o podmiocie prowadzącym jako tym odpowiedzialnym za zapewnienie obsady magisterskiej w aptece.

“Organ podejmując uchwałę nie może brać pod uwagę hipotetycznych trudności, jakie może mieć podmiot prowadzący aptekę w zrealizowaniu obciążającego go, a wynikającego z art. 92 u.p.f. obowiązku obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki. Zapewnienie obecności takiej osoby jest jedynie kwestią organizacyjną i sposób jej rozwiązania zależy jedynie od decyzji podmiotu prowadzącego aptekę”.

Czyli wyrok z Rawicza nie jest, jak napisałem, pierwszym, który mówi o podmiocie. Jednakże wyroki z różnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, o czym wspominałem, mówią o tylko o kierowniku.
Owszem, jest pierwszym mi znanym, pochodzącym z WSA. Spójrzmy dokładniej. Mniej więcej w środku ww. Uzasadnienia wyroku z NSA znajdujemy następujący fragment:

“Realizacja świadczeń w porze nocnej i w dni wolne od pracy wchodzi w zakres ustawowych zadań aptek ogólnodostępnych, a od kierownika apteki należy takie zorganizowanie pracy, by placówka mogła obowiązek ten realizować”.

Ten sam wyrok, to samo Uzasadnienie, a dwa wykluczające się stwierdzenia. O tym zresztą napisałem wcześniej. Czyli które zdanie jest ważniejsze?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Demografia Demografia

Im bliżej wyborów do samorządu aptekarskiego, tym więcej obietnic i populizmu jest adresowane do far...

Farmaceuta w Irlandii: Jak znalazłam pracę w Irlandii? Farmaceuta w Irlandii: Jak znalazłam pracę w Irlandii?

Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna została zaaranżowana w ciągu dosłownie dwóch godzin. Ledwo się ...

Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 3 Jak doprowadzałem do upadku polską farmację – część 3

W oficjalnej nomenklaturze jesteśmy "wyspecjalizowanym sklepem". Jednak gdy ktoś chce czegoś od nas,...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz