REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Tadeusz Bąbelek nadal pełni funkcje w Naczelnej Radzie Aptekarskiej i otrzymuje za to wynagrodzenie

11 sierpnia 2015 10:09

21 lipca podczas posiedzenia Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej przyjęto rezygnację dra n. farm. Tadeusza Bąbelka z funkcji jej Prezesa. Tymczasem oskarżony o korupcję farmaceuta nadal funkcjonuje jako członek i sekretarz Naczelnej Rady Aptekarskiej – pobierając za to wynagrodzenie.

Rezygnacja dra Bąbelka jest efektem afery korupcyjnej, która na początku roku wstrząsnęła środowiskiem aptekarskim. W styczniu został zatrzymany przez policję pod zarzutem przyjęcia sporej sumy pieniędzy w zamian z przyspieszenie procesu stwierdzania rękojmi. Wtedy do winy się nie przyznał. Mówił, że padł ofiarą „misternej prowokacji”. Na początku lipca do sądu w Poznaniu trafił jednak jego wniosek o dobrowolne poddanie się karze, który został uznany za przyznanie się do winy. Prawdopodobnie karą dla dr. Bąbelka ma być pozbawienie wolności w zawieszeniu.

21 lipca Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska przyjęła rezygnację farmaceuty z funkcji jej prezesa. Bąbelek był również członkiem i sekretarzem Naczelnej Rady Aptekarskiej – a w zasadzie nadal jest mimo, że nie powinien. Dlaczego? Zgodnie z art. 38. Ustawy o izbach aptekarskich:

1. W skład Naczelnej Rady Aptekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi okręgowych rad aptekarskich oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Wynika z tego zatem jasno, że skoro dr n. farm Tadeusz Bąbelek nie pełni już funkcji prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, automatycznie powinien być pozbawiony miejsca w Naczelnej Radzie Aptekarskiej, prezydium, a w konsekwencji również funkcji sekretarza, którą pełnił od początku obecnej kadencji samorządu aptekarskiego. Tak się jednak póki co nie stało…

Jeszcze bardziej skandaliczny wydaje się fakt, że mimo aresztowania Bąbelka w styczniu i odsunięcia go od funkcji samorządowych nakazem sądowym, nadal otrzymywał on wynagrodzenia za wszystkie pełnione przez siebie funkcje – zarówno prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, jak i sekretarza Naczelnej Rady Aptekarskiej. Z tytułu pełnienia pierwszej z nich farmaceuta otrzymywał miesięcznie 5500 zł brutto. Oznacza to, że przez 6 miesięcy, podczas których nawet nie pojawił się biurze, wielkopolscy farmaceuci zapłacili mu 33 000 zł, mimo że od lutego na mocy uchwały Wielkopolskiej ORA jego obowiązku przejęła dwójka wiceprezesów.

Wynagrodzenie sekretarza NRA pozostaje tajemnicą – redakcji „mgr.farm” odmówiono udzielenia takiej informacji. Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej uznało, że nie jest to informacja publiczna…

Nasze źródła w Naczelnej Izbie Aptekarskiej twierdzą również, że w czerwcu prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej przyznało Tadeuszowi Bąbelkowi finansową zapomogę. Nie jest jednak znana jej wysokość ani zasadność. Redakcja „mgr.farm” wystąpiła na początku lipca o udostępnienie protokołów z posiedzeń prezydium, które odbywały się w tym czasie. Niestety po raz kolejny prezydium NRA odmówiło udzielenia takiej informacji twierdząc, że nie spełnia ona kryteriów informacji publicznej.

Wygląda na to, że po kilku próbach uchwalenia podwyżek i nagród dla Prezesa NRA – dra Grzegorza Kucharewicza – to kolejny finansowy i kadrowy skandal w zarządzanej przez niego Naczelnej Izbie Aptekarskiej, który odbije się szerokim echem w środowisku polskich farmaceutów.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Piotr Brukiewicz: nie dam głowy, że nie będzie wzrostu cen w aptekach Piotr Brukiewicz: nie dam głowy, że nie będzie wzrostu cen w aptekach

Minister Gowin zarzucał ‘aptece dla aptekarza’, ale wprowadza monopol na prowadzenie aptek farmaceut...

PEST, SWOT i apteki… PEST, SWOT i apteki…

Apteka to przedsiębiorstwo, a jej właściciel to przedsiębiorca. Nawet jeśli jest farmaceutą, który z...

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w ciągu 3 miesięcy Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w ciągu 3 miesięcy

Ministerstwo zdrowia przewiduje, że zespół powołany do opracowania projektu ustawy o zawodzie farmac...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz