REKLAMA
czw. 13 lipca 2023, 08:01

Apteka dla Aptekarza po nowemu. Komisje sejmowe już po I czytaniu…

Kwestie związane z tzw. Apteką dla Aptekarza budzą spore emocje już od czasu wprowadzenia tych konkretnych regulacji w 2017 roku. W ostatnim czasie sprawy nabierają jednak wyraźnie szybszego tempa. Wszystko za sprawą chęci uszczelnienia przepisów, gdyż te, jak się okazuje – nie są wystarczająco szczelne. To właśnie w tym zamiarze w ostatnich dniach pojawił się nowy pomysł skorygowania obowiązujących przepisów…

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej zawiera złagodzenie konsekwencji naruszenia przez aptekę art. 86a Prawa farmaceutycznego (fot. Shutterstock)
Nowe prawo pozwoli na skuteczne respektowanie przepisów Apteki dla Aptekarza? (fot. Shutterstock)

3 lipca do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Można by zapytać co wspólnego ma Apteka dla Aptekarza z tą dziedziną? Niby nic, ale podczas obrad Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju pojawiła się poprawka do wspomnianego już projektu ustawy. Obejmuje ona właśnie kwestie związane bezpośrednio z AdA. Autorem poprawki jest minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda. Podkreśla on konieczność takich zmian.

My chcemy tak naprawdę uszczelnić rozwiązanie, które już obowiązuje, ale przez niektóre sieci jest obchodzone – zaznaczył minister.

Wspólne posiedzenie obu Komisji w dni 11 lipca uznało, że projekt, wraz z poprawkami obejmującymi zmiany w Prawie farmaceutycznym należy przyjąć. Ma to potwierdzenie w sprawozdaniu z posiedzenia (druk nr 3485). Komisje proszą Wysoki Sejm o uchwalenie omawianego projektu. Co zmieni się w stosunku do przepisów, jakie teraz nakłada Apteka dla Aptekarza?

Apteka dla Aptekarza – przepisy będą od teraz bardziej przestrzegane?

Wniesiona przez ministra Budę poprawka odnosi się bezpośrednio do ustawy z dnia 6 września 2001 roku, tj. Prawo farmaceutyczne. Chodzi o przepisy nazwane roboczo „Apteka dla Aptekarza”. W art. 99 po ust. 3a dodaje ona kolejno ust. 3Aa i 3ab. Odnosi się on do sytuacjach, w których niemożliwe będzie przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną. Jakie to sytuacje?

Niedozwolone jest przejęcie kontroli (…), jeżeli podmiot przejmujący kontrolę, wspólnik lub partner spółki będącej podmiotem przejmującym kontrolę jest wspólnikiem lub partnerem w spółce lub spółkach, które prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne – brzmi treść nowego przepisu.

Czytaj również: Rząd uszczelnia „Aptekę dla aptekarza” i budzi kontrowersje…

Co to oznacza w praktyce? Dokładnie tyle, że przejęcia apteki dokonać będzie mógł farmaceuta lub spółka z udziałem farmaceuty/ów – jednak tylko wtedy, gdy nie figuruje jako wspólnik w więcej niż 4 aptekach ogólnodostępnych. Co więcej – nie może również prowadzić więcej jak 4 aptek. Dotyczy to także podmiotu lub podmiotów przez niego kontrolowanych. Wspomina o tym ust. 3Aa w punkcie 2b. Do przejęcia apteki nie dojdzie też w innych sytuacjach. Jakich?

Jeżeli podmiot przejmujący kontrolę, wspólnik lub partner spółki będącej podmiotem przejmującym kontrolę jest członkiem grupy kapitałowej (…), której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne – czytamy w dalszej części wprowadzonej 11 lipca poprawki.

Apteki nie przejmie także osoba/podmiot, której spółka posiada zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. Proponowane zmiany odnoszą się m.in. do przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, co może mieć wpływ na popularne ostatnimi latu umowy franczyzowe. Wynika to z faktu, że tego typu umowy nie są uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego. Dlatego też reguluje je właśnie m.in. ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Inspekcja Farmaceutyczna będzie mogła cofnąć zezwolenie?

Zgłoszona do procedowanej ustawy poprawka Prawa Farmaceutycznego określa też zasady postępowania Inspekcji Farmaceutycznej w tym zakresie. Okazuje się bowiem, że zgodnie z proponowanymi zmianami WIF będzie mógł cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Komu?

Podmiotowi, nad którym nastąpiło przejęcie kontroli wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 99 ust. 3aa – brzmi treść art. 103ust. 1b.

Cofnięcie zezwolenia obejmie ilość aptek niezbędną do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Które zezwolenia WIF będzie wycofywał w pierwszej kolejności? Zgodnie z proponowanymi zmianami cofnięcie obejmie najpierw zezwolenia wydane najpóźniej. Wyjątkiem może być jedynie sytuacja, w której dana apteka będzie stanowiła ważny element dla lokalnej społeczności pacjentów. Mowa o przypadkach, kiedy apteka będzie niezbędna do zapewnienia wystarczającego dostępu do produktów leczniczych.

Zgłoszona poprawka określa też wysokość kar pieniężnych, które może nałożyć właściwy dla sprawy WIF. Podmiotowi, który wbrew zakazowi ujętemu w art. 99 ust. 3Aa przejmie kontrolę na podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną grozi kara pieniężna od 50 tys. do nawet 5 mln zł.

– Kary pieniężne (…) nakłada właściwy wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji – czytamy w treści projektu.

Naczelna Rada Aptekarska pozytywnie o proponowanych zmianach

12 lipca na stronach NIA ukazał się komunikat w sprawie poprawki antykoncentracyjnej. NRA chwali w nim sam zamiar i sens zgłoszonych korekt obowiązującego prawa.

Naczelna Rada Aptekarska oświadcza, że proponowana zmiana zmierza do realizacji postulatów samorządu zawodu farmaceuty, które były wielokrotnie zgłaszane do właściwych ministrów, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz przedstawicieli władzy ustawodawczej, w tym w formie oficjalnych stanowisk NRA – brzmi treść komunikatu.

NRA podkreśla w swoim przekazie, że poprawka do AdA przewiduje zakaz przejmowania kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez podmioty nieuprawnione. Szczegóły dotyczące tego, kogo ten zakaz obejmuje wyjaśniliśmy wyżej.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]