REKLAMA
czw. 30 marca 2023, 12:33

Apteka zamknięta w czasie dyżuru? Władze miasta każą zgłaszać takie przypadki…

Władze Łomży nie widzą możliwości finansowania nocnych dyżurów aptek. Mieszkańcom, którzy mają problemy z dostępem do apteki w godzinach nocnych rekomendują zgłaszanie tego typu faktów do Urzędu Miejskiego. Ten będzie interweniować w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym.

Godziny otwarcia apteki ustala Rada Powiatu. Właściciel musi się do nich dostosować (fot. MGR.FARM)
Zdaniem Prezydenta Łomży jedyną formą rekompensaty podwyższonych kosztów działalności aptek w czasie dyżuru jest opłata nocna (fot. Shutterstock)

W połowie marca Piotr Serdyński – radny Łomży – zgłosił interpelację do Prezydenta tego miasta, w sprawie problemów z dostępem do aptek w godzinach nocnych. Wskazywał, że mimo wyznaczonego harmonogramu dyżurów aptek, mieszkańcy zastają zamknięte drzwi placówek, które powinny być otwarte. W rezultacie są zmuszeni dojeżdżać do sąsiednich miast, gdzie są czynne apteki.

Na jednym ze spotkań z Panem Prezydentem proponowałem zainicjowanie rozmów z zarządem Województwa Podlaskiego, pod który podlega Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Rozwiązaniem ww. problemu mogłoby być na przykład to, aby apteka funkcjonująca w łomżyńskim szpitalu była otwarta w godzinach nocnych, z finansowym wsparciem, którego moglibyśmy wspólnie poszukać w budżecie miasta oraz z dofinansowaniem Zarządu Województwa Podlaskiego – pisał w interpelacji radny.

Nie ma podstaw do finansowania dyżurów

W odpowiedzi na nią Prezydent Miasta przypomniał, że rolą samorządu w tej kwestii, jest jedynie ustalenie rozkładu godzin pracy aptek. Reguluje to art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne.

– Wszelkie działania samorządu musza wynikać z obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym zdziwiony jestem, że w treści swojej interpelacji proponuje Pan podjęcie działań (w tym wydatkowanie środków publicznych), których możliwość podjęcia nie została przewidziana przez ustawodawcę w żadnym z obowiązujących aktualnie aktów prawnych – pisze Prezydent.

Wskazuje przy tym, że kwestia rekompensaty finansowej dla aptek uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez apteki za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej. Zgodnie z nim jedyną formą rekompensaty podwyższonych kosztów działalności aptek jest możliwość podwyższania ceny produktów leczniczych o opłatę za nocną ekspedycję (czytaj również:  Władze Łomży bronią swoją uchwały i odpowiadają izbie aptekarskiej).

Gdzie kierować skargi na apteki?

Jednocześnie Prezydent Łomży wskazuje, że jeśli mieszkańcy spotkają się z sytuacją, gdy zamknięta będzie. apteka, która zgodnie z harmonogramem powinna pełnić dyżur, fakt ten można zgłosić do Urzędu Miasta. Na podstawie takiego zgłoszenia możliwa będzie interwencja do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Ten zgodnie z przysługującymi mu uprawnieniami może wszcząć kontrolę zgodności działania apteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ocenie urzędnika, w przypadku gdyby jakakolwiek apteka w sposób uporczywy nie zaspokajała potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych wskazany organ może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (czytaj również: Szczecinek: WIF cofnie zezwolenia aptekom odmawiającym dyżurowania?).

– Mając na uwadze dobro naszych mieszkańców proszę o przekazanie informacji dotyczącej terminu niezabezpieczenia dyżuru apteki mimo takiego obowiązku (na które powołuj się Pan w swojej interpelacji) celem podjęcia opisanych czynności, tak jak miało to już miejsce w podobnych przypadkach w przeszłości – kończy Prezydent Łomży.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Apteki maja za darmo dyżurować? A wszyscy się dziwią, że w Łomży Apteki zamknięte. Pewnie że zamknięte bo dzisiaj za darmo nikt nie chce pracować!!! Radny chciał rozwiązać tą sprawę, ale nie bo Apteki muszą pracować za darmo, a co to jacyś murzyni są do wyzysku!!!