REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka źle wykonała lek recepturowy. Pacjentka odniosła obrażenia…

7 maja 2018 07:50

Techniczka farmaceutyczna przygotowała dla pacjentki 2% roztwór płynu Lugola zamiast 2% roztworu jodku potasu. W wyniku zastosowania płynu do zabiegu jonoforezy, doszło u kobiety do obrażeń skóry w obrębie szyi. Okręgowy Sąd Aptekarski w Warszawie uznał, że odpowiedzialność za tę sytuację ponosiła młoda farmaceutka, która zastępując kierownika apteki, zleciła wykonanie leku.

W trakcie rozprawy farmaceutka przyznała, że miała świadomość nieprawidłowości zapisu leku recepturowego na recepcie, ale kierowała się dobrem pacjenta... (fot. Shutterstock)

Kontrolerzy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przeprowadzili pod koniec 2016 roku, kontrolę doraźną w jednej z podległych sobie aptek. W jej trakcie stwierdzili szereg naruszeń dotyczących sporządzania i wydawania leków recepturowych. Ustalili między innymi, że w aptece został sporządzony dla pacjentki przez techniczkę farmaceutyczną 2% roztwór płynu Lugola w ilości 200,0 zamiast 2% roztworu jodku potasu w ilości 200,0. W wyniku zastosowania przegotowanego roztworu do zabiegu jonoforezy doszło u pacjentki do obrażeń skóry w obrębie szyi. Dzień wcześniej dla tej samej pacjentki sporządzono 2% roztwór chlorku wapnia.

Podczas kontroli WIF stwierdzono też, że leki te sporządzono mimo braku w systemie aptecznym wody oczyszczonej. Poza tym recepty nie zostały otaksowane ani wpisane do ewidencji leków recepturowych. Na receptach brak było potwierdzenia realizacji oraz takich danych jak data i godzina przyjęcia recepty do realizacji czy data i godzina wykonania leku recepturowego. Ponadto stwierdzono braki w zakresie wyposażenia receptury aptecznej, braki w prowadzonej ewidencji personelu fachowego oraz nieprawidłowo wskazany okres odbycia praktyki zawodowej przez techniczkę farmaceutyczną w wydanym przez opiekuna zaświadczeniu.

REKLAMA

Kontrolerzy WIF stwierdzili też, że w czasie gdy w aptece doszło do wykonania wspomnianych leków, kierownik aptek powierzył pisemne zastępstwo na czas swojej nieobecności (zwolnienie lekarskie), farmaceutce posiadającej tylko 3,5 letni staż zawodowy i nieposiadającej specjalizacji.

Mazowiecki WIF poinformował o swoich zastrzeżeniach Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który wezwał farmaceutkę do złożenia wyjaśnień. Ta zeznała, że „kierując się dobrem pacjenta przyjęła do realizacji receptę, nie mając w ewidencji komputerowej odpowiedniej ilości wody destylowanej. Nadwyżka wody wynikała ze zdjęcia nieprawidłowej ilości wody na potrzeby apteki”.

REKLAMA

Ponadto obwiniona farmaceutka zeznała, iż „w danym momencie nie miała zastrzeżeń, co do prawidłowości wypisania recepty i zleciła jej wykonanie technikowi farmaceutycznemu”. Zgodnie z jej dalszymi wyjaśnieniami, recepta nie została otaksowana i wpisana do ewidencji leków recepturowych, pomimo iż zastępując kierownika apteki, świadoma była obowiązków jakie na niej ciążą – zarówno co do wykonania recepty, jak i procedur przyjmowania i wydawania leków z apteki.

Recepta została przyjęta do wykonania, gdyż pacjent nie mógł jej zrealizować w kilku innych aptekach.

Po tych wyjaśnieniach Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wszczął postępowanie wyjaśniające (sygn. Akt ROZ.32/16), w sprawie popełnienia przez farmaceutkę przewinienia zawodowego. Miało ono polegać na naruszeniu Kodeksu Etyki Aptekarza RP w art. 9: „Aptekarz odmawia wykonania czynności zawodowych, jeżeli warunki wykonania pracy nie gwarantują jakości sporządzanego lub wydawanego leku”. Zdaniem OROZ farmaceutka nie dopełniła obowiązku dopilnowania prawidłowego wykonania i wydania leku recepturowego i poleciła technikowi farmaceutycznemu wykonanie leku recepturowego na podstawie recepty niespełniającej wymogów prawidłowego zapisu. Recepta źle zapisana została sporządzona nieprawidłowo i wydana pacjentce. W wyniku zastosowania przygotowanego roztworu doszło u pacjentki do obrażeń skóry, a w konsekwencji zostało narażone jej zdrowie.

Farmaceutka w trakcie postępowania przyznała się do zarzucanych jej przewinień. W rezultacie OROZ skierował do Okręgowego Sądu Aptekarskiego wniosek o jej ukaranie karą upomnienia. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, że wina farmaceutki nie budzi wątpliwości.

W trakcie rozprawy farmaceutka przyznała, że miała świadomość nieprawidłowości zapisu leku recepturowego na recepcie, ale kierowała się dobrem pacjenta, który był odsyłany z tą receptą z innych aptek, a bardzo mu zależało na tym leku.

W rezultacie Sąd przychylił się do wniosku Rzecznika o ukaranie farmaceutki, ale wymierzył surowszą karę niż wnioskowana – karę nagany. Przy jej wymierzaniu sędziowie uwzględnili fakt, że farmaceutka pomimo wiedzy o nieprawidłowym zapisie leku recepturowego na recepcie, zleciła jego sporządzenie, co doprowadziło do wykonania innego leku niż zaordynowany przez lekarza.

REKLAMA

Sąd Aptekarski zwrócił też uwagę, że farmaceutka posiadając tylko 3,5 roczny staż pracy i nie posiadając specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, podejmowała decyzje w zakresie sposobu sporządzania leku recepturowego jako pełniąca w zastępstwie obowiązki kierownika apteki. Tymczasem przepis art. 88 ust. 4 w związku z ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne nakłada obowiązek spełniania przez zastępcę kierownika, wymogu posiadania co najmniej 5-letniego stażu pracy w aptece lub 3-letniego stażu pracy w aptece w przypadku gdy posiada on specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

– Przy wymierzaniu kary Sąd wziął pod uwagę także cele prewencji, które winna spełniać kara. Zdaniem Sądu kara ma zapobiec w przyszłości ponownym czynom obwinionej i będzie na nią działać wychowawczo, ponadto ukształtuje wyobraźnię o konieczności przestrzegania norm etycznych zawodowych, jakie obowiązują przedstawiciela zawodu zaufania publicznego i nieuchronności kary – czytamy w uzasadnieniu wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Warszawie.

Sygn. akt OSA 18/17
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

20 mln kary za reklamę suplementu diety sprzeczną z prawem? 20 mln kary za reklamę suplementu diety sprzeczną z prawem?

Nasza redakcja dotarła do projektu zmian w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, przygotowa...

Prokuratura zajmie się błędami medycznymi Prokuratura zajmie się błędami medycznymi

Ze względu na ilość spraw sądowych, których przedmiotem są błędy w sztuce lekarskiej, w prokuraturac...

DOZ łamie konstytucję ograniczając farmaceutom wolność sumienia? DOZ łamie konstytucję ograniczając farmaceutom wolność sumienia?

Zdaniem Instytutu Ordo Iuris, sieci aptek DOZ można zarzucić rażące lekceważenie porządku konstytucy...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz