Magazyn mgr.farm

Apteka źle wykonała lek recepturowy. Pacjentka odniosła obrażenia…

7 maja 2018 07:50

Techniczka farmaceutyczna przygotowała dla pacjentki 2% roztwór płynu Lugola zamiast 2% roztworu jodku potasu. W wyniku zastosowania płynu do zabiegu jonoforezy, doszło u kobiety do obrażeń skóry w obrębie szyi. Okręgowy Sąd Aptekarski w Warszawie uznał, że odpowiedzialność za tę sytuację ponosiła młoda farmaceutka, która zastępując kierownika apteki, zleciła wykonanie leku.

W trakcie rozprawy farmaceutka przyznała, że miała świadomość nieprawidłowości zapisu leku recepturowego na recepcie, ale kierowała się dobrem pacjenta... (fot. Shutterstock)

Kontrolerzy Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przeprowadzili pod koniec 2016 roku, kontrolę doraźną w jednej z podległych sobie aptek. W jej trakcie stwierdzili szereg naruszeń dotyczących sporządzania i wydawania leków recepturowych. Ustalili między innymi, że w aptece został sporządzony dla pacjentki przez techniczkę farmaceutyczną 2% roztwór płynu Lugola w ilości 200,0 zamiast 2% roztworu jodku potasu w ilości 200,0. W wyniku zastosowania przegotowanego roztworu do zabiegu jonoforezy doszło u pacjentki do obrażeń skóry w obrębie szyi. Dzień wcześniej dla tej samej pacjentki sporządzono 2% roztwór chlorku wapnia.

Podczas kontroli WIF stwierdzono też, że leki te sporządzono mimo braku w systemie aptecznym wody oczyszczonej. Poza tym recepty nie zostały otaksowane ani wpisane do ewidencji leków recepturowych. Na receptach brak było potwierdzenia realizacji oraz takich danych jak data i godzina przyjęcia recepty do realizacji czy data i godzina wykonania leku recepturowego. Ponadto stwierdzono braki w zakresie wyposażenia receptury aptecznej, braki w prowadzonej ewidencji personelu fachowego oraz nieprawidłowo wskazany okres odbycia praktyki zawodowej przez techniczkę farmaceutyczną w wydanym przez opiekuna zaświadczeniu.

Kontrolerzy WIF stwierdzili też, że w czasie gdy w aptece doszło do wykonania wspomnianych leków, kierownik aptek powierzył pisemne zastępstwo na czas swojej nieobecności (zwolnienie lekarskie), farmaceutce posiadającej tylko 3,5 letni staż zawodowy i nieposiadającej specjalizacji.

Mazowiecki WIF poinformował o swoich zastrzeżeniach Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który wezwał farmaceutkę do złożenia wyjaśnień. Ta zeznała, że „kierując się dobrem pacjenta przyjęła do realizacji receptę, nie mając w ewidencji komputerowej odpowiedniej ilości wody destylowanej. Nadwyżka wody wynikała ze zdjęcia nieprawidłowej ilości wody na potrzeby apteki”.

Ponadto obwiniona farmaceutka zeznała, iż „w danym momencie nie miała zastrzeżeń, co do prawidłowości wypisania recepty i zleciła jej wykonanie technikowi farmaceutycznemu”. Zgodnie z jej dalszymi wyjaśnieniami, recepta nie została otaksowana i wpisana do ewidencji leków recepturowych, pomimo iż zastępując kierownika apteki, świadoma była obowiązków jakie na niej ciążą – zarówno co do wykonania recepty, jak i procedur przyjmowania i wydawania leków z apteki.

Recepta została przyjęta do wykonania, gdyż pacjent nie mógł jej zrealizować w kilku innych aptekach.

Po tych wyjaśnieniach Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wszczął postępowanie wyjaśniające (sygn. Akt ROZ.32/16), w sprawie popełnienia przez farmaceutkę przewinienia zawodowego. Miało ono polegać na naruszeniu Kodeksu Etyki Aptekarza RP w art. 9: „Aptekarz odmawia wykonania czynności zawodowych, jeżeli warunki wykonania pracy nie gwarantują jakości sporządzanego lub wydawanego leku”. Zdaniem OROZ farmaceutka nie dopełniła obowiązku dopilnowania prawidłowego wykonania i wydania leku recepturowego i poleciła technikowi farmaceutycznemu wykonanie leku recepturowego na podstawie recepty niespełniającej wymogów prawidłowego zapisu. Recepta źle zapisana została sporządzona nieprawidłowo i wydana pacjentce. W wyniku zastosowania przygotowanego roztworu doszło u pacjentki do obrażeń skóry, a w konsekwencji zostało narażone jej zdrowie.

Farmaceutka w trakcie postępowania przyznała się do zarzucanych jej przewinień. W rezultacie OROZ skierował do Okręgowego Sądu Aptekarskiego wniosek o jej ukaranie karą upomnienia. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, że wina farmaceutki nie budzi wątpliwości.

W trakcie rozprawy farmaceutka przyznała, że miała świadomość nieprawidłowości zapisu leku recepturowego na recepcie, ale kierowała się dobrem pacjenta, który był odsyłany z tą receptą z innych aptek, a bardzo mu zależało na tym leku.

W rezultacie Sąd przychylił się do wniosku Rzecznika o ukaranie farmaceutki, ale wymierzył surowszą karę niż wnioskowana – karę nagany. Przy jej wymierzaniu sędziowie uwzględnili fakt, że farmaceutka pomimo wiedzy o nieprawidłowym zapisie leku recepturowego na recepcie, zleciła jego sporządzenie, co doprowadziło do wykonania innego leku niż zaordynowany przez lekarza.

Sąd Aptekarski zwrócił też uwagę, że farmaceutka posiadając tylko 3,5 roczny staż pracy i nie posiadając specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej, podejmowała decyzje w zakresie sposobu sporządzania leku recepturowego jako pełniąca w zastępstwie obowiązki kierownika apteki. Tymczasem przepis art. 88 ust. 4 w związku z ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne nakłada obowiązek spełniania przez zastępcę kierownika, wymogu posiadania co najmniej 5-letniego stażu pracy w aptece lub 3-letniego stażu pracy w aptece w przypadku gdy posiada on specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

– Przy wymierzaniu kary Sąd wziął pod uwagę także cele prewencji, które winna spełniać kara. Zdaniem Sądu kara ma zapobiec w przyszłości ponownym czynom obwinionej i będzie na nią działać wychowawczo, ponadto ukształtuje wyobraźnię o konieczności przestrzegania norm etycznych zawodowych, jakie obowiązują przedstawiciela zawodu zaufania publicznego i nieuchronności kary – czytamy w uzasadnieniu wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Warszawie.

Sygn. akt OSA 18/17

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Apteki windują ceny ellaOne? Apteki windują ceny ellaOne?

  Do Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych docierają sygnały o windowaniu przez niektóre apteki ...

  Będzie podatek od reklam leków? Będzie podatek od reklam leków?

  Ministerstwo zdrowia rozważa wprowadzenie w Polsce tzw. podatku Garattiniego. To rozwiązanie funkcjo...

  Grozi nam epidemia odry? Grozi nam epidemia odry?

  Wirus tej niemal zapomnianej już choroby rozlewa się po Starym Kontynencie. Odra, uważana przez niek...