REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceucie zawieszono PWZ na 6 miesięcy za odwrócony łańcuch dystrybucji

23 maja 2018 07:50

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu wymierzył farmaceucie karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 6 miesięcy. W ciągu kilku lat sprzedał on z aptek do hurtowni leki warte prawie 4 miliony złotych…

W latach 2016 do 2015 spółka sprzedała do kilku hurtowni farmaceutycznych leki warte dokładnie 3 730 768,98 zł. (fot. Shutterstock)

Ukarany farmaceuta był wiceprezesem spółki, do której należały dwie apteki znajdujące się na terenie województwa dolnośląskiego (w tym jedna w samym Wrocławiu). W 2016 roku Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął zezwolenia na ich prowadzenie, po tym jak stwierdzono, że spółka naruszyła zasady obrotu produktami leczniczymi. W latach 2016 do 2015 sprzedała ona do kilku hurtowni farmaceutycznych leki warte dokładnie 3 730 768,98 zł.

Wśród sprzedawanych produktów znajdowały się insuliny Actrapid, Novomix, Novorapid, paski diagnostyczne Contour link czy takie leki jak Clexane, Combigan, DuoTrav, Flixonase, Foradil, Fragmin, Madopar, Prograf, Seretide, Tegretol, Vesicare czy Zoladex LA.

REKLAMA

Farmaceuta w trakcie postępowania przed sądem aptekarskim, przyjął linię obrony opartą na dwóch założeniach.

Po pierwsze uważał, że przed 2015 rokiem przepisy nie zabraniały zbywania przez aptekę produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznej. Po drugie przekonywał, że jako jedynie wiceprezes zarządu spółki oraz jej udziałowiec, nie miał pełnego wpływu na podejmowane przez nią działania, składające się na naruszenie przepisów dotyczących prawidłowej dystrybucji leków.

REKLAMA

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu przyznał, że przepisy wprost zakazujące zbywania leków z apteki do hurtowni farmaceutycznej, punktu aptecznego czy innej apteki, weszły w życie dopiero 12 lipca 2015 roku (na mocy tzw. ustawy antywywozowej). Jednakże wbrew stanowisku farmaceuty, działanie apteki zbywającej w ten sposób produkty leczniczego, było zakazane już wcześniej i powodowało utratę zezwolenia na prowadzenie apteki przez podmiot dopuszczający się tego rodzaju praktyk. Jako przykłady sąd wskazał tutaj m.in. art. 65 ust. 1 Prawa farmaceutycznego („Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie”) czy art. 74 ust. 1 Prawa farmaceutycznego („Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego”).

W rezultacie sąd stwierdził, że zachowanie obwinionego farmaceuty uderzało w dobro nadrzędne, jakim jest dobro pacjenta oraz stanowiło uchybienie godności zawodu.

Jednocześnie w uzasadnieniu wyroku wskazano, że farmaceuta przejawiał w czasie trwania postępowania lekceważący stosunek do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, przejawiający się m.in. w tym, że nie stawiał się on w wyznaczonych terminach przesłuchań, a swoje niestawiennictwa usprawiedliwiał z opóźnieniem. Poza tym na różne sposoby wykonywał obstrukcję procesową, np. przez złożenie „wniosku dowodowego” o „przesłuchanie lekarzy i pacjentów losowo wybranych, którzy skarżyliby się na braki leków w aptekach”.

Rozmiar procederu odsprzedawania produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych przez spółkę, której farmaceuta był członkiem zarządu i współwłaścicielem wskazywał, że świadomie naruszała ona prawo. Natomiast fakty ujawnione podczas procesu wskazywały, że proceder niedozwolonego obrotu produktami leczniczymi był zorganizowany i wykonywany przez kilka podmiotów (przez dwie spółki, które prowadziły trzy apteki).

W rezultacie Okręgowy Sąd Aptekarski doszedł do przekonania, że zasądzona kara sześciu miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu będzie adekwatna do stopnia winy oraz społecznej szkodliwości czynu farmaceuty.

REKLAMA

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski DIA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Neuca: nie planujemy otwarcia własnej apteki Neuca: nie planujemy otwarcia własnej apteki

Nieprawdą jest, by Grupa Neuca planowała otwarcie własnej apteki w jakiejkolwiek formie - czytamy w ...

Ostatnia szansa by zostać technikiem farmaceutycznym Ostatnia szansa by zostać technikiem farmaceutycznym

To już ostatni rok, gdy szkoły policealne będą rekrutować na kierunek Technik farmaceutyczny – od ro...

Wybierz wydarzenie i osobowości 20-lecia w branży farmaceutycznej Wybierz wydarzenie i osobowości 20-lecia w branży farmaceutycznej

Trwa plebiscyt Czytelników Farmacja.pl, w którym wyłonione zostaną: wydarzenie i osobowości 20-lecia...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz