Magazyn mgr.farm

Farmaceuta nie odpowiada za pomyłkę technika farmaceutycznego

14 maja 2018 07:39

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu rozpatrywał niedawno sprawę odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie leku recepturowego. Podczas kontroli WIF okazało się, że preparat wykonany przez technika farmaceutycznego był niezgodny z deklaracją w zakresie składu. Przed sądem za tę sytuację odpowiadała kierowniczka apteki.

Techniczka farmaceutyczna posiadała 15-letnie doświadczenie zawodowe. Sąd zauważył, że kierowniczka apteki miała prawo oczekiwać, że będzie ona w stanie samodzielnie i prawidłowo wykonać lek recepturowy. (fot. Shutterstock)

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu przeprowadził kontrolę leku recepturowego wykonanego w jednej z aptek. W wyniku badania laboratoryjnego okazało się, że lek został wytworzony nieprawidłowo. Lek miał następujący skład:

Urea 30,0
Ac. Salicylici 20,0
Ung. Hascobaza ad 100,0

WIF złożył w tej sprawie wniosek do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) w sprawie podejrzenia popełnienia przewinienia zawodowego przez farmaceutkę pełniącą funkcję kierownika apteki. W rezultacie wszczęto postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego przesłuchano techniczkę farmaceutyczną oraz wspomnianą farmaceutkę. Po wysłuchaniu ich wyjaśnień OROZ zdecydował o skierowaniu do Sądu Aptekarskiego wniosku o ukaranie kierowniczki apteki za to, że nieprawidłowo sprawowała nadzór nad czynnościami w niej wykonywanymi w zakresie prawidłowego sporządzania leku recepturowego, wskutek czego techniczka wytworzyła preparat niezgodnie z deklaracją w zakresie przeprowadzonych badań.

W trakcie rozprawy farmaceutka przyznała się tego, że opisana sytuacja miała miejsce i lek został wykonany niezgodnie ze specyfikacją. Natomiast nie przyznała się do niesprawowania nadzoru nad jego wykonaniem. W oparciu o wyjaśnienia farmaceutki, Sąd stwierdził, że faktycznie sprawowała ona nadzór nad pracą techniczki w zakresie wykonania leku recepturowego m.in. poinformowała ją o tym, w jaki sposób powinien być wykonany. Obie kobiety przyznały, że w aptece nie było określonej procedury wykonywania tego rodzaju maści. Kierowniczka wyjaśniała wręcz, że nie spotkała się nigdy z sytuacją, aby tego typu procedura była w ogóle spisana i stosowana w aptekach.

Techniczka farmaceutyczna posiadała 15-letnie doświadczenie zawodowe. Sąd zauważył, że kierowniczka apteki miała prawo oczekiwać, że będzie ona w stanie samodzielnie i prawidłowo wykonać lek recepturowy

– W realiach sprawy mamy do czynienia z pomyłką technika farmaceutycznego – czytamy w wyroku Sądu. – Odpowiedzialność za dany czyn, niezależnie od stopnia i postaci winy w działaniu, ponosi ten pracownik, który go dokonał. Natomiast kierownik odpowiada za takie działania, które miały miejsce w wyniki jego zaniechań na polu odpowiedzialności za pracę apteki, czy też ściślej – za nieprawidłowe zorganizowanie pracy apteki, które doprowadziło do nieprawidłowego sporządzenia leku recepturowego. W stanę faktycznym sprawy błąd w sporządzeniu leku recepturowego popełnił technik farmaceutyczny, który nie podlega pod jurysdykcję sądów aptekarskich.

W ocenie Sądu farmaceutka sprawowała nadzór nad pracę zatrudnionej w aptece techniczki farmaceutycznej w sposób prawidłowy i wystarczający. Sama techniczka przyznała, że została pouczona o tym, w jaki sposób lek miał być sporządzony.

– Pani kierownik uznała, że dam sobie radę. Ona była zajęta kontrolą – zeznała techniczka.

Zaistniała pomyłka w wykonaniu leku nie była możliwa do wychwycenia na podstawie samej tylko analizy czynności wykonanych przez techniczkę. Zdaniem Sądu w rezultacie farmaceutka nie mogła podjąć jakiejkolwiek czynności, która mogłaby wyeliminować jej powstanie. Potwierdzają to również akta sprawy, w których fakt nieprawidłowego wykonania leku recepturowego możliwy był do stwierdzenia dopiero po wykonaniu badania w Laboratorium Jakości Leków.

Sąd uznał też, że w wyniku zdarzenia nie wystąpiły i nie mogły wystąpić żadne negatywne konsekwencje w zakresie zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta. Przyrządzony produkt leczniczy stosowany był do użytki zewnętrznego i nie zawierał substancji bardzo silnie działających, z tego względu nie mógł on oddziaływać w sposób znaczący na pacjenta. Ponadto pomyłka miała charakter incydentalny i wystąpiła w specyficznych warunkach, wynikających z przeprowadzonej w aptece kontroli.

W rezultacie Sąd Aptekarski uznał farmaceutkę za niewinną zarzucanego jej przewinienia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Stanowisko MZ ws. strat aptek Stanowisko MZ ws. strat aptek

Wiceminister zdrowia, Krzysztof Łanda zajął stanowisko w sprawie strat właścicieli aptek związanych ...

Były członek NRA został Głównym Inspektorem Farmaceutycznym Były członek NRA został Głównym Inspektorem Farmaceutycznym

Dziś na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego został powołany Paweł Piotrowski - były czło...

Ważne zmiany w prawie farmaceutycznym i realizacji recept już niedługo. Podajemy szczegóły! Ważne zmiany w prawie farmaceutycznym i realizacji recept już niedługo. Podajemy szczegóły!

Do Komitetu Stałego Rady Ministrów trafił pod koniec stycznia projekt ustawy o zmianie niektórych us...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz