REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta ukarany za „odwrócony łańcuch dystrybucji”

30 kwietnia 2018 08:53

Okręgowy Sąd Aptekarski wymierzył karę nagany doktorowi nauk farmaceutycznych, który był kierownikiem i współwłaścicielem apteki biorącej udział w odwróconym łańcuchu dystrybucji. Wcześniej farmaceuta stracił aptekę i dostał trzyletni zakaz pełnienia funkcji kierownika apteki. W tym czasie nie mógł też być udziałowcem w podmiotach prowadzących apteki…

Farmaceuta przyznał się do winy i w rezultacie sprawa została skierowana do Okręgowego Sądu Aptekarskiego. (fot. Shutterstock)

Sprawa została skierowana do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie. WIF poinformował Rzecznika, że przeprowadził dwie kontrole w aptece, której współwłaścicielem i kierownikiem był dr n. farm. W ich trakcie stwierdzono sprzedaż produktów leczniczych do innego podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Były wśród nich takie preparaty jak Zoladex, Seretide Dysk, Inspra, Tegretol, Symbicort czy Serevent.

W rezultacie Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przesłuchał farmaceutę, który zeznał, że z powodów finansowych dokonywał odsprzedaży leków do apteki prowadzonej przez inną spółkę, a także, iż leki te były sprzedawane w cenie urzędowej na podstawie faktur.

REKLAMA

Zeznał również, że decyzją Mazowieckiego WIF zostało mu cofnięte zezwolenie na prowadzenie apteki, co oznacza również trzyletni zakaz pełnienia funkcji kierownika oraz w tym okresie niemożność bycia udziałowcem w podmiotach prowadzących apteki.

Jak czytamy w treści decyzji Sądu Aptekarskiego, farmaceuta miał wyrazić szczerą skruchę z powodu popełnionych czynów oraz zobowiązał się do przestrzegania przepisów prawa i działania zgodnie z etyką i deontologią zawodową w dalszej swojej pracy.

REKLAMA

Po tych wyjaśnieniach OROZ zdecydował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie popełnienia przewinienia przez dr n. farm. polegającego na naruszeniu art. 86a art. 72 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 96 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne tj. obrót hurtowy produktami leczniczymi i ich sprzedaż do apteki ogólnodostępnej innej spółki, co skutkuje naruszeniem art. 3 Kodeksu Etyki Aptekarza RP.

Farmaceuta przyznał się do winy i w rezultacie sprawa została skierowana do Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

Sąd w uzasadnieniu wyroku zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 3 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, w szczególności ust. 2 zapisano iż mechanizmy rynkowe, naciski społeczne lub wymagania administracyjne nie zwalniają Aptekarza od przestrzegania zasad etyki zawodu.

– Przytoczone przez Obwinionego tłumaczenia powodu z jakiego podjął się sprzedaży ze swojej apteki produktów leczniczych do innej apteki, nie mogą być wzięte pod uwagę, gdyż są sprzeczne z ww przesłanką zwartą w art. 3 Kodeksu – czytamy w uzasadnieniu wyroku. – Powody finansowe, na które powoływał się Obwiniony, a które były przyczyną podjęcia działań sprzecznych z zapisami ustawy Prawo farmaceutyczne, nie mieszczą się w treści ww artykułu Kodeksu Etyki.

Działając dla dobra i bezpieczeństwa pacjenta, Aptekarz zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, które jest też brane pod uwagę przy analizowaniu godności i honoru zawodu, realizowanych w codziennej praktyce Aptekarza.

Sąd badając sprawę wziął pod uwagę uzasadnienie przedstawione przez adwokata farmaceuty oraz jego postawę, w tym wyrażoną skruchę w toku postępowania. W rezultacie wymierzono mu karę nagany.

REKLAMA

– Przy wymierzaniu kary Sąd także wziął pod uwagę cele prewencji, które winna spełniać kara. Zdaniem sądu orzeczona kara ma zapobiec w przyszłości ponownym czynom obwinionego i będzie na niego działać wychowawczo, ponadto ukształtuje wyobraźnię o konieczności przestrzegania norm etycznych zawodowych, jakie obowiązują przedstawiciela zawodu zaufania publicznego i nieuchronności kary – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sygn. akt OSA 13/16

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

NIK odpowiada GIS w sprawie suplementów diety NIK odpowiada GIS w sprawie suplementów diety

Zawrzało między Sanepidem a Najwyższą Izbą Kontroli w kwestii suplementów diety. NIK zarzuca GIS nie...

CBA sprawdzi Krzysztofa Łandę CBA sprawdzi Krzysztofa Łandę

Dziennikarze RFM FM poinformowali o planowanej przez CBA kontroli oświadczeń majątkowych wiceministr...

PASMI: nie zgadzamy się na ograniczenie dostępu do leków PASMI: nie zgadzamy się na ograniczenie dostępu do leków

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty nie zgadza się na ograniczenie dostępu do leków OTC, pr...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz