Magazyn mgr.farm

Farmaceutka wydała zły lek dla 5-miesięcznego dziecka. Sprawa trafiła do sądu…

16 maja 2018 06:50

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach rozstrzygał sprawę farmaceutki, która realizując receptę na leki dla 5-miesięcznego dziecka, pomyliła krem Dermovate z Dermaveel. Pomyłka została szybko wykryta i naprawiona, jednak dziadek dziecka złożył na farmaceutkę skargę do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego…

U dziecka nie doszło do żadnych negatywnych następstw zdrowotnych po jednorazowym zastosowaniu maści Dermovate. (fot. Shutterstock)

Farmaceutka, która popełniła błąd wydając lek dla dziecka, jest członkinią jednej z okręgowych rad aptekarskich. W rezultacie Naczelny Sąd Aptekarski w Warszawie wyznaczył Sąd Aptekarski w Katowicach do rozpatrzenia tej sprawy. Taka procedura jest stosowana w przypadku przewinień członków samorządu aptekarskiego, aby uniknąć oskarżeń o brak bezstronności Sądu (sprawy członków samorządu danej izby, są rozpatrywane przez sądy innych izb).

Przed Sądem Aptekarskim obwiniona farmaceutka nie potrafiła wyjaśnić dlaczego popełniła błąd.

Tłumaczyła jedynie, że miała wówczas słabszy dzień, a dziadkowi dziecka (który realizował receptę) zależało na jak najszybszym wykupieniu leku, więc pracowała pod presją. Farmaceutka przyznała, że „nawet zastanowiło ją to, iż na recepcie znajdują się dwa produkty lecznicze ze sterydem, ale nie miała powodów do podważania dyspozycji lekarskiej, gdyż sugerowała się zaznaczoną obok leku odpłatnością 50%”. Stwierdziła też, że konsultacja z lekarzem w momencie realizacji recepty nie była możliwa. Pytała też dziadka dziecka o informację o dawkowaniu przepisanych produktów leczniczych, jednak jej nie otrzymała.

Następnego dnia, gdy pomyłka wyszła na jaw podczas retaksacji recept, farmaceutka sprowadziła właściwą maść i wieczorem zaniosła ją osobiście matce dziecka. Wyjaśniła że doszło do pomyłki i przeprosiła za jej zaistnienie. Matka dziecka jednak bardzo się zdenerwowała i farmaceutka postanowiła odłożyć rozmowę w czasie. Liczyła, że następnym razem zdenerwowanie matki dziecka będzie mniejsze, co umożliwi jej wysłuchanie farmaceutki.

Tak się jednak nie stało i kiedy ponownie udała się do domu małego pacjenta, chcąc dowiedzieć się o jego stan, matka ponownie nie chciała z nią rozmawiać i poinformowała jedynie, że „podjęto już w tej sprawie kroki prawne”. Niedługo potem w aptece zjawił się ojciec dziecka chcąc wykonać zdjęcie fatalnej recepty. W rozmowie z kierownikiem apteki stwierdził, że „farmaceutka nie wykazała należytej skruchy i nie zachowała się należycie”.

W trakcie postępowania okazało się, że matka zastosowała nieprawidłową maść jeden raz – zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Sąd aptekarski po przeanalizowaniu całokształtu materiału dowodowego – w tym wyjaśnień farmaceutki i zeznań matki dziecka – uznał, że pomimo pomyłki przy wydawaniu leki, to dzięki prawidłowej organizacji pracy w aptece i rzetelności farmaceutek, została ona szybko wykryta i sprawie naprawiona. Takie postępowanie było zgodne z art. 8 Kodeksu Etyki Aptekarza RP mówiącego, że każda pomyłka merytoryczna popełniona podczas czynności zawodowych Aptekarza musi być niezwłocznie naprawiona dla zapobieżenia jej skutków.

Sąd zauważył, że u dziecka nie doszło do żadnych negatywnych następstw zdrowotnych po jednorazowym zastosowaniu maści Dermovate. Jednocześnie wobec okoliczności, że nazwy obu maści są bardzo podobne, recepta została wypisana w sposób mogący wprowadzić w błąd, a dodatkowo oba preparaty przeznaczone są do stosowania zewnętrznego, zaistnienie pomyłki jest okolicznością, która daje się logicznie uzasadnić. Zdaniem Sądu jej zaistnienie nie świadczyło zatem o nierzetelności farmaceutki, a było wynikiem niefortunnego zbiegu okoliczności.

W ocenie Sądu w tej sytuacji ukaranie farmaceutki nawet najlżejszą z ustawowego katalogu kar, byłoby niewspółmierne do stopnia zawinienia.

Zachowała się ona bowiem prawidłowo po wykryciu pomyłki, przyznała się do błędu i następnie wykazała troskę o stan zdrowia dziecka. W rezultacie zdaniem Sądu „sam fakt przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego spełnił funkcję prewencji szczególnej, uprawdopodabniając niepopełnienie przez obwinioną w przyszłości czynu polegającego na kognicji organów prowadzących postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów”.

Farmaceutka została więc uniewinniona od zarzutów, a kosztami postępowania obciążono Śląską Izbę Aptekarską.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Ukraina walczy z drogimi lekami Ukraina walczy z drogimi lekami

Ukraińska Rada Ministrów do końca października zatwierdzi tryb kształtowania się cen leków, co powin...

Lek recepturowy wykonany w ten sposób nie może być refundowany Lek recepturowy wykonany w ten sposób nie może być refundowany

Naczelna Izba Aptekarska wystosowała pytanie do Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zasad refundac...

PharmaNET: bariery hamujące rozwój aptek PharmaNET: bariery hamujące rozwój aptek

Ograniczona komunikacja z pacjentami, zbędne wymogi administracyjne i brak możliwości poszerzenia of...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz