Magazyn mgr.farm

GSK złożyło skargę na reklamę Traumonu. „Zawiera informacje, których brak w ChPL…”

21 grudnia 2018 11:05

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare złożyło obszerną skargę do Komisji Etyki Reklamy na kampanię leku Tramon. Firma zarzuca swojemu konkurentowi posługiwanie się w reklamie informacjami, które nie znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Konsumenci zostali wprowadzeni w błąd przez firmę Mylan?

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy uznał, iż reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami (fot. YouTube)
Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy uznał, iż reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami (fot. YouTube)

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy miał pod koniec listopada twardy orzech do zgryzienia. Musiał bowiem rozpatrzyć skargę, którą firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare złożyła przeciwko Mylan Healthcare w sprawie reklamy żelu przeciwbólowego Traumon.

Reklama przedstawiała scenę, w której występuje kilkuletnia dziewczynka (w domyśle wnuczka), oraz starszy mężczyzna (dziadek dziewczynki). Dziewczynka wypowiada kwestię skierowaną do dziadka: «Dziadku, naprawisz mi konika?». Mężczyzna wypowiada kwestię skierowaną do widza: «Codziennie coś naprawiam. Ale gdy znów dopada mnie ten ból, najpierw muszę pomóc sobie».

Reklama posługuje się w szczególności hasłami dotyczącymi reklamowanego produktu:

  1. «3 razy lepiej wchłania się» wypowiadane przez lektora wraz z napisem «3 razy lepsze wchłanianie» widocznym w warstwie wizualnej reklamy.
  2. «10 razy lepiej koncentruje się w miejscu bólu» wraz z napisem «10 razy większa koncentracja» widocznym w warstwie wizualnej reklamy.
  3. «Traumon żel. Z miejsca usuwa ból».
  4. «Traumon szybko mi pomógł, to i ja pomagam».

 

Zdaniem GSK reklama narusza art. 2, art. 8, art. 10 ust 1 pkt. a) i ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy. Zdaniem firmy użyte w reklamie twierdzenia naruszają też przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zawierają bowiem informacje wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe, jak również niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego Traumon.

Jakie zarzuty konkretnie padły wobec reklamy leku?

  1. Odnośnie hasła «Traumon żel. Z miejsca usuwa ból».

Przedmiotowy komunikat jest niezgodny z zatwierdzoną Charakterystyką Produktu Leczniczego Traumon. W rezultacie przez to narusza przepisy prawa i wprowadza pacjentów w błąd.

Określenie «z miejsca» jest równoznaczne z wyrażeniami «od razu», «natychmiast» (Słownik Języka Polskiego), wskazującymi na wyjątkową szybkość. Słowo «natychmiast» oznacza z kolei «w tej samej chwili», «bezpośrednio po czymś». Zatem hasło «z miejsca usuwa ból» informuje konsumentów o tym, że produkt leczniczy Traumon natychmiast po zastosowaniu wywołuje skutek w postaci usunięcia bólu, a co najmniej działa niezwykle szybko. Tymczasem w ChPL Traumon brak jest informacji o czasie działania produktu (z wyjątkiem informacji o tym że substancja czynna osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 12-24 godzinach po podaniu), a w szczególności brak jest informacji, zgodnie z którą produkt leczniczy Traumon miałby działać szybko.

Zgodnie z art. 56 pkt. 2) Ustawy Prawo Farmaceutyczne, zabroniona jest reklama zawierająca informacje niezgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Zakaz ten dotyczy również stosowania informacji nieścisłych albo nieistniejących w Charakterystyce. Charakterystyka Produktu Leczniczego zatwierdzona przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej URPL) stanowi oficjalne źródło informacji o wskazaniach terapeutycznych, stosowaniu i działaniu produktu leczniczego. Zatem informowanie pacjentów o istotnej właściwości leku, która nie jest opisana w jego ChPL, stanowi komunikowanie właściwości nieistniejących, a z pewnością niezweryfikowanych. Tym samym ww. hasło wprowadza w błąd, prezentując cechę produktu pożądaną przez przeciętnego konsumenta leku przeciwbólowego (natychmiastowe usuwanie bólu), w sytuacji gdy brak jest potwierdzenia prawdziwości tej informacji.

  1. Odnośnie hasła «3 razy lepiej wchłania się », «3 razy lepsze wchłanianie».

Powyższe hasła wraz z towarzyszącą im w reklamie adnotacją «w porównaniu z diklofenakiem stosowanym miejscowo» również zawierają informacje, których brak jest w ChPL Traumon. Zatem także i te komunikaty przekazują treści niesprawdzone i niezatwierdzone przez URPL, a przez to wprowadzające w błąd odbiorców reklamy. W przedmiotowym zakresie reklama narusza także art. 55 ust. 2 pkt. 2) Ustawy Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z którym reklama leku skierowana do konsumenta nie może zapewniać, że skutek działania produktu jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym. Ww. hasło dokonuje zakazanego porównania skuteczności produktu leczniczego Traumon (poprzez użycie w szczególności słowa «lepiej» mającego sugerować jego wyższość względem porównywanej substancji) do terapii innym niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, jakim jest diklofenak.

  1. Odnośnie hasła «10 razy lepiej koncentruje się w miejscu bólu» «10 razy większa koncentracja».

Powyższe twierdzenia wraz z towarzyszącą im w reklamie adnotacją «na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego» zawierają w ocenie Skarżącego informacje nieprawdziwe.

Po pierwsze należy ponownie wskazać na brak w Charakterystyce Produktu Leczniczego Traumon jakichkolwiek informacji uzasadniających użycie ww. komunikatu.

Po drugie, niezależnie od powyższego hasło jest ze swej istoty pozbawione logiki, a tym samym jest informacją samą w sobie wprowadzającą w błąd. Brak jest bowiem tej części przekazu, która z logicznego punktu widzenia powinna stanowić referencję dla komunikatu o lepszej koncentracji produktu Traumon. Innymi słowy reklama, informując pacjentów o 10-krotnie lepszej koncentracji produktu Traumon, nie wyjaśnia do czego produkt w tym zakresie jest porównywany. Celem reklamy jest zatem wyłącznie wywołanie wrażenia o wyższości produktu reklamodawcy poprzez użycie superlatywnych zwrotów, bez jednoczesnej dbałości o rzetelność w zakresie istoty komunikatu oraz kosztem zastosowania nawet pozbawionych sensu twierdzeń.

Po trzecie wreszcie, w świetle informacji zawartych w ChPL Traumon twierdzenie o dobrej, istotnej bądź wysokiej koncentracji leku w miejscu bólu należy uznać za nieuzasadnione. Skarżący pragnie zauważyć, że Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon wskazuje na względnie wysokie działanie ogólnoustrojowe produktu po zastosowaniu miejscowym, w porównaniu do odpowiednio niższej koncentracji substancji aktywnej w tkankach docelowych.

Ukryte w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Z pkt. 5.2. ChPL Traumon wynika, że przeprowadzono badania stężenia etofenamatu i kwasu flufenamowego w płynach i tkankach po 18-24 godzinach od ostatniego podania etofenamatu stosowanego miejscowo 3 razy na dobę przez kolejnych 7 dni. Należy wyjaśnić, że kwas flufenamowy jest metabolitem substancji czynnej, etofenamatu, czyli produktem rozpadu etofenamatu w organizmie. Kwas flufenamowy jest również aktywnym metabolitem, co oznacza, że wykazuje działanie terapeutyczne. Z powyższych badań wynika po pierwsze, że stężenie etofenamatu było ok. 30 razy mniejsze w torebce stawowej niż w skórze, zaś stężenie kwasu flufenamowego odpowiednio ok. 40 razy mniejsze. Oznacza to, że koncentracja substancji aktywnej jest niższa w tkankach głębszych aniżeli w skórze. Po drugie, stężenie kwasu flufenamowego było większe w osoczu krwi niż w płynie maziowym torebki stawowej. Oznacza to silniejsze działanie ogólnoustrojowe leku (stężenie w osoczu) po zastosowaniu miejscowym, niż jego działanie w miejscu zastosowania, czyli w miejscu bólu.

Z powyższego należy wyciągnąć wniosek, że nieprawdą jest, jakoby produkt Traumon po zastosowaniu miejscowym na skórę w stopniu szczególnie wysokim koncentrował się w miejscu bólu. Przeciwnie, wyżej opisane informacje o tzw. biodostępności produktu zawarte w ChPL Traumon wskazują na wyższe działanie ogólnoustrojowe substancji aktywnej (wyższe stężenie w osoczu) aniżeli jej działanie miejscowe.

Należy wskazać, że w przypadku produktu przeciwbólowego przeznaczonego do stosowania miejscowego (żel do smarowania na skórę), wysokie działanie ogólnoustrojowe produktu mierzone w szczególności stężeniem substancji czynnej w osoczu po wniknięciu leku do krwi, nie prezentuje istotnej korzyści dla pacjenta, bowiem istotniejsze terapeutycznie w tym wypadku jest działanie miejscowe. Pomimo że z ChPL Traumon wynika wyższe działanie ogólnoustrojowe leku niż jego działanie miejscowe, reklamodawca komunikuje istotną koncentrację leku w miejscu bólu, by zachęcić pacjenta do zakupu produktu.

Nieprawdziwe treści wprowadzają odbiorców w błąd

Mając na uwadze powyższe, zdaniem GSK treści zawarte w reklamie produktu Traumon są nieprawdziwe, a co najmniej dalece wprowadzające odbiorców w błąd. Jako takie, opisane działania stanowią czyn nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwą praktykę rynkową, jak również naruszają postanowienia Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem firmy wnioski powyższych wywodów wskazują, że celem prowadzenia opisanej reklamy produktu Traumon nie jest rzetelne informowanie pacjentów o wskazaniach i właściwościach produktu. Jest nim wyłącznie zachęcenie do nabycia produktu poprzez uwypuklenie właściwości odbieranych jako pożądane lub wysoce korzystne, w sytuacji gdy produkt w istocie nie posiada takich właściwości.

– Reklama narusza w szczególności przepisy Ustawy Prawo Farmaceutyczne, Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Opisane wyżej nieprawidłowości skutkują naruszeniem również postanowień Kodeksu Etyki Reklamy – czytamy w treści skargi.

GSK uważa, że reklama była prowadzona bez dochowania należytej staranności i z pominięciem wskazań społecznej odpowiedzialności. Zaskarżony przekaz nadużywa zaufania odbiorcy i wykorzystuje jego brak specjalistycznej wiedzy na temat leków i farmacji, posługując się twierdzeniami o właściwościach produktu mającymi wywoływać sugerować wyjątkową skuteczność produktu, w sytuacji gdy w rzeczywistości twierdzenia te nie znajdują potwierdzenia w zatwierdzonej przez URPL dokumentacji będącej oficjalną referencją służącą do celów konstruowania przekazów w reklamach produktów leczniczych.

Co to znaczy, że «z miejsca usuwa ból»?

Zgodnie z treścią skargi, firma GSK zakwestionowała m in. hasło wykorzystywane w reklamie, «Traumon. Z miejsca usuwa ból». Powszechne rozumienie wyrażenia «z miejsca» jest równoważne ze znaczeniem określeń «natychmiast», «od razu». Zdaniem firmy, konkluzja ta wydaje się być oczywista w świetle zgodnej z logiką i doświadczeniem życiowym interpretacji języka polskiego.

W odpowiedzi na pismo GSK skierowane do Mylan jeszcze przed wniesieniem skargi do KER, producent Traumonu, już po wniesieniu skargi, odpowiedział, że wyrażenie «z miejsca» użyte w ww. haśle, nie oznacza szybkości działania produktu. Oznacza ono jego miejsce oddziaływania wynikające z faktu, że Traumon jest lekiem do stosowania miejscowego (do smarowania w miejscu bólu). GSK zdecydowało się wnieść skargę do Komisji Etyki Reklamy z uwagi na to, że pismo ostrzegawcze skierowane do Mylan pozostawało bez odpowiedzi bardzo długo.

– Wyrażenie «z miejsca» w znaczeniu dosłownym składa się ze słowa «miejsce» i przyimku «z». Jakkolwiek rzecz jasna możliwa jest taka jego interpretacja, zgodnie z którą odnosi się ono do miejsca rozumianego jako «przestrzeń, którą można czymś zająć lub zapełnić», «określony fragment ciała», «część jakiejś przestrzeni (…)» (Słownik Języka Polskiego PWN), to w całokształcie zaskarżonej reklamy nie sposób racjonalnie uznać, że hasło to ma informować o miejscu rozumianym jako fragment ciała czy przestrzeń. Zdaniem Skarżącego, przeciętny odbiorca komunikatu intuicyjnie zrozumie komunikat jako informację o natychmiastowym usuwaniu bólu, prawdopodobnie nie domyślając się znaczenia rzekomo zamierzonego przez Skarżonego – czytamy w skardze firmy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.

Firma zleca badania dotyczące odbioru haseł konkurencji

Ocenę GSK potwierdzają badania konsumenckie zlecone przez firmę, w których konsumenci oceniali treść przedmiotowego hasła. Zostały one przeprowadzone przez firmę Ipsos Sp. z o.o. metodą CAWI (on-line) na panelu Ipsos, na próbie 540 wywiadów wśród użytkowników leków przeciwbólowych na bóle mięśni i stawów w ciągu ostatnich 12 miesięcy (wiek 30+, kobiety i mężczyźni) w sierpniu 2018 roku. Uzyskano następujące wyniki:

  • 75% respondentów w reprezentatywnej grupie badawczej, poproszonych w pytaniu otwartym, aby swoimi słowami opisali jak rozumieją hasło stosowane w reklamie leku przeciwbólowego w formie żelu, «z miejsca usuwa ból», odpowiedziało, że hasło to rozumie jako odnoszące się do szybkości działania produktu i informujące o szybkim usuwaniu bólu (respondenci używali różnych przymiotników odnoszących się do szybkości).
  • Jednocześnie w pytaniu zamkniętym następującej treści: «w jakim stopniu zgadzasz się, że hasło reklamowe z miejsca usuwa ból oznacza, iż ból jest usuwany natychmiast?» , 46% respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie się zgadza i 32% odpowiedziało, że raczej się zgadza.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

– Powyższe potwierdza nasuwające się w sposób oczywisty znaczenie wyrażenia «z miejsca usuwa ból», jakim jest natychmiastowe lub szybkie usuwanie bólu. Zdaniem skarżącego, treść reklamy wskazuje na to, że intencją komunikatu było wywołanie u konsumentów wrażenia, że produkt działa bardzo szybko, w sytuacji gdy brak jest prawnej możliwości stosowania twierdzenia tej treści, gdyż Charakterystyka Produktu Leczniczego Traumon nie zawiera informacji o czasie działania leku. Nawet jeśli powyższe nie było intencją Skarżonego, możliwość odmiennej językowej interpretacji wyrażenia niż przedstawiona w skardze przez Skarżącego nie zmienia wprowadzającego w błąd charakteru komunikatu. Należy bowiem uznać, że obowiązkiem Skarżonego było uwzględnienie tego, w jaki sposób hasło może być zrozumiane przez przeciętnego odbiorcę reklamy – czytamy w skardze firmy GSK.

Mylan nie wyraził woli uczestnictwa w postępowaniu

Firma Mylan nie wzięła udziału w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy. Przesłała jedynie odpowiedź, w której poinformowała m.in. o tym, że reklama była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie była działaniem nieetycznym. Zdaniem Mylan skarga jest w całości bezzasadna. Reklama nie wprowadzała odbiorców w błąd, gdyż była ona w pełni zgodna z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Co więcej, reklama nie jest już emitowana w telewizji. Reklamodawca krytycznie odniósł się do dokonanego przez GSK uzupełnienia twierdzenia skargi, w tym do „dowodów” przedstawionych na ich poparcie. W ocenie Mylan pismo to nadal w żaden sposób nie pozwala na uznanie, że zaskarżona reklama była nieetyczna.

Skarga uwzględniona przez KER. Reklama mogła nadużywać zaufania…

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy uznał, iż reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami. W rezultacie może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać odbiorców w błąd. Prezentowane w reklamie informacje o „3 razy lepszym wchłanianiu”, „10 razy większej koncentracji” oraz o szybkości działania: „Traumon żel. Z miejsca usuwa ból” i „Traumon szybko mi pomógł, to i ja pomagam” nie zostały poparte badaniami, które byłyby dostępne dla odbiorców reklamy.

Zespół uznał, że prezentowanie w reklamie tego typu informacji bez możliwości zapoznania się ze źródłem danych i metodologią może wprowadzać odbiorców w błąd. Zespół zwrócił uwagę, iż zamieszczenie w reklamie gwiazdki było niewystarczające. W rezultacie wyniki badania i jego metodologia nie zostały udostępnione odbiorcom reklamy.

Źródło: ŁW/Rada Reklamy

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Janek Nowak (gość) 2018-12-21 11:58:40
Bez satysfakcji stwierdzam, że GSK poskładało Mylana w paru krokach.

Powiązane artykuły

Czy reklama środka na infekcje intymne dyskryminuje kobiety? Czy reklama środka na infekcje intymne dyskryminuje kobiety?

Rada Reklamy wydała opinię na temat skargi dotyczącej radiowej reklamy produktu Iladian Direct Plus....

„Jesteśmy sprowadzane do roli chwytu marketingowego w reklamie leku na erekcję” „Jesteśmy sprowadzane do roli chwytu marketingowego w reklamie leku na erekcję”

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga na reklamę preparatu Maxon Active firmy Adamed. Kobieta zar...

GSK złożyło skargę na reklamę Traumonu. „Zawiera informacje, których brak w ChPL…” GSK złożyło skargę na reklamę Traumonu. „Zawiera informacje, których brak w ChPL…”

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare złożyło obszerną skargę do Komisji Etyki Reklamy na kampanię lek...