REKLAMA
śr. 22 marca 2023, 11:01

Mobilne apteki na Ukrainie szansą na poprawę dostępu do leków

Od ponad roku Ukraina jest w stanie wojny z rosyjskim agresorem. Wojna wpływa na każdy element codziennego życia mieszkańców tego kraju. Tak jest również w kwestii dostępu do leków, który to na niektórych obszarach jest mocno ograniczony. Władze Ukrainy mają pomysł jak w tej sytuacji pomóc swoim mieszkańcom…

Wojna w Ukrainie sprawiła, że tamtejsi farmaceuci stanęli przed nowymi wyzwaniami (fot. Shutterstock)
Mobilne apteki mają pomóc mieszkańcom odciętym przez wojnę od dostępu do leków (fot. Shutterstock)

Jakiś czas temu Minister Zdrowia naszych wschodnich sąsiadów zapowiedział zmiany w kontekście zasad funkcjonowania rynku aptecznego na terenie Ukrainy.

Zmiany dotyczyć będą zarówno warunków udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania produktów leczniczych, obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi, importu produktów leczniczych jak i innych regulacyjnych aktów prawnych – zapowiedział Wiktor Laszko.

Jednym z zaproponowanych rozwiązań mają być mobilne apteki na kółkach, czyli swojego rodzaju alternatywny mechanizm sprzedaży detalicznej leków. Skąd taki pomysł?

Ministerstwo rozumie, że dostęp do aptek jest utrudniony w niektórych regionach i osadach ze względu na problemy infrastrukturalne związane z rosyjskimi atakami rakietowymi – argumentuje proponowane zmiany ukraiński resort zdrowia.

Mobilne apteki miałyby zatem działać na terenach wiejskich i trudno dostępnych, gdzie z racji prowadzonych działań wojennych miejscowa ludność napotyka na problemy z dostępem do podstawowych leków i terapii. Jak podają ukraińskie portale farmaceutyczne odpowiednie przepisy prawne są już przygotowywane (czytaj również:  Farmaceuci na Ukrainie zaangażują się w pomoc medyczną! W życie mają wejść odpowiednie przepisy…).

Apteki mobilne to nic nowego…

Jak się okazuje pomysł na sprzedaż detaliczną leków w mobilnych aptekach nie jest niczym nowym. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza fakt istnienia takich rozwiązań w niektórych krajach, co wynika z występujących tam problemów z dostępem do aptek stacjonarnych.

Niektóre kraje opracowały dodatkowe podejścia w celu zapewnienia dostępu do leków i opieki farmaceutycznej. W wielu krajach problem niedostatecznego dostępu do opieki medycznej na odległych obszarach stał się krytyczny – informuje WHO w swoim raporcie.

Jednym z krajów, gdzie pomysł mobilnych aptek już funkcjonuje jest chociażby Estonia. Mobilna placówka musi posiadać określony rozkład jazdy oraz czas i miejsce świadczenia swoich usług, które powinno być oddalone o co najmniej 3km od istniejącej apteki. Podobny mechanizm sprawdza się też na trudno dostępnych terenach Kazachstanu. Ramy prawne i zasady funkcjonowania tego typu mobilnych placówek określa tam zarządzenie Ministra Zdrowia z 2020 roku.

Apteka mobilna wyposażona jest w szafy i urządzenia chłodnicze do przechowywania leków i produktów medycznych oraz w środki dezynfekcyjne i narzędzia do utrzymania reżimu sanitarnego – brzmią zapisy tamtejszych przepisów.

Tego typu mobilna apteka powinna znajdować się na podwoziu pojazdu i być oddzielona od kabiny kierowcy i siedzeń pasażerów, zaś osoby prowadzące sprzedaż leków powinny posiadać wykształcenie farmaceutyczne wyższe lub średnie. Podobnie sytuacja wygląda w Uzbekistanie, gdzie pomysł mobilnych aptek realizuje jeden z największych dystrybutorów farmaceutycznych w tym kraju.

Zgodnie z wytycznymi rządu Uzbekistanu, w oparciu o specjalistyczne samochody i samochody dostawcze izotermy utworzono ponad 130 mobilnych aptek i oddziałów aptecznych – informują władze tego państwa.

W Europie pomysłów też nie brakuje

W państwach europejskich oprócz mobilnych aptek funkcjonują także inne ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o branżę farmaceutyczną. Dla przykładu w Niemczech apteki mogą ubiegać się o zezwolenie na prowadzenie tzw. punktu odbioru recept.

W takich punktach pacjenci mogą zostawić recepty w zapieczętowanym pojemniku, a następnie odebrać leki w aptece lub otrzymać je kurierem – informuje Apteka.ua.

W Słowenii zaś pacjenci mają możliwość zaopatrywania się w leki także w gabinetach lekarskich, które sprawują niejako funkcję pośrednika w sprzedaży detalicznej produktów leczniczych.

Pacjenci mogą zaopatrzyć się w leki w gabinecie lekarskim, jeśli jest on oddalony o co najmniej 10km od najbliższej apteki lub oddziału aptecznego. Apteka zarządza tymi zapasami – brzmią zapisy regulujące tą kwestię.

Inny rodzaj pozaaptecznej działalności dozwolony jest także w Hiszpanii, gdzie po uzyskaniu wymaganej zgody placówki sprzedaży leków mogą być otwierane m.in. w fabrykach, kopalniach i zakładach produkcyjnych zatrudniających co najmniej 100 osób. Tego typu punkty mogą powstawać, jeśli będą one oddalone od najbliższej apteki o ponad 5km.

Z reguły apteki te pracują tylko kilka godzin tygodniowo i są nastawione na obsługę miejscowej ludności – czytamy w artykule na Apteka.ua.

Jak widać zatem pomysł mobilnych aptek na Ukrainie nie jest niczym nowym, a podobne rozwiązania funkcjonują już w licznych państwach w Europie i poza naszym kontynentem. Różna jest jedynie przyczyna powstawania tego typu placówek, gdyż na Ukrainie wynika ona wprost z działań wojennych, jakie mają miejsce na terenie tego kraju.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Piękna idea, ale u nas nie przejdzie bo ciężko znaleźć dostawczaka, który ma 100m2 powierzchni na pace.