REKLAMA
wt. 5 grudnia 2023, 09:33

Ruszył nabór na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego

Opublikowane zostało ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wakat do pełnienia tej funkcji powstał na skutek objęcia przez dotychczasową Główną Inspektor Farmaceutyczną szefostwa nad resortem zdrowia. Nabór kandydatów na stanowisko Inspektora trwa do 15 grudnia. 

Termin nadsyłania ofert przez kandydatów na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego mija 15 grudnia 2023 roku (fot. Shutterstock)
Termin nadsyłania ofert przez kandydatów na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego mija 15 grudnia 2023 roku (fot. Shutterstock)

Minister Zdrowia, Ewa Krajewska opublikowała ogłoszenie, w którym informuje o uruchomieniu procedury naboru na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego. To właśnie aktualna Pani Ministra Zdrowia pełniła dotychczas funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Jednak, w dniu 27 listopada została ona powołana do objęcia stanowiska w Radzie Ministrów zaprezentowanej przez Mateusza Morawieckiego. W związku z tym konieczne stało się rozpisanie konkursu na nowego szefa Inspekcji Farmaceutycznej. 

Jakie wymagania musi spełnić kandydat?

Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, kandydata na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego wyłania się w wyniku postępowania konkursowego. Zasady tego postępowania określa, m.in. Minister Zdrowia. Ustawa Prawo Farmaceutyczne określa także wymagania, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego: 

 1. musi posiadać tytuł zawodowy magistra farmacji;
 2. musi być obywatelem polskim;
 3. musi korzystać z pełni praw publicznych;
 4. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. musi posiadać kompetencje kierownicze;
 6. musi posiadać co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. musi posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 8. musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 114a ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Minister Zdrowia informuje, że oferty kandydatów ubiegających się o stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego powinny zawierać: 

 1. CV lub życiorys;
 2. list motywacyjny;
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 6-letniego stażu pracy,
  w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
 6. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem oferty;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach przekazanych przez kandydata w ramach oferty złożonej
  w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 10. oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.) – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 11. kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, z późn. zm.);
 12. oświadczenie, o którym mowa w art. 114a ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne.

Minister Zdrowia informuje ponadto, że oferty nie zawierające, któregokolwiek z powyższych elementów nie będą podlegać uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę w trakcie postępowania konkursowego. 

W jaki sposób należy składać oferty przez kandydatów?

Dokumenty składające się na oferty kandydatów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO”

pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

albo osobiście w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ministerstwie Zdrowia, ul. Miodowa 15
w pok. nr 13.

Termin nadsyłania ofert przez kandydatów na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego mija 15 grudnia 2023 roku. 

Źródło: MB/gov.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]