REKLAMA
Magazyn mgr.farm

PharmaNET zabiera głos w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty…

7 sierpnia 2019 14:44

ZPA PharmaNET jest bardzo zadowolony, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty ujrzał wreszcie światło dzienne. Jednak uważa, że przy tworzeniu tak ważnego dla środowiska farmaceutycznego aktu prawnego nie może zabraknąć merytorycznej dyskusji. Stąd apel do MZ o przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej.

Zdaniem Związku Pracodawców Aptecznych kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce jest bardzo potrzebne (fot. Shutterstock).
Zdaniem Związku Pracodawców Aptecznych kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce jest bardzo potrzebne (fot. Shutterstock).

Zdaniem Związku Pracodawców Aptecznych kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce jest bardzo potrzebne. Do tej pory nie dysponowali oni własnym aktem prawnym. – Popieramy wszelkie działania służące lepszemu wykorzystaniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia polskich farmaceutów. Cieszymy się, że w projekcie tak ważnej dla naszych pracowników ustawy znalazły się postulaty przedstawiane przez naszych ekspertów od wielu lat, jak wprowadzenie opieki farmaceutycznej czy wprowadzenie recepty kontynuacyjnej wystawianej przez farmaceutów – mówi Marcin Piskorski, prezes ZPA PharmaNET.

Za dużo uprawnień dla samorządu aptekarskiego

Jednak Związek sądzi, że ten ważny projekt wymaga w wielu miejscach doprecyzowania lub wręcz istotnego przeformułowania (czytaj również: Przedsiębiorcy krytykują projekt ustawy o zawodzie farmaceuty). Dodatkowo PharmaNET zdecydowanie opowiada się za wykreśleniem z projektu ustawy regulacji zwiększających uprawnienia samorządu aptekarskiego. Chodzi o dodatkowe uprawnienia dla korporacji aptekarskiej, umożliwiające jej wpływanie na kształt rynku, którymi nie dysponują inne samorządy zawodów zaufania publicznego. Jest to także istotne z uwagi na to, że im większe kompetencje samorządu zawodowego w zakresie kształtowania rynku, tym częściej stosowane są praktyki ograniczające konkurencję.

REKLAMA

Marcin Piskorski podkreślił, że tego typu zmiany znacznie wykraczają poza istotę projektu, jaką jest wykonywanie zawodu farmaceuty. Ponadto ich charakter powoduje, że samorząd aptekarski będzie pełnił funkcję regulatora rynku, a nie samorządu zawodowego. Tym bardziej że znaczna część członków Okręgowych Izb Aptekarskich sama prowadzi apteki lub są one prowadzone przez członków ich rodzin.

REKLAMA

Konieczna konferencja uzgodnieniowa

Prezes ZPA PharmaNET wyraził nadzieję, że przedstawione przez Związek argumenty znajdą zrozumienie Ministerstwa Zdrowia (czytaj również: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!).

Deklarujemy chęć do dalszych rozmów w celu doprecyzowania lub bardziej szczegółowego wyjaśnienia przedstawionych w naszym stanowisku uwag. Jednocześnie, ze względu na kluczowe znaczenie tego projektu dla organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, jak również liczne wątpliwości publikowane dotychczas w mediach branżowych, wnioskujemy do Ministra Zdrowia o przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej – konkluduje Marcin Piskorski.

2019.08.06_PharmaNET_stanowisko_UZF

Źródło: IK/pharmanet.org.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"W kontekście powyższego niezbędne jest także usunięcie „i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym”. Przedmiotowe sformułowanie (mając na uwadze całokształt przepisu) wydaje się sugerować, że podmiot prowadzący aptekę (i jego polecenia służbowe) są z zasady skierowane przeciwko dobru pacjenta. Związek sprzeciwia się zdecydowanie takim insynuacjom i wprowadzaniu takiej narracji do polskiego ustawodawstwa" XD

Powiązane artykuły

Nie ma spotkania bez nagrywania? Zaskakująca sytuacja w Ministerstwie Zdrowia… Nie ma spotkania bez nagrywania? Zaskakująca sytuacja w Ministerstwie Zdrowia…

W czwartek w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu zdrowia z Naczelną I...

Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zawiera zapisy, które mogą zmienić rynek apteczny. Na ich mocy ...

Farmaceuta wystawi pacjentowi receptę na leki refundowane Farmaceuta wystawi pacjentowi receptę na leki refundowane

Wczoraj Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Znajduje się w nim w...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz