REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Pozostawienie w aptece samego technika uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie

4 maja 2018 08:00

Podczas kontroli apteki w sobotę przez WIF okazało się, że nie ma w niej żadnego farmaceuty. Pracowała w niej tylko techniczka farmaceutyczna. Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął w tej sprawie postępowanie administracyjne zwracając uwagę, że pozostawienie w aptece samego technika uniemożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie i mogło przyczynić się nawet do zagrożenia życia i zdrowia pacjentów kontrolowanej apteki.

Sąd zwrócił uwagę, że zastępca kierownika apteki musi funkcjonować w ewidencji osób zatrudnionych w aptece (fot. Shutterstock)

Kontrola doraźna w aptece odbyła się 9 września 2017 r. (sobota). W chwili pojawienia się inspektora, o godzinie 11:45, w placówce nieobecny był magister farmacji. Znajdowała się w niej tylko techniczka farmaceutyczna. WIF stwierdził, że to ona wykonywała w aptece czynności fachowe.

W rezultacie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie administracyjne w związku ze stwierdzeniem uchybienia w pracy apteki, polegającego na braku personelu fachowego na zmianie. Właściciel apteki został poinformowany o postępowaniu i prawie do wzięcia w nim udziału. Przedsiębiorca nie skorzystał jednak z prawa do wniesienia uwag i wypowiedzenia się w swojej sprawie. Nie zgłosił też żadnych wniosków.

REKLAMA

W trakcie postępowania Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wskazał, że przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną jest profesjonalnym użytkownikiem rynku i jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa. Ustawa Prawo farmaceutyczne nie przewiduje w art. 92 wyjątków zwalniających podmiot od zapewnienia obsady fachowej w aptece. To na podmiocie prowadzącym aptekę ciążą obowiązki związane z zatrudnieniem odpowiedniej ilości personelu fachowego, a kierownik zgodnie z art. 88 ustęp 5 ww. ustawy został zobligowany do właściwego zarządzania podległym zespołem.

REKLAMA

Brak odpowiedniej liczby farmaceutów uniemożliwia kierownikowi apteki właściwe nią zarządzanie.

– Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że działanie takie jest niezgodne z art. 92 ustawy Prawo farmaceutyczne i przyczynić się mogło nawet do zagrożenia życia i zdrowia pacjentów kontrolowanej apteki – czytamy w treści decyzji WIF. – Pozostawienie w aptece samego technika, którego uprawnienia są znacznie ograniczone przez ustawę Prawo farmaceutyczne, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie apteki jako placówki ochrony zdrowia.

Lubuski WIF zwrócił uwagę, że technik farmaceutyczny może wykonywać w aptece czynności fachowe polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wyjątkiem tych, mających w swoim składzie substancje odurzające, substancje psychotropowe grupy I-P, II-P.

– Zatem zgodnie z zasadami logicznego myślenia oraz art. 90 ustawy Prawo farmaceutyczne należy przyjąć, że brak magistra farmacji powodowałby albo odmowę zrealizowania recepty lub też jej realizację przez osobę nieuprawnioną, a także uniemożliwia wydanie produktu leczniczego na tzw. receptę farmaceutyczną w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia bądź życia pacjenta zgodnie z art. 96 ustęp 3 ustawy Prawo farmaceutyczne – czytamy w treści decyzji WIF. – W obu przypadkach stanowiłoby to świadome łamanie prawa przez podmiot prowadzący aptekę.

W rezultacie Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zakończył postępowanie wydając 20 marca 2018 r. decyzję nakazującą przedsiębiorcy dostosować działalność do wymagań dotyczących obrotu produktami leczniczymi w aptece ogólnodostępnej poprzez przestrzeganie obowiązku obecności farmaceuty w godzinach czynności apteki.

REKLAMA

– Dostosowanie się do niniejszej decyzji przez podmiot prowadzący aptekę będzie jednocześnie przedmiotem mogących zaistnieć w przyszłości kontroli w ramach uprawnień ustawowych Inspekcji Farmaceutycznej – podsumowuje WIF w swojej decyzji.

Sygn. akt WIFZ.8521.2.57.2017

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Rosyjskie apteki w rękach mafii Rosyjskie apteki w rękach mafii

Zmowa cenowa grup przestępczych w Rosji doprowadziła do zawyżenia cen lekarstw średnio 12 razy. Są p...

Brak farmaceuty w aptece i co dalej? To zależy… Brak farmaceuty w aptece i co dalej? To zależy…

Co grozi kierownikowi apteki, w której kontrola inspekcji farmaceutycznej stwierdzi brak farmaceuty ...

Szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu coraz bardziej popularne Szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu coraz bardziej popularne

Zanotowano wzrost popularności szczepionek przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. W pierwszym kwart...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz