REKLAMA
pt. 8 września 2023, 12:42

Prezydent podpisał „AdA 2.0”, ale będzie kontrola Trybunału Konstytucyjnego

Andrzej Duda dzisiaj podpisał nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. W nowelizacji tej zawarto też kontrowersyjną „Aptekę dla Aptekarza 2.0”. Jej zapisy Prezydent zamierza skierować do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

"Apteka dla Aptekarza 2.0" wzbudziła wątpliwości Prezydenta, który skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego (fot. Shutterstock)
Prezydent podpisał „AdA 2.0”, jednak skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej (fot. Shutterstock)

Dzisiaj Prezydent podpisał ustawę, którą w napięciu śledził od kilku tygodni cały rynek apteczny. Chodzi o ustawę o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, do której wprowadzono też nowelizację Prawa farmaceutycznego, określaną jako „Apteka dla Aptekarza 2.0”.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne zmierzające przede wszystkim do uniemożliwienia przejmowania kontroli w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osoby inne niż farmaceuci lub spółki z ich udziałem oraz przez podmioty, które już prowadzą, w sposób bezpośredni lub pośrednio, co najmniej 4 apteki ogólnodostępne. Niedopuszczalne będzie także przejęcie kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną przez osobę, która wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczym.

Ograniczenia powyższe nie będą stosowane do przejęcia kontroli w wyniku nabycia spadku. Naruszenie zakazu przejęcia kontroli skutkować będzie cofnięciem przez WIF zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dla podmiotu, nad którym została przejęta kontrola. Organ inspekcji farmaceutycznej nałoży też karę pieniężną od 50 000 zł do 5 mln zł na podmiot przejmujący niedozwoloną kontrolę.

Zgodnie z art. 12 ustawy przepisy „AdA” będą miały zastosowanie do przejęcia kontroli, które nastąpi po dniu wejścia w życie ustawy. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Trybunał Konstytucyjny sprawdzi „AdA 2.0”

Jak informuje Kancelaria Prezydenta zastrzeżenia i kontrowersje, jakie budziła ustawa sprawiły, że Prezydent zamierza skierować „AdA 2.0” do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Pan prezydent – z uwagi na wagę przepisów, korzystnych dla polskich przedsiębiorców, w szczególności dotyczących prowadzenia aktywności gospodarczej na Ukrainie – podjął decyzję o podpisani ustawy, która dotyczy głównie ubezpieczeń eksportowych. Zmiany w Prawie farmaceutycznym zostały dodane w toku prac nad projektem w Sejmie. Pan prezydent zdecydował, że te przepisy zostaną skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. – powiedziała minister Małgorzata Paprocka.

Prezydent chce, aby to Trybunał Konstytucyjny ocenił zgodność ustawy z Konstytucją, w szczególności pod kątem standardów stanowienia prawa. Szczegóły będą komunikowane, gdy wniosek zostanie złożony.

Konstytucja przewiduje możliwość wystąpienia przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności już podpisanej i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw ustawy z Konstytucją. Jest to tzw. kontrola następcza. Wniosek taki Prezydent może złożyć w dowolnym czasie wobec każdej obowiązującej ustawy, a także umowy międzynarodowej lub rozporządzenia. Wniosek ten nie wpływa na obowiązywanie objętego nim aktu prawnego. Dopiero Trybunał Konstytucyjny może uchylić moc obowiązującą jego przepisów, o ile uzna ich niezgodność z Konstytucją.

Zablokowanie rozwoju sieci aptecznych

Podpisana przez Prezydenta ustawa zawiera istotne dla rynku aptecznego zmiany w Prawie farmaceutycznym. Ich celem jest uniemożliwienie przejmowania podmiotów prowadzących apteki wbrew założeniom „Apteki dla Aptekarza”. Ustawa jest wymierzona przede wszystkim w sieci apteczne, które od 2017 roku nie mogą otwierać własnych aptek. Wykorzystują one jednak lukę w przepisach i przejmują już istniejące apteki przejmując kontrolę nad zarządzającymi nimi podmiotami.

Nowelizacja nazwana „Apteką dla Aptekarza 2.0” („AdA 2.0”) od samego początku budziła kontrowersje. Dotyczyły one zarówno treści zmian, jak i sposobu ich wprowadzania. W rezultacie, kiedy została ona przyjęta przez Parlament, do Prezydenta wpłynęła liczna korespondencja zawierająca głosy zarówno za podpisaniem ustawy, jak i przeciw jej podpisaniu. Dlatego Prezydent Andrzej Duda poprosił o zwołanie posiedzenia Rady poświęconego temu zagadnieniu.

Posiedzenie odbyło się w miniony wtorek. Udział w nim wzięło liczne grono zarówno przeciwników, jak i zwolenników ustawy. Na jej temat wypowiadali się też przedstawiciele trony rządowej. Był wśród nich Minister Rozwoju i Technologii oraz przedstawiciele Ministra Zdrowia. Udział w spotkaniu brali też przedstawiciele Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Apele zwolenników i przeciwników

Z apelem do Prezydenta o podpisanie „AdA 2.0” od kilku dni zwracały się kolejne izby aptekarskie. Wskazywały one, że to regulacja oczekiwana przez środowisko aptekarskie, która ma uratować polski rynek apteczny.

– „Uszczelnienie” przepisów „AdA” jest zgodne z oczekiwaniami znakomitej większości polskich farmaceutów. Wielkopolscy aptekarze wierzą, że w sporze o przyszłość polskiego aptekarstwa i kształt rynku farmaceutycznego w naszym kraju stanie Pan po stronie pacjentów i służących im swoją wiedzą i doświadczeniem farmaceutów – apelowała do Prezydenta dr. Alina Górecka, Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

Śląska Okręgowa Rada Aptekarska nagrała z kolei film, w którym gremialnie przekonuje Andrzeja Dudy do podpisania ustawy.Nie brakowało też apeli przeciwników ustawy, którzy przekonywali do jej zawetowania lub skierowania do Trybunału Konstytucyjnego. Takie organizacje jak Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacja Lewiatan i ZPA PharmaNET, skierowały do Andrzeja Dudy wspólny apel. Ostrzegają w nim przed negatywnymi konsekwencjami „AdA 2.0”.

– Ustawa obejmie wszystkie apteki, także już te działające na rynku. Przy odrobinie złej woli po stronie regulatora w uznaniowej lekturze nieostrego pojęcia „przejęcia kontroli” prowadzić może do masowego cofania zezwoleń na prowadzenie aptek, prowadząc do likwidacji placówek aptecznych, miejsc pracy farmaceutów i techników oraz wieloletnich sporów skutkujących wzrostem odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa – czytamy w piśmie.Zapisy „AdA 2.0” wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

©MGR.FARM

Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]