REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Sąd oddalił skargę Wielkopolskiej Izby Aptekarskiej na uchwałę Rady Powiatu

21 maja 2018 04:50

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na uchwałę Rady Powiatu, dotyczącą ustalenia rozkładu godzin pracy aptek na terenie powiatu poznańskiego. Prezydium Izby najpierw zaopiniowało negatywnie uchwałę Rady Powiatu, choć nie znało jej treści. Później zaskarżyło uchwałę uważając, że Izba nie mogła zaopiniować takiego projektu, dlatego sama uchwała powstała w sposób niezgodny z przepisami…

Sąd uznał, że analiza potrzeb ludność nie jest potrzebna przy ustalaniu harmonogramu dyżurów aptek (fot. Shutterstock)

Pod koniec listopada 2017 r. Powiat Poznański zwrócił się do Prezes Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o zaopiniowanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Jednocześnie załączono projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2018 rok wraz z harmonogramem dostępności świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu poznańskiego.

W dniu 4 grudnia 2017 roku Prezes Wielkopolskiej ORA zwróciła się do Starostwa o nadesłanie treści całej uchwały, bowiem pismo z dnia 21 listopada 2017 roku zawierało tylko rozkład godzin pracy aptek, a nie projekt uchwały. W dniu 7 grudnia 2017 roku Starostwo ponownie zwróciło się do samorządu aptekarskiego z prośbą o zaopiniowanie projektu harmonogramu przywołując treść art. 77 b ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym.

REKLAMA

Tego samego dnia Prezes Izby Aptekarskiej przesłała Radzie Powiatu uchwałę Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 4 grudnia 2017 roku opiniującą rozkład godzin pracy aptek, jednocześnie zwracając uwagę, że nie przedłożono samorządowi projektu całej uchwały. Zwrócono też uwagę, że godziny funkcjonowania aptek podane w harmonogramie nie są zgodne ze stanem faktycznym. W rezultacie projekt uchwały zaopiniowano negatywnie.

REKLAMA

W uzasadnieniu podniesiono zarzut nieprzedstawienia całej uchwały Rady Powiatu, ponadto odniesiono się do poszczególnych dyżurów aptek z uwzględnieniem nadesłanych przez aptekarzy opinii.

Zwrócono też uwagę, że w części aptek terenu powiatu pracuje tylko jeden farmaceuta. Prezydium podkreśliło, że regulacja zgodnie z którą przedsiębiorca zobligowany jest do ponoszenia kosztów w celu realizacji zadania publicznego, w tym przypadku zapewnienia usług farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta lub inne dni wolne od pracy, nie jest zgodna z Konstytucją RP.

Po raz kolejny Prezydium Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej zgłosiło też postulat zapewnienia aptekom ogólnodostępnym choćby częściowej rekompensaty za pełnienie dyżurów w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Wyczerpująco też uzasadniono ten postulat.

W dniu 13 grudnia 2017 roku Rada Powiatu w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu poznańskiego. W jej uzasadnieniu odniesiono się do opinii nadesłanych przez wójtów i burmistrzów 17 gmin oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej.

W odpowiedzi na negatywną opinię samorządu aptekarskiego wskazano, że ustalenie rozkładu pracy aptek stanowi naruszenie swobody działalności gospodarczej, ale jest zgodne z Konstytucją.

Zwrócono uwagę, że należy brać pod uwagę konieczność dostępu do aptek także w sytuacjach nadzwyczajnych, a dyżury aptek stanowią niezależne od pomocy lekarskiej elementy ochrony zdrowia publicznego. Podkreślono w uchwale, że obowiązujące przepisy nie przewidują obowiązku (ani możliwości) partycypowania przez Powiat w kosztach realizacji obowiązku zapewnienia dostępu do świadczeń. Przywołano też obowiązującą w tym zakresie linię orzeczniczą sądów administracyjnych.

REKLAMA

Pełnomocnik Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej złożył skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W skardze podniósł, że Rada Powiatu przesłała do zaopiniowania nie projekt uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych, lecz jedynie projekt rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Izba Aptekarska nie mogła więc zaopiniować takiego projektu.

WSA w Poznaniu stwierdził, że Izba Aptekarska zaopiniowała projekt rozkładu godzin pracy aptek negatywnie i wniosła o co najmniej częściową partycypację powiatu w kosztach pełnienia dyżurów. Samorząd skorzystał więc z trybu przewidzianego w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, wyraził swoją opinię, złożył odpowiedni wniosek i skorzystał z prawa konsultacji projektu uchwały.

Nienadesłanie treści całej uchwały nie wyłączyło możliwości wyrażenia opinii. Wręcz przeciwnie, wbrew twierdzeniu skargi została ona wyrażona w sposób jasny, czytelny i we wskazanym terminie.

Sąd uznał, że nienadesłanie całości uchwały nie stanowi podstaw do stwierdzenia jej nieważności, a z akt sprawy i skargi nie wynikało, by wystąpiły jakiejkolwiek różnice w projekcie i ostatecznym kształcie uchwały.

– Do kategorii istotnych naruszeń prawa miejscowego należy zaliczyć naruszenia znaczące, wpływające na treść uchwały lub zarządzenia, dotyczące meritum sprawy, jak np. naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, przepisów podstawy prawnej podejmowanych uchwał, przepisów ustrojowych, przepisów prawa materialnego – poprzez ich wadliwą wykładnię, przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał – czytamy w treści wyroku WSA. – W ocenie sądu nie jest istotnym naruszeniem prawa nienadesłanie treści całej uchwały, skoro skutecznie zaopiniowano harmonogram, a jego projekt nie różnił się od zawartego w treści uchwały podjętej. Dowodem na to, że wystarczającym do merytorycznego zajęcia stanowiska był projektowany harmonogram, jest fakt, że samorząd wyraził opinię negatywną i ją uzasadnił, a organ uchwałodawczy w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały odniósł się do uwag samorządu.

Zdaniem Sądu w skardze na uchwałę Rady Powiatu nie wskazano argumentów zawierających odniesienie do kluczowych kwestii związanych z samym harmonogramem, nie odniesiono się też do uzasadnienia spornej uchwały. W istocie więc WOIA kwestionowała tożsamość projektu z ostateczną uchwałą, czyli wadliwość procesu legislacyjnego zaskarżonej uchwały, a nie jej uzasadnienie związane bezpośrednio z harmonogramem, a ta wadliwość nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały.

Sygn. akt III SA/Po 108/18

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Ministerstwo Zdrowia doprecyzuje pojęcie „wykonywania zawodu farmaceuty” Ministerstwo Zdrowia doprecyzuje pojęcie „wykonywania zawodu farmaceuty”

Krzysztof Łanda zapowiedział, że zmiany związane z rolą farmaceuty w systemie ochrony zdrowia skupia...

Pigułka „dzień po” dostępna bez recepty w całej Unii Europejskiej Pigułka „dzień po” dostępna bez recepty w całej Unii Europejskiej

Jak donosi RMF FM, taką decyzję podjęła 7 stycznia br. Komisja Europejska. Decyzja dotyczy tabletek ...

Wprowadzić zakaz sprzedaży leków przez internet! Wprowadzić zakaz sprzedaży leków przez internet!

Do ministerstwa zdrowia trafiła petycja w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży leków przez internet...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz