REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Szpital będzie musiał zlikwidować aptekę? Poseł interweniują u Ministra…

24 kwietnia 2019 11:32

Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są jednocześnie wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są obowiązani do 31 lipca zrezygnować z jednej z tych działalności. A co z aptekami prowadzonymi przez szpitale?

Czy szpitale będą musiały zamknąć prowadzone przez siebie apteki ogólnodostępne? (fot. Shutterstock)
Czy szpitale będą musiały zamknąć prowadzone przez siebie apteki ogólnodostępne? (fot. Shutterstock)

Niedawno posłowie Tomasz Zieliński i Sławomir Zawiślak zwrócili się do Ministra Zdrowia z interpelacją dotyczącą sytuacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Jego dyrektor poprosił o wyjaśnienie, czy w obliczu nowych przepisów będzie musiał zamknąć aptekę ogólnodostępną prowadzoną przez szpital (czytaj więcej: Szpital w Zamościu ma problem z apteką. Musi ją zamknąć?).

Na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, posiadali zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są jednocześnie wpisani do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są obowiązani w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 1 sierpnia 2019 r.):

REKLAMA
 • poinformować organ wydający zezwolenie lub dokonujący wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi o rezygnacji z prowadzonej działalności objętej zezwoleniem lub wpisem do rejestru albo
 • wystąpić z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

W przypadku niepodjęcia powyższych czynności, zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego wygasa, a podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi podlega wykreśleniu z dniem 1 sierpnia 2019r (czytaj więcej: Działalność lecznicza albo obrót lekami. Przedsiębiorcy muszą wybrać jedno…).

REKLAMA

Kolejny szpital prosi o wyjaśnienie…

– Zwrócił się do mnie Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanej z ogólnodostępną apteką (posiadaną w swoich strukturach). Kwestia ta, jak sądzę, dotyczy wielu innych szpitali w Polsce – pisze w swojej interpelacji poseł Dariusz Piontkowski.

Wskazuje on, że wprowadzenie takiego zapisu wzbudziło wątpliwości dotyczące interpretacji pojęcia przedsiębiorcy w przypadku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Chodzi o szpitale (np. właśnie Szpital Wojewódzki w Suwałkach), które – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz zapisami rozdziału 3 ustawy o działalności leczniczej – są samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, funkcjonującymi jako podmioty lecznicze, niebędące przedsiębiorcą.

– Ponadto należy zauważyć, że szpital (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) jest osobą prawną, która na mocy przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. Zasady dokonywania wpisów do rejestru przedsiębiorców KRS potwierdzają, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie powinny być uznawane za przedsiębiorców. Kod określający formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie jest inny dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a inny dla form przewidzianych dla przedsiębiorców – czytamy w interpelacji posła.

Jednocześnie wskazuje, że w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, do którego odwołuje się Prawo farmaceutyczne, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie są przedsiębiorcami posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie apteki, a jedynie osobami prawnymi, które przedmiotowe zezwolenie otrzymały. W związku z tym zdaniem posła należałoby przyjąć, iż warunki wskazane w nowelizacji Prawa farmaceutycznego nie mają zastosowania.

REKLAMA

Szpitale a odwrócony łańcuch dystrybucji

– Analizując powyższe, należy odnieść się do intencji wprowadzanych zmian przez ustawodawcę, którego celem było zwalczanie zjawiska tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji. Projektodawca wprowadzenie zmian legislacyjnych uzasadniał potrzebą wyeliminowania nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi wynikającymi z wywozu ich za granicę w sposób naruszający przepisy Prawa farmaceutycznego przez spółki wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Należy jednak zauważyć, iż SP ZOZ nie bierze udziału w takich działaniach, przez co nie stwarza żadnego zagrożenia w przedmiotowym zakresie – pisze poseł Piontkowski.

Zwraca on uwagę, że niektóre szpitale, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zapewniają m.in. całodobowo aptekę ogólnodostępną, rozszerzając dostępność świadczeń dla pacjentów i kompleksowość w procesie diagnostyczno-leczniczym, zarówno w podstawowej opiece zdrowotnej, pomocy doraźnej oraz w ambulatoryjnych świadczeniach specjalistycznych.

– Pacjent, dla którego udzielane są świadczenia, ma zapewniony dostęp do zakupu leków i wyrobów farmaceutycznych w miejscu udzielania świadczeń. Dotyczy to m.in. Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, który jako podmiot udzielający świadczeń w zakresie podstawowej zdrowotnej opieki nocnej i świątecznej zapewnia również dostęp do leków i wyrobów farmaceutycznych w porze nocnej, w niedziele, święta oraz inne dni wolne od pracy. W 2016 r. uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach szpital został zobowiązany do zapewnienia całodobowo dostępu do świadczeń farmaceutycznych – pisze poseł.

Ministerstwo zdrowia powinno wydać interpretację

Jego zdaniem nie można jednak wykluczyć przyjęcia odmiennej interpretacji zapisów znowelizowanego Prawa farmaceutycznego i zakwalifikowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do kategorii przedsiębiorców. Przyjęcie takiej odmiennej interpretacji wiązałoby się z uznaniem zobowiązania do dokonania wyboru w zakresie prowadzonej działalności. Oznaczałoby to konieczność rezygnacji z jednej z działalności na rzecz pacjentów szpitala oraz mieszkańców miasta.

– Powyższe wpłynęłoby znacząco na niekorzyść zarówno społeczeństwa, jak i pacjentów szpitala, którzy byliby zmuszeni do poszukiwania innych aptek oraz punktów aptecznych, niejednokrotnie w porze nocnej, w stanie choroby. Należy zauważyć, iż szpital jest instytucją „non profit”. Prowadzenie apteki ogólnodostępnej nie ma na celu przynoszenia zysku, kompleksowości i podnoszenia jakości udzielanych świadczeń dla mieszkańców miasta – pisze poseł.

Mając powyższe na uwadze, prosi on ministerstwo o wyjaśnienie następujących kwestii:

 • Czy w kontekście art. 11 znowelizowanego Prawa farmaceutycznego szpitale, będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, należy traktować jako przedsiębiorców czy też nie? Czy zatem szpitale prowadzące apteki ogólnodostępne będą mogły to czynić nadal po 1 sierpnia 2019 r.?
 • Jeżeli w kontekście art. 11 znowelizowanego Prawa farmaceutycznego szpitale, będące samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, należy traktować jako przedsiębiorców, czy ministerstwo nie powinno tak znowelizować przepisy, aby ogólnodostępne szpitalne apteki mogły nadal prowadzić swoją działalność na dotychczasowych zasadach? Zmiana taka byłaby z pożytkiem dla mieszkańców.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Pracodawcy RP: innowacyjność lekarstwem dla służby zdrowia Pracodawcy RP: innowacyjność lekarstwem dla służby zdrowia

Innowacje, czyli najnowsze metody terapeutyczne, leki i wyroby medyczne, ale również technologie prz...

Res pharmaceuticae Res pharmaceuticae

W tym roku otwarto nową wystawę stałą Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej, Oddział M...

NIA: Kary finansowe dla aptek są nieuzasadnione NIA: Kary finansowe dla aptek są nieuzasadnione

Kara w wysokości nawet pół miliona złotych grozi aptekom, które od 9 lutego nie będą wypełniały obow...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz