REKLAMA
śr. 29 maja 2024, 08:01

Apteka sprzedała 12 op. Cirrus Duo w ciągu 153 sekund. Co na to WIF?

Analiza ZSMOPL wykazała, że w jednej z aptek dochodziło do zwiększonej sprzedaży leku Cirrus Duo. W związku z tym Główny Inspektor Farmaceutyczny zlecił przeprowadzenie kontroli w tej placówce. Jak się okazało, w trakcie postępowania wykazano jeszcze szereg innych nieprawidłowości…

Apteka sprzedała 12 op. Cirrus Duo w ciągu 153 sekund. Co na to WIF? (fot. shutterstock.com)

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach cofnął zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej po wykryciu szeregu nieprawidłowości. Jedną z nich była znacząco zwiększona sprzedaż produktu leczniczego Cirrus Duo x 6 tbl. Wykazanie tej nieprawidłowości było możliwe, po dokonaniu analizy danych przesyłanych przez apteki do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. W efekcie Główny Inspektor Farmaceutyczny zlecił Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w Katowicach przeprowadzenie kontroli w tej placówce. Skutkiem tego postępowania było wykazanie kolejnych nieprawidłowości. 

Przedsiębiorca odmówił Inspekcji przeprowadzenia kontroli

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przeprowadził kontrolę w jednej z aptek. Urzędnicy po dotarciu na miejsce,zastali w niej tylko i wyłącznie technika farmaceutycznego. Mimo że apteka funkcjonowała, nie stwierdzono obecności w niej farmaceuty. Przybyły później farmaceuta tłumaczył, że aptekę opuścił tylko na chwilę. Również podkreślał, że nie realizował w tym dniu żadnej sprzedaży. Jak się później okazało po otrzymaniu dokumentacji z NFZ, na koncie tego farmaceuty była realizowana tego dnia sprzedaż na Formoterol Easyhaler. 

W trakcie trwania kontroli do apteki przybył również jej właściciel. Jednak odmówił on urzędnikom wszczęcia postępowania kontrolnego. Na prośbę inspekcji nie udostępniono również ewidencji osób zatrudnionych w aptece, dokumentacji potwierdzającej ich uprawnienia zawodowe, a także nie wskazano farmaceuty odpowiedzialnego za nadzór nad obrotem, przechowywaniem i ewidencją środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii I. 

Współwłaściciel kontrolowanej apteki odmówił także skontrolowania warunków lokalowych apteki. Nie pozwolił także na sprawdzenie sposobu ułożenia i przechowywania asortymentu. Nie udostępnił on również urzędnikom rejestru dokumentów zakupu produktów leczniczych i pozostałego asortymentu, w tym rejestru dostawców. Ponadto odmówił okazania dokumentacji związanej z obrotem produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi. Właściciel nie okazał także ejestrów, ewidencji oraz dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością farmaceutyczną. 

4300 opakowań leku Cirrus Duo sprzedane w ciągu 10 miesięcy

Odmowa podjęcia się kontroli w aptece, nie przeszkodziła WIF-owi w przeprowadzeniu dalszych czynności kontrolnych. W ich trakcie wykazano, że w aptece w okresie od stycznia do października 2020 roku sprzedano łącznie 4300 opakowań leku Cirrus Duo x 6 tbl. Na podstawie danych uzyskanych ze ZSMOPL wykazano, że jednego dnia sprzedano 12 opakowań tego leku w ciągu 153 sekund. Tego samego dnia po kilku godzinach sprzedano 7 opakowań w 53 sekundy. Zdarzały się również dni, w których lek Cirrus Duo x 6 tbl. był sprzedawany w odstępach czasu – 1 produkt leczniczy co 1 minutę. 

Inspekcja w związku z tym zleciła analizę sprzedaży produktu leczniczego Cirrus Duo w drugiej aptece zlokalizowanej w tej samej miejscowości. W tym samym okresie wydano w niej 51 opakowań leku Cirrus Duo x 6 tbl. WIF w trakcie prowadzonego postępowania wykazał ponadto, że jedna z hurtowni farmaceutycznych przesłała do GIF informację o podejrzanych zamówieniach. Podejrzenia hurtowni wzbudziły zamówienia na substancje stanowiące prekursory kategorii 4. Jak się okazało, pochodziły one od podmiotu prowadzącego kontrolowaną aptekę. 

Inspekcja na tej podstawie przyjęła, że lek Cirrus Duo x 6 tbl. był z kontrolowanej apteki wydawany w sposób sprzeczny z Prawem Farmaceutycznym. Ponadto stwierdzono, że lek ten był używany w celach pozamedycznych. 

Apteka sprzedawała leki do przychodni… która nie istniała

W toku postępowania prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pojawiły się również wątpliwości wobec realizacji przez tę aptekę zapotrzebowań dla jednego z podmiotów leczniczych. Okazało się, że przychodnia, dla której podmiot prowadzący kontrolowaną aptekę realizował zapotrzebowania, wykazuje tylko i wyłącznie działalność formalną. W praktyce, jak się okazało, nie funkcjonuje pod zgłoszonym adresem. 

Dlatego Inspekcja postanowiła poddać analizie sprzedaż niektórych produktów leczniczych w tej aptece. W efekcie stwierdzono, że szereg produktów leczniczych zakupionych przez kontrolowaną aptekę nie była z niej sprzedawana. Przesuwano je natomiast do innych aptek, których właścicielem jest ten sam przedsiębiorca. 

Może to świadczyć o podejmowaniu czynności fasadowych, w celu ukrycia faktycznego miejsca zbywania produktów leczniczych i próby uniemożliwienia faktycznej drogi, jaką produkt leczniczy pokonał od momentu wydania z hurtowni farmaceutycznej, aż do momentu jego zbycia z apteki — możemy przeczytać w protokole pokontrolnym. 

Z 3551 zakupionych opakowań leków, które poddano analizie, aż 3517 przesunięto do innych aptek tego samego właściciela. W związku z tym WIF stwierdził, że ich zakup z hurtowni farmaceutycznej z pewnością nie był związany z chęcią ich sprzedaży pacjentom wywodzącym się z lokalnej społeczności. Przykładowo, kontrolowana apteka zakupiła 2361 opakowań leku Cellcept 500 mg a 50 tbl. Żadne z opakowań tego leku nie sprzedano w tej aptece. Wszystkie przesunięto do innej. Ta natomiast realizowała zapotrzebowanie na te leki dla przychodni lekarskiej, która w rzeczywistości nie istniała. 

WIF zdecydował o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki

W związku ze stwierdzeniem wielu nieprawidłowości, WIF zdecydował o cofnięciu podmiotowi zezwolenia na prowadzenie apteki. Decyzja Inspekcji miała rygor natychmiastowy. To ze względu na realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pacjentów. Niebezpieczeństwo to urealniło się poprzez fakt, że w trakcie przeprowadzonej kontroli przez WIF w aptece nie był obecny farmaceuta. Inspektorowi odmówiono sprawdzenia, jakie wówczas produkty lecznicze wydawał technik farmaceutyczny. Również nie przedstawiono mu, na czyim koncie  dokumentowano sprzedaż. 

WIF stwierdził, że strona celowo i świadomie odmawiała poddania się kontroli. W związku z tym Inspekcja była zobligowana do natychmiastowego cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Ponadto WIF zawiadomił organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w tym podejrzenia niewłaściwej lub nielegalnej działalności prowadzonej przez zezwoleniobiorcę.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]