REKLAMA
śr. 10 kwietnia 2024, 08:01

Awantura w aptece o antykoncepcję i skarga na technika farmaceutycznego

Technik farmaceutyczny zapytany w aptece przez pacjentkę stwierdził, że nie można wystawić recepty farmaceutycznej na antykoncepcję. Pacjentka oburzona taką odpowiedzią zgłosiła skargę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jak zakończyła się ta sprawa?

Samorząd lekarski podkreśla, że jest różnica między "teleporadą", a sprzedawaniem e-recept w internecie (fot. Shutterstock)
Skarga złożona na technika farmaceutycznego nie została rozpatrzona przez OROZ (fot. Shutterstock)

Do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej, w marcu 2023 r. wpłynęła skarga na jedną z aptek. Z pisma wynikało, że pacjentka udała się do niej by zrealizować receptę. W trakcie zapytała farmaceutę (tak jej się wydawało), ile jeszcze opakowań leku zostało jej do wykupienia.

– W odpowiedzi usłyszała, że zostały jeszcze dwa opakowania. Wówczas skarżąca zadała pytanie, czy istnieje możliwość, aby aptekarz wypisał jej ten lek. W odpowiedzi usłyszała, że „antykoncepcji nie”. Pacjentka zripostowała, że leki, które przyjmuje nie są lekami antykoncepcyjnymi, na co farmaceuta odpowiedział „ale, to są hormony, zaraz sprawdzę, no tak hormony. Farmaceuta dodał, że receptę można wystawić tylko na leki ratujące życie – czytamy w aktach sprawy.

Pacjentka poczuła się głęboko urażona tym, że w aptece pełnej ludzi realizujący receptę pracownik apteki głośno dał do zrozumienia, że zażywa ona leki antykoncepcyjne. Jej zdaniem pacjenci czekający w kolejce nie powinni usłyszeć, jakie leki ona przyjmuje.

– Pacjentka podniosła, że ma prawo do poufności i ochrony danych, także tych szczególnych, dotyczących stanu jej zdrowia i przyjmowanych leków. Wniosła o podjęcie stosownych kroków w sprawie i uświadomienie personelowi apteki, że sprzedawanie leków „to nie to samo co sprzedawanie butów” i wymaga od nich innych standardów – czytamy w aktach.

To nie był farmaceuta…

OROZ badając sprawę stwierdził, że skarga pacjentki dotyczyła zachowania technika farmaceutycznego, który nie polega kognicji Rzecznika. Niemniej z uwagi na fakt, że pacjentka wyraźnie poczuła się urażona zachowaniem technika, OROZ wystosowała do niej pismo. Poinformował w nim, że zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, prowadzi postępowania w sprawach członków izby aptekarskiej.

– Technicy farmaceutyczni nie są członkami Izby Aptekarskiej, a więc w kognicji Rzecznika nie leży prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w stosunku do nich – wskazał OROZ.

W rezultacie Rzecznik zasugerował pacjentce, by ta zainterweniowała u kierownika apteki. To on bowiem sprawuje nadzór nad pracownikami oraz innym personelem zatrudnionym w aptece. Przez kolejne 3 miesiące do OROZ nie wpłynęła żadna korespondencja w tej sprawie. Rzecznik uznał, że pacjentka odstąpiła od podejmowania dalszych kroków, dlatego zdecydował o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

Gdzie złożyć skargę na technika farmaceutycznego?

Przypomnijmy, że kwestia odpowiedzialności zawodowej techników farmaceutycznych została uregulowana dopiero niedawno. Stało się to 26 marca 2024 roku gdy weszły w życie zapisy ustawy o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 roku. Wynika z nich, że naruszenia związane z wykonywaniem czynności zawodowych przez m.in. technika farmaceutycznego, wiążą się postępowaniem przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Może ona na osoby wykonujące zawód medyczny nałożyć szereg kar. Są to takie kary jak:

 • kara upomnienia;
 • kara grzywny;
 • zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego (maksymalnie na okres 1 roku);
 • wykreślenie z Centralnego Rejestru Medycznego (maksymalnie na okres 5 lat);
 • pozbawienie uprawnień do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

Ponadto, zgodnie z ustawą, osoba ukarana musi ponieść także koszty postępowania. Składają się na nie:

 • zwrot kosztów podróży i noclegów oraz utraconych zarobków osób wezwanych przez Komisję, członków Komisji, a także Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 • wynagrodzenie za sporządzenie opinii, niezbędnej w prowadzonym postępowaniu.

Postępowanie związane z naruszeniem odpowiedzialności zawodowej wszczyna Rzecznik dyscyplinarny. Jest nim prawnik powoływany przez Ministra Zdrowia. Pociągnięcie technika farmaceutycznego do odpowiedzialności zawodowej może nastąpić z urzędu lub na skutek złożenia wniosku o wszczęcie przeciwko niemu postępowania. Uprawnionymi do złożenia takiego wniosku są:

 • Minister Zdrowia
 • Minister Spraw Wewnętrznych;
 • Minister Obrony Narodowej
 • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • osoba pokrzywdzona, np. pacjent;

Jednak, w celu złożenia wniosku przez osobę pokrzywdzoną, konieczne jest uiszczenie przez nią opłaty w wysokości 200 zł. Jak możemy przeczytać w zapisach ustawy, opłata ta podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania Komisji i stanowi dochód państwa. W przypadku niewniesienia opłaty, wniosek o wszczęcie postępowania jest zwracany pokrzywdzonemu bez jego rozpatrzenia.

Sygn akt. D 6/23 z 18 września 2023 r.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]