REKLAMA
pt. 31 marca 2023, 09:33

Co z listą leków dla pacjentów 70+? Posłowie pytają, Ministerstwo odpowiada…

Program Leki 75+ to lista produktów leczniczych, które w ramach zaleconej przez lekarza terapii przysługują w aptekach osobom po 75 roku życia bezpłatnie. Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak sugestie, aby docelową grupę seniorów rozszerzyć o osoby, które ukończyły dopiero 70 lat. W tym właśnie temacie zwróciła się do Ministra Zdrowia grupa posłów w Interpelacji nr 39662. Jaka jest odpowiedź resortu?

Nowy Lek pozwoli zwiększyć zdolności pacjentów do podejmowania świadomych decyzji dotyczących prawidłowego stosowania leków na receptę (fot. Shutterstock)
Czy seniorzy po 70 roku życia doczekają się bezpłatnych leków w aptekach? (fot. Shutterstock)

Na początku marca grupa parlamentarzystów skierowała do Ministra Zdrowia interpelację poselską w sprawie rozszerzenia dostępu seniorów do darmowych leków o młodszą populację 70+. Posłowie podkreślają w swoim piśmie fakt pogarszającej się sytuacji finansowej tej grupy pacjentów.

– Coraz częściej w aptekach dochodzi do sytuacji, że seniorzy nie wykupują swoich recept. Najczęściej w przedziale wiekowym 70-75 lat (aż 34%) – czytamy w pierwszych zdaniach wspomnianej interpelacji.

Parlamentarzyści zauważają, że kryzys gospodarczy coraz mocniej uderza w kieszenie Polaków, a grupą szczególnie mocno dotkniętą rosnącą inflacją, a zwłaszcza rosnącymi cenami leków są właśnie seniorzy (czytaj również: Uprawnienie „S” już dla osób po 70 roku życia? Jest petycja w tej sprawie…).

– 82% badanych przyznało, że w ostatnich miesiącach, ze względu na ceny leków i podwyżkę cen innych niezbędnych produktów, przynajmniej raz nie wykupiło recepty w całości – alarmują posłowie.

Autorzy pisma zwracają się w związku z tym do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem, czy resort zamierza coś zmienić w programie Leki 75+, tym bardziej, że rozszerzenie dostępu do darmowych leków o młodszą populację seniorów było już kilkukrotnie zapowiadane. Posłowie apelują, aby projekt ten został zrealizowany możliwie szybko i kierują do szefa resortu zdrowia swoje pytania.

– Czy znalazło to ukonkretnienie w ministerialnym projekcie tzw. Listy S dla młodszej grupy seniorów – 70+? W jakim terminie byłaby wprowadzona i czy poszerzy się zakres leków refundowanych dla seniorów 70+? – brzmią pytania skierowane do Adama Niedzielskiego.

Co na to ministerstwo?

Resort Zdrowia odpowiada i wyjaśnia…

W odpowiedzi na poselską interpelację 27 marca ukazała się odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, mająca na celu wyjaśnienie kwestii dostępu do bezpłatnych leków dla seniorów. Na wstępie urząd kierowany przez Adama Niedzielskiego wyjaśnia możliwe przyczyny problemów z wykupieniem całych recept przez osoby starsze.

– Należy podkreślić, że wysokie koszty ponoszone przez pacjentów w aptekach generowane są głównie z powodu ordynacji leków na receptę nie podlegających refundacji, leków wydawanych bez przepisu lekarza (OTC) oraz nawet suplementów diety – pisze Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w MZ.

W kontekście tych produktów resort nie ma żadnego wpływu na wysokość ich cen, które jak podkreśla Maciej Miłkowski ustalane są przez firmy farmaceutyczne, hurtownie farmaceutyczne i same apteki. Miłkowski zaznacza przy tym, że poza lekami refundowanymi seniorzy mają dostęp właśnie do leków z listy 75+, która obowiązuje w Polsce od 1 września 2016 roku.

– W zakładce D (w tzw. wykazie 75+) obwieszczenia refundacyjnego znajduje się 2056 leków przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia, które stanowią blisko połowę wszystkich refundowanych leków – argumentuje Miłkowski.

W jego ocenie lista ta jest regularnie aktualizowana, a kwestię jej rozszerzenia o kolejne substancje rozstrzyga Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która to rekomenduje lub neguje potrzebę rozszerzenia wykazu o leki wskazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako najczęściej używane przez seniorów.

– Wykaz D (tzw. wykaz Leki 75+) rozszerzano o nowe substancje czynne ośmiokrotnie. Ostatnie duże rozszerzenie o nowe technologie lekowe miało miejsce w marcu 2021r., w ramach którego wykaz leki 75+ został rozszerzony o 93 pozycje obejmujące 25 nowych substancji czynnych – przekonuje resort w odpowiedzi na poselską interpelację.

Ministerstwo podkreśla jednocześnie, że corocznie zwiększa się budżet przeznaczony na refundację leków z listy 75+, a łączne wydatki poniesione od początku jej obowiązywania (tj. kwota, jaką łącznie zaoszczędzili seniorzy) to ok 4,4mld zł.

– Każdego miesiąca korzysta średnio ponad 1 mln świadczeniobiorców po 75 roku życia (w 2022r. średnio korzystało 1,2mln pacjentów) – informuje MZ.

Czy i kiedy lista 75+ zmieni się w wykaz 70+?

Maciej Miłkowski w piśmie skierowanym do autorów interpelacji potwierdza, że kwestia rozszerzenia grupy docelowej o seniorów po 70 roku życia, jak również potrzeba rozszerzenia katalogu oferowanych w wykazie leków jest w ministerstwie znana.

– Kwestie dotyczące rozszerzenia wykazu Leki 75+ o nowe substancje czynne z wykazu leków refundowanych czy możliwości obniżenia kryterium wieku uprawniającego do bezpłatnych leków są w Ministerstwie Zdrowia rozważane, znajdują się na etapie analiz finansowych i tym samym nie jest znany termin ich ewentualnego wprowadzenia – informuje na sam koniec Maciej Miłkowski.

Jak widać zatem resort podjął już pierwsze kroki w celu przeprowadzenia analizy ewentualnej korekty programu Leki 75+. Być może już niedługo będziemy mogli oglądać pierwsze efekty tych analiz w postaci konkretnych projektów zmian obowiązujących przepisów.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]