REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci nadal będą mogli reklamować wyroby medyczne?

18 listopada 2019 11:20

Kilka tygodni temu do konsultacji publicznych oddano projekt ustawy o wyrobach medycznych. Pojawiły się w nim m.in. zapisy dotyczące ograniczeń w reklamie tego typu produktów. Zdaniem radcy prawnego Tomasza Beka nowe regulacje budzą wątpliwości w odniesieniu do udziału farmaceutów w reklamach wyrobów medycznych…

W Szkocji, dzięki rozszerzeniu tzw. Minor Ailment Service, farmaceuci zyskali nowe uprawnienia - mogą oni sprawdzić w karcie zdrowia pacjenta, jakie leki stale przyjmuje, i wydać je bez recepty lekarskiej(fot. Shutterstock).
Czy zgodnie z projekt ustawy o wyrobach medycznych, farmaceutów można zaliczyć do grupy zawodów medycznych? (fot. Shutterstock)

W projekcie ustawy o wyrobach medycznych z dnia 10 października 2019 r. znalazł się Rozdział 12 obszernie regulujący zagadnienia związane z reklamą wyrobów medycznych. Jedną z nowości jakie ma w tym zakresie wprowadzić projekt jest zakaz reklamowania wyrobów medycznych przez osoby wykonujące zawód medyczny. Stosownie do  projektowanego  art. 52 ust. 2 pkt 9 Projektu „Reklama wyrobu nie może wykorzystywać wizerunku osób podających się za osoby wykonujące zawody medyczne lub przedstawiać osoby prezentujące wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód.”

Ustawa ma zatem zabraniać reklamowania wyrobów medycznych przez osoby, które podawałyby się za osoby wykonujące zawód medyczny (np. lekarza) lub takiego budowania przekazu reklamowego, który sugerowałby, ze taki zawód te osoby wykonują. Zdaniem Tomasza Beka – radca prawny i autora bloga farmaceutycznie.pl – istnieją wątpliwości, czy zapisy te dotyczą farmaceutów (czytaj również: Projekt ustawy o wyrobach medycznych – restrykcyjne zasady reklamy).

REKLAMA

Zawody medyczne, a farmaceuci…

Projekt w odsyła do definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zgodnie z którą za osobę wykonującą zawód medyczny uznaje się „osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.”

REKLAMA

– Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie czy zgodnie tą definicją za osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej uznaje się farmaceutę nie jest oczywista – uważa Bek.

Zwraca uwagę, że przywołana definicja umożliwia zakwalifikowanie osoby wykonującej określony zawód jako osoby wykonującej zawód medyczny wówczas gdy osoba ta posiada uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych bądź posiada kwalifikacje do ich udzielania w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny potwierdzone w sposób umożliwiający prawnie skuteczne wykazanie się tymi kwalifikacjami (legitymowanie się kwalifikacjami). W obu przypadkach centralnym elementem definicji jest pojęcie świadczenia zdrowotnego, które ustawa o działalności leczniczej definiuje w art. 2 ust. 1 pkt. 10, przyjmując, że świadczeniem medycznym są „działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania” (czytaj również: Ograniczenia w reklamie wyrobów medycznych będą takie same jak leków?).

– Właśnie zakres przedmiotowy pojęcia „świadczenie zdrowotne” jest źródłem wątpliwości interpretacyjnych dotyczących możliwości zaliczenia farmaceuty do osób wykonujących zawód medyczny – uważa Tomasz Bek.

Różne punkty widzenia

Szeroka definicja świadczenia zdrowotnego, zdaje się obejmować przedmiotowo w zasadzie wszystkie usługi farmaceutyczne wymienione w art. 2a Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich Dz.U. 1991 Nr 41, poz. 179z późn. zm. Z tego punktu widzenia osoba wykonująca zawód farmaceuty jest osobą wykonującą zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

REKLAMA

W judykaturze można znaleźć jednak stanowisko przeciwne, zgodnie z którym „Farmaceuta nie realizuje świadczeń zdrowotnych, co wynika z powołanych powyżej zapisów, lecz wykonuje zawód mający na celu ochronę zdrowia publicznego. Zestawienie powyższych regulacji prawnych wyraźnie wskazuje, iż jakkolwiek są to dziedziny pokrewne to jednak nie tożsame, zaś pojęcie świadczeń zdrowotnych nie mieści w sobie usług farmaceutycznych.” (Por: Wyrok Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Wr 1611/04) .

– Co więcej nie sposób również odmówić słuszności poglądom, zgodnie z którymi ocena wykonywania przez farmaceutę zawodu medycznego winna być dokonywana z perspektywy konkretnej aktywności zawodowej. Mówiąc bardziej precyzyjnie, zgodne z tym stanowiskiem farmaceutę uznaje się za osobę wykonującą zawód medyczny wówczas gdy udziela świadczeń zdrowotnych. Natomiast w zakresie w jakim ta sama osoba, w ramach wykonywania obowiązków zawodowych wykonuje czynności nie stanowiące świadczeń zdrowotnych (np. sprzedaje kosmetyki lub suplementy diety) nie może być uznany za osobę wykonującą zawód medyczny – wskazuje Tomasz Bek.

Jego zdaniem przyjęcie, koncepcji w myśl której farmaceuta wykonuje zawód medyczny jedynie w zakresie w jakim świadczy usługi farmaceutyczne kwalifikowane jako świadczenia opieki zdrowotnej, prowadzi do konkluzji, że udział w reklamie wyrobów medycznych nie będzie stanowił wykonywania zawodu medycznego.

– Mimo, jak się wydaje na pierwszy rzut oka nie wymagającej bliższego uzasadnienia kwalifikacji farmaceuty jako osoby wykonującej zawód medyczny, wnioski w tym zakresie mogą nie być takie oczywiste gdy ocena dokonywana jest na podstawie definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej – podsumowuje radca prawny.

Źródło: ŁW/farmaceutycznie.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Aflofarm wydał najwięcej na reklamy w 2019 roku Aflofarm wydał najwięcej na reklamy w 2019 roku

Z analizy Wirtualnych Mediów wynika, że 1,9 mld zł w 2019 roku na reklamy pozainternetowe wydała fir...

Zmiany w zaopatrzeniu w wyroby medyczne to efekt kontroli NIK? Zmiany w zaopatrzeniu w wyroby medyczne to efekt kontroli NIK?

Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że to dzięki jej inspekcji przeprowadzonej w 2018 r., zmieniono pr...

Branża farmaceutyczna zainwestowała ponad 651 mln zł w reklamę w październiku Branża farmaceutyczna zainwestowała ponad 651 mln zł w reklamę w październiku

Instytut Monitorowania Mediów przygotował raport na temat wydatków branży farmaceutycznej na reklamę...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz