REKLAMA
czw. 23 marca 2023, 09:33

Frekwencja na wyborach do izb aptekarskich poniżej oczekiwań. W czym tkwi problem?

Kadencja organów izb aptekarskich, zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich trwa 4 lata. W tym roku w całej Polsce odbędą się wybory delegatów, a następnie organów okręgowych izb aptekarskich. Pierwsze z nich już odbyły się w Warszawie. Frekwencja na nich skłania do refleksji nad zaangażowaniem farmaceutów w działanie samorządu…

Obecnie władze samorządu aptekarskiego są wybierane w głosowaniu tajnym poprzez delegatów obecnych na Zjeździe (fot. Shutterstock)
Czy na kolejnych zebraniach wyborczych frekwencja wśród farmaceutów będzie wyższa? (fot. Shutterstock)

W kontekście Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie XXXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Aptekarzy zaplanowany został na 25 listopada 2023 roku. W jego trakcie wybrany zostanie prezes, jak również wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Aby mogło jednak do wyboru organów izby należy wybrać delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy, co odbywać się będzie w najbliższych miesiącach w ramach kolejnych spotkań wyborczych farmaceutów (czytaj również: Mniej delegatów na Krajowym Zjeździe Aptekarzy. Chodzi tylko o oszczędności?).

Zjazd poprzedzą zebrania wyborcze w 13 rejonach wyborczych – czytamy w treści pisma, jakie OIA w Warszawie skierowała do swoich członków.

Zgodnie z przyjętą jeszcze w grudniu przez NRA uchwałą w warszawskim samorządzie 1 delegat na Okręgowy Zjazd Aptekarzy przypada na 40 członków izby. Wyboru dokonuje się spośród uprawnionych do głosowania farmaceutów, którzy pojawią się na zebraniach.

Prawo to przysługuje wszystkim członkom Izby, z wyjątkiem farmaceutów, wobec których prawomocnie orzeczono karę zawieszenia prawa do wykonywania zawodu farmaceuty – brzmi uzasadnienie dotyczące tego, kto posiada czynne prawo wyborcze.

Niemniej jednak, aby móc wybierać lub zostać wybranym trzeba pojawić się na zebraniu. Jak to wygląda w praktyce pokazały chociażby 2 z pierwszych zebrań, mające miejsce w Warszawie.

Zebrania są, farmaceutów brak…

Zgodnie z harmonogramem wyborczym OIA w Warszawie z dnia 20 lutego pierwsze zebrania wyborcze odbyły się już 18 marca. Obejmowały one rejon wyborczy Warszawa-Centrum i Warszawa-Teren. Frekwencja na nich pozostawia jednak wiele do życzenia, co szeroko komentowane jest chociażby w mediach społecznościowych (czytaj również: Wybory do samorządu. „Nieobecni nie mają na nic wpływu”…).

Pierwsze zebrania wyborcze w OIA Warszawa za nami. Dramatycznie niska frekwencja. Centrum – udział wzięło 39 farmaceutów na prawie 1200 uprawnionych, do wybrania 29 delegatów, 31 kandydowało… – informują na swoim profilu na TT Transparentne Izby Aptekarskie.Podobnie sytuacja wyglądała na zebraniu z rejonu Warszawa-Teren. Tam pojawiło się 32 farmaceutów spośród 950 uprawnionych, a w wyniku odbytego głosowania wybrano 24 delegatów. Dlaczego farmaceuci nie pojawiają się na zebraniach wyborczych – zwłaszcza, że dotyczą one wyboru osób, które przez kolejne 4 lata będą w ich imieniu sprawować pieczę nad zawodem farmaceuty?

Nigdy nie brałam udziału w wyborach do samorządu, po prostu nie interesuję się tym tematem – komentuje jedna z farmaceutek.

Czy farmaceuci naprawdę nie są zainteresowani wyborami władz OIA? Czy to bardziej kwestia braku czasu i chęci uczestnictwa w zebraniach wyborczych?

Zaplanowane przez OIA zebrania odbywają się w soboty, a to często jedyny moment w tygodniu, kiedy możemy z rodziną wspólnie spędzić czas – argumentuje z kolei farmaceutka z Warszawy.

Wygląda na to, że poza brakiem zainteresowania to często brak czasu jest tym czynnikiem, który oddala farmaceutów od udziału w głosowaniach. A gdyby tak zorganizować zjazd zdalnie?

Spotkania zdalne nic nie zmienią

Zapytany przez nas Prezes ORA w Warszawie potwierdza, że frekwencja na zebraniach wyborczych nie jest duża. Podkreśla też jednak, że wprowadzenie spotkań zdalnych nie wpłynie raczej na zmianę tego trendu.

Poddawaliśmy analizie frekwencję delegatów w spotkaniach zdalnych, jakie odbywały się w ramach obrad Zjazdów sprawozdawczych w okresie pandemii i co zaskakujące ta również nie była wysoka, a to nie wskazuje, że zmiana formy na zdalną ułatwia udział delegatów w obradach czy też wyborach – komentuje możliwość zdalnego obradowania Marian Witkowski.

Prezes Witkowski potwierdza, że informacja o terminach i zasadach wyborów na delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarski została przez OIA w Warszawie bardzo szeroko rozpowszechniona – tak na stronie OIA, jak i w mailingu do farmaceutów oraz w mediach społecznościowych OIA.

Obserwowana od kilku lat niska frekwencja w trakcie wyborów na delegatów OZA może być podyktowana chyba tylko tym, że farmaceuci z naszej izby ufają aktualnym strukturom organizacyjnym samorządu lokalnego i nie widząc uzasadnienia do ich zmiany nie widzą potrzeby licznego uczestnictwa w wyborach – ocenia Marian Witkowski.

Pojawia się też pytanie, czy sensowne byłoby wprowadzenie obowiązku uczestnictwa w tego typu zebraniach i wyborach? Władze OIA informują, iż regulacje prawne nie dopuszczają takiej możliwości (czytaj również:  Zdalne wybory zachęciłyby farmaceutów do uczestnictwa w pracach izb aptekarskich?).

Udział w wyborach na delegatów na OZA nie ma charakteru obligatoryjnego i jak we wszystkich innych wyborach powszechnych mieć takowego nie może – zapewnia prezes ORA w Warszawie.

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że wybór delegatów na OZA przebiegnie bez przeszkód, a kolejne zebrania mimo wszystko będą cieszyć się większą frekwencją niż do tej pory.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ano w tym, że w soboty też pracujemy, Gdyby było w dzień wolny czyli w niedziele, z pewnościa bym tam była. Albo jesli dzień powszedni to wtedy jest mozliwośc zamiany ale w sobotę nie, bo zwykle jest jedna zmiana i małe szanse na zamianę.
Przeprasza ja tylko zapytam, ponieważ się nie orientuję," Czym oprócz zbierania składek (ewentualnie ponaglania o niezapłaconych składkach), zajmują się izby aptekarskie"????????Bardzo proszę o przykłady :-)