REKLAMA
czw. 20 kwietnia 2023, 08:01

Kolejne wyroki NSA w sprawie „Apteki dla Aptekarza”. Co zmieniają?

Naczelny Sąd Administracyjny 18 kwietnia wydał kolejne wyroki w sprawie „Apteki dla Aptekarza”. W ocenie Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, to ważne orzeczenia, które potwierdzają, że zapisy „Apteki dla Aptekarza” należy stosować do wszystkich zezwoleń, a dokonywane w zezwoleniach zmiany podmiotowe i przedmiotowe muszą być zgodne z obecnymi przepisami.

Od 3 czerwca 2023 roku zmieni się kilka istotnych rzeczy regulujących warunki prowadzenia apteki (fot. Shutterstock)
NSA podczas wygłaszania ustnego uzasadnienia wyroków zapowiedział przygotowanie wyczerpujących uzasadnień pisemnych (fot. Shutterstock)

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek poinformował, że 18 kwietnia 2023 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał pięć wyroków w sprawach o sygnaturach: GSK 1374/19, II GSK 1387/19, II GSK 1452/19, II GSK 719/20 oraz II GSK 720/20. Wszystkie sprawy dotyczyły spółek jawnych prowadzących apteki, w których dotychczasowych wspólników próbowano zastąpić osobą, która nie jest farmaceutą lub spółką farmaceutów, o których mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.

– Tą metodą, już po wprowadzeniu ustawy tzw. „Apteka dla Aptekarza”, zagraniczne sieci przejęły w Polsce szereg aptek, co zrodziło sprzeciw Głównego Inspektora Farmaceutycznego, ZAPPA i NIA. Dziesiątki podobnych spraw toczą się obecnie w inspekcji farmaceutycznej oraz sądach – informuje Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek.

Organizacja wskazuje, że zagadnieniem prawnym rozstrzyganym przez NSA była kwestia tego, czy przepisy ustawy „Apteki dla Aptekarza” dotyczące zmiany zezwoleń stosuje się do wszystkich zezwoleń, czy tylko do tych wydanych po wejściu tej ustawy  (czytaj więcej: Ważny wyrok NSA w sprawie „apteki dla aptekarza”).

– Rozstrzygnięcie tej kwestii jest kluczowe dla działania ustawy „AdA”. Jeżeli przepisy „AdA” w tym zakresie będą stosowane do wszystkich zezwoleń, sieci będą mogły przejmować aptek prowadzonych przez spółki osobowe w drodze nabywania udziałów w tych spółkach. Jeżeli przepisy AdA miałyby być stosowane wyłącznie do zezwoleń nowych, w praktyce oznaczałoby to, że ustawa „AdA” byłaby w kwestii przejęć całkowicie martwa – twierdzi ZAPPA.

Związek przypomina, że celem wprowadzenia ustawy „Apteki dla Aptekarza” było zablokowanie dalszego rozwoju sieci aptecznych, a tym samym „przejęcia polskiego rynku aptecznego przez korporacje zagraniczne”, co stanowiłoby zagrożenie bezpieczeństwa państwa oraz finansów państwa.

Niestety przepisy „AdA” są omijane, w efekcie, głównie zagraniczne sieci przejęły w Polsce już ponad 1,5 tys. aptek, wskutek czego kolejne 2 tys. aptek upadło. W 2020 r. minister zdrowia Adam Niedzielski zobowiązał się do uszczelnienia tej ustawy – informuje ZAPPA.

Nowe wyroki NSA

Związek informuje, że w wyrokach z 18 kwietnia Sąd stwierdził, że przepisy ustawy „Apteki dla Aptekarza” należy stosować do wszystkich zezwoleń, a dokonywane w zezwoleniach (spółkach prowadzących apteki) zmiany podmiotowe i przedmiotowe muszą być zgodne z obecnymi przepisami (czytaj również: Prawnicy o przełomowych wyrokach w sprawie „apteki dla aptekarza”).

– Potwierdził stanowisko GIF, ZAPPA i NIA, że ustawa „AdA” nie stworzyła dwóch odmiennych rodzajów zezwoleń, jak twierdziły podmioty prowadzące i zrzeszające sieci – pisze ZAPPA.

Sąd miał analizować szczegółowo przepisy przejściowe ustawy „AdA” i uznał, przepisy dotychczasowe (obowiązujące przed wprowadzenia ustawy) stosuje się jedynie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 25 czerwca 2017 r. (data wejścia w życie przepisów „AdA”), natomiast wszelkie inne zmiany w obrębie zezwolenia powinny być rozpatrywane na gruncie nowych przepisów. NSA podczas wygłaszania ustnego uzasadnienia wyroków zapowiedział przygotowanie wyczerpujących temat uzasadnień pisemnych.

– Te wyroki nas ogromnie cieszą, to sukces Państwa i prawa. Sprawa nie jest jednak ostatecznie zakończona, przed nami kolejne dziesiątki spraw i wyroków, w tym dotyczących stosowania przepisów antykoncentracyjnych, słupowania i przejmowania aptek przez podmioty nieuprawnione oraz cofania zezwoleń. Jako ZAPPA złożyliśmy do inspekcji farmaceutycznej w sumie kilkaset wniosków, do sądu, dotychczas kilkadziesiąt. Kolejne przygotowujemy – informuje Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Apteki.

Źródło: ŁW/ZAPPA

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]