REKLAMA
pt. 26 maja 2023, 11:01

Ministerstwo Zdrowia zmieni definicję leków homeopatycznych?

Lekarze są zdania, że leczenie produktami homeopatycznymi nie spełnia wymagań stawianych metodom stosowanym we współczesnej medycynie. Czy w związku z tym Ministerstwo Zdrowia zmieni definicję produktu leczniczego homeopatycznego w ten sposób, aby nie definiować go w kategoriach produktu leczniczego?

Czy preparaty homeopatyczne powinny być nazywane produktami leczniczymi? (fot. Shutterstock)
Czy preparaty homeopatyczne powinny być nazywane produktami leczniczymi? (fot. Shutterstock)

Do Ministra Zdrowia wpłynęła interpelacja posła Kazimierza Matusznego w sprawie leków homeopatycznych. Parlamentarzysta pyta w niej czy resort w obliczu stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej, zamierza zmienić status homeopatii w Polsce. Chodzi o to, by tego typu preparatów nie nazywać produktami leczniczymi.

Homeopatia jest systemem medycyny niekonwencjonalnej stosującej rozcieńczone substancje, które mają leczyć choroby o podobnych objawach do powodowanych przez te same substancje w stężeniach szkodliwych – wskazuje poseł.

W swojej interpelacji wskazuje, że definicję leku homeopatycznego określono w ustawie Prawo farmaceutyczne. Stanowi ona, iż produkt leczniczy homeopatyczny to produkt leczniczy wytworzony z homeopatycznych substancji pierwotnych lub ich mieszanin. Wytworzony powinien być zgodnie z homeopatyczną procedurą opisaną w Farmakopei Europejskiej lub, w przypadku braku takiego opisu, w farmakopeach oficjalnie uznanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Polskie prawo nie regulując homeopatii jako metody leczenia, reguluje jedynie definicję leku homeopatycznego.

– Lekarze są zdania, że leczenie produktami homeopatycznymi nie spełnia wymagań stawianych metodom stosowanym we współczesnej medycynie a zasady tej metody leczenia nie są zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Metody oparte na stosowaniu preparatów o niepotwierdzonym naukowo działaniu, mogą wprowadzić w błąd pacjentów co do skuteczności leczenia danej jednostki chorobowej – pisze poseł Matuszny.

Pacjent wprowadzany w błąd?

Parlamentarzysta wskazuje też, że istniejące regulacje prawne mogą prowadzić do wprowadzania pacjentów w mylne przekonanie. Ma to być przekonanie, że produkty homeopatyczne są produktami leczniczymi wprowadzanymi do obrotu i stosowanymi tak samo jak wszystkie inne. A to dlatego, że nazwa produkt leczniczy homeopatyczny sugeruje jego leczniczy charakter.

– Jednak ani producent ani importer czy sprzedawca tego produktu nie muszą wykazywać jakiegokolwiek skutku leczniczego specyfiku. Również określanie preparatów homeopatycznych mianem „leki” może wprowadzać w błąd, ponieważ obok braku udowodnionej skuteczności nie spełniają też wymagań stawianych przy rejestracji produktom leczniczym – uważa poseł.

W związku z powyższym zwraca się do Ministra Zdrowia o odpowiedź na jedno pytanie. Poseł chce wiedzieć czy ministerstwo znając stanowisko lekarzy, rozważa możliwość zmiany definicji produktu leczniczego homeopatycznego. Chodzi o to, by nie definiować go w kategoriach produktu leczniczego.

Petycja do Naczelnej Rady Aptekarskiej

Warto przypomnieć, że na początku lutego grupa farmaceutów przygotowała petycję do Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie homeopatii. Zawierała ona apel o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie zgodności stosowania środków homeopatycznych z aktualną wiedzą medyczną. Przez kolejne tygodnie zebrano pod petycją ponad 1200 podpisów.  Ostatecznie pod koniec kwietnia skierowano ją do Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Trafiła ona także do Rzecznika Praw Pacjenta, który postanowił zająć w tej sprawie stanowisko. Bartłomiej Chmielowiec (Rzecznik Praw Pacjenta) napisał w sprawie petycji do Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej (Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej). Pismo na Twitterze opublikował jeden z współtwórców petycji – Kajetan Drozd. RPP wskazał w nim (podobnie jak poseł Matuszny) na stanowisko zajmowane w tej sprawie przez Naczelną Radę Lekarską.

Rzecznik podzielił wnioski lekarzy, dotyczące „wprowadzania pacjentów w mylne przekonanie” co do zasad wprowadzania do obrotu i stosowania homeopatii. Jednoczenie wskazał, że dostęp pacjentów do zweryfikowanych metod leczenia, a więc zgodnych z aktualną wiedzą medyczną, jest warunkiem skutecznej oraz bezpiecznej terapii. Jego zdaniem środki homeopatyczne nie spełniają tego kryterium,

– Zatem dla dobra pacjentów nie powinny być stawiane na równi z produktami zweryfikowanymi w toku badań klinicznych, czy to w ramach indywidualnych konsultacji pacjenta z osobą wykonującą zawód medyczny czy też w ramach stanowiska samorządu zawodu medycznego – pisze Bartłomiej Chmielowiec w piśmie do Prezes NRA.

Źródło: ŁW/Sejm

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]