REKLAMA
pon. 7 marca 2022, 10:17

Młodzi farmaceuci chcą szczepić, ale nie mają się gdzie szkolić…

Od kilku miesięcy nie odbywają się już szkolenia dla farmaceutów, dzięki którym uzyskują oni uprawnienia do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 i grypie. Jest to o tyle problematyczne, że wkrótce studia zakończy kilkuset młodych farmaceutów, którzy mają zamkniętą drogę do uzyskania uprawnień do szczepień.

Zmiana dotyczy opisu kursu kwalifikacjnego ze szczepień przeciwko grypie (fot. MGR.FARM)
Szkolenie składało się z kursy teoretycznego oraz praktycznego (fot. MGR.FARM)

Z danych Naczelnej Izby Aptekarskiej wynika, że około 9000 farmaceutów ukończyło w ubiegłym roku bezpłatny kurs, uprawniających ich do wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Szkolenie to organizowało Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Farmaceuci, którzy zaliczyli ten kurs od grudnia 2021 r. mają też prawo do wykonywania szczepień przeciwko grypie. Problem w tym, że ci farmaceuci, którzy nie przeszkoli się zanim Ministerstwo Zdrowia umożliwiło w aptekach szczepienia przeciwko grypie, teraz już nie mogą tego zrobić. Kursy bowiem nie są już organizowane (czytaj również: Jakie szkolenie musi ukończyć farmaceuta, by szczepić przeciw grypie? Jest rozporządzenie…).

Okazuje się, że z dniem 13 grudnia 2021 r. wygasła umowa CMKP z Ministerstwem Zdrowia na organizowanie kursów dla farmaceutów. W rezultacie od dwóch miesięcy żaden nowy farmaceuta nie uzyskał uprawnienia do wykonywania szczepień. Jest to o tyle niezrozumiałe, że już wkrótce mury uczelni opuści kilkuset młodych farmaceutów, którzy mają zamkniętą drogę do nabycia uprawnień do szczepień. I to w sytuacji, gdy szczepienia przeciw grypie w aptekach mają zagościć na stałe, a Ministerstwo Zdrowia określiło już wymogi, jakie placówki chcące je przeprowadzać, będą musiały spełniać od 1 września.Problem dostrzega między innymi Koalicja na rzecz szczepień w aptekach, w skład której wchodzi Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, Naczelna Izba Aptekarska i Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. W rezultacie pod koniec lutego koalicja skierowała pismo do Dyrektora CMKP z apelem o wznowienie szkoleń ze szczepień dla farmaceutów (czytaj również: Blisko 9 tys. farmaceutów nabyło uprawnienia do wykonywania szczepień przeciw COVID-19).

Umożliwienie farmaceutom wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 i grypie sezonowej w aptekach wpłynęło na zwiększenie wyszczepialności wśród populacji dorosłych pacjentów. By móc kontynuować ten pozytywny trend i zwiększać dostępność do świadczeń profilaktycznych dla pacjentów niezbędne jest wprowadzenie powszechnych szczepień do aptek na stałe oraz zapewnienie odpowiedniej bazy personelu szczepiącego w kolejnych sezonach – czytamy w piśmie Koalicji.Jego autorzy wskazują, że aby to osiągnąć konieczne jest ciągłe kształcenie kadr w celu uzupełniania i poszerzania bazy pracowników aptek mogących wykonywać szczepienia. W tej chwili jest to jednak niemożliwe. Tymczasem eksperci OPZG wskazują, że liczba chętnych do zaszczepienia się przeciw grypie z roku na rok rośnie. Jest to efekt umożliwienia bezpłatnego dostępu do nich dla wszystkich pełnoletnich Polaków oraz umożliwienia  ich wykonywania w aptekach. Eksperci oszacowali, że w sezonie 2022/2023 zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie będzie wynosić około 4,1 mln dawek (czytaj więcej: Liczba szczepiących się przeciw grypie rośnie i będzie dalej rosła…).

Płatne kursy dla chętnych?

Problemem we wznowieniu szkoleń może okazać się niskie wykorzystanie przez farmaceutów nowych uprawnień. Bo o ile szkolenie ukończyło około 9000 z nich, to faktycznie szczepienia wykonuje około 2000. Zdaniem ekspertów to może stać za decyzją Ministerstwa Zdrowia o rezygnacji z finansowania szkoleń. Poza tym wielu farmaceutów, którzy zapisywali się na szkolenia, później się na nich nie pojawiało. W rezultacie część z nich odbyła tylko część teoretyczną (kurs on-line), jednak nie przystąpiło do kursu praktycznego. W rezultacie nie otrzymali uprawnień.

Rozwiązaniem w takiej sytuacji mogłoby być wprowadzenie odpłatności za udział w kursie. Do tej pory były one bowiem zupełnie bezpłatne dla farmaceutów. Konieczność zainwestowania własnych środków w uzyskanie nowych uprawnień, mogłoby działać mobilizująco i skutkować udziałem w kursach tych farmaceutów, którzy faktycznie chcieliby z nowych uprawnień skorzystać.

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Jakaś statystyka ile % osób, które uzyskały te kwalifikacje z nich skorzystało?
Przecież tych szkoleń nie musi robić CMKP. Ministerstwo powinno przyznawać uprawnienia do prowadzenia certyfikowanych szkoleń uczelniom i szkołom medycznym. Szkolenia powinny też być włączone do programu studiów farmaceutycznych.