REKLAMA
śr. 12 stycznia 2022, 11:15

NFZ w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie w aptekach

Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia przekazują komunikat dla aptek dotyczący naboru podmiotów do udziału w programie bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej.

Apteki będą mogły szczepić przeciw grypie zarówno swoimi szczepionkami, jak i tymi z RARS (fot. Shutterstock)
Apteki będą mogły szczepić przeciw grypie zarówno swoimi szczepionkami, jak i tymi z RARS (fot. Shutterstock)

Od wczoraj możliwe są szczepienia przeciwko grypie w aptekach. W związku z tym Wojewódzkie Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia publikują ogłoszenia, dotyczące udziału aptek w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Apteki, które uczestniczą już w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2, nie są zobligowane do przesyłania formularza zgłoszeniowego pod warunkiem, iż wcześniej przekazane dane pozostają bez zmian. Takie placówki muszą jednak dołączyć oświadczenie, iż informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie zmieniły się i w przypadku szczepień przeciw grypie będą takie same (czytaj również: Od dzisiaj farmaceuci mogą już szczepić przeciwko grypie w aptekach).

Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowana apteka ogólnodostępna w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 974), która:

 • posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o statusie aktywna w Rejestrze Aptek;
 • jest podłączona do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez Centrum e-Zdrowia systemów do dystrybucji szczepionek i e-rejestracji (przy pomocy indywidualnych kont dostępowych). Wymagane jest posiadanie profilu zaufanego;
 • spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki z dnia 26 września 2002 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1338 ze zm.);
 • spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki z dnia 30 września 2002 r. (Dz.U. nr 171, poz. 1395 ze zm,)
 • prześle formularz zgłoszeniowy załączniki nr 1 oraz oświadczenie załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Wymagania organizacyjne

 •  szczepienia ochronne powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);
 • podmiot zobowiązany jest do korzystania z systemu informatycznego przeznaczonego do zamawiania, ewidencji i dystrybucji szczepionek, który prowadzi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych;
 • po wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie podmiot ma obowiązek dokonać wpisu do e-Karty Szczepień. Powyższe nie wymaga wystawienia e-skierowania;
 • podmiot ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • podmiot samodzielnie organizuje system zapisów pacjentów na szczepienie;
 • podmiot ma obowiązek zapewnić warunki przechowywania szczepionek zgodnie
  z Charakterystyką Produktu Leczniczego, w celu realizacji szczepień oraz na rzecz ewentualnych zwrotów szczepionki;
 • obowiązkiem podmiotu jest stosowanie się do wszystkich komunikatów dotyczących wykonywania szczepień przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Centrum e-Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia;

Wymagania osobowe

 • Zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021r. wskazującym, iż zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne nikt poza farmaceutą i technikiem farmaceutycznym nie może wykonywać czynności fachowych w aptece, a szczepienie w aptece jest usługą farmaceutyczna (czynnością fachową);
 • wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego w aptece ogólnodostępnej jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza farmaceuta
 • wykonanie u osoby dorosłej szczepienia w aptece ogólnodostępnej przeciw grypie może przeprowadzić farmaceuta posiadający odpowiednie kwalifikacje

Wynagrodzenie

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:

 • 17,21 zł z wykorzystaniem szczepionki przeciw grypie otrzymanej przez Podmiot nieodpłatnie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych;
 • 60,30 zł z wykorzystaniem szczepionki zakupionej samodzielnie przez Podmiot.

Sposób rozliczenia należności za szczepienia

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 • rozliczeniu podlegają wyłącznie szczepienia prawidłowo zarejestrowane w systemie Centrum e-Zdrowia  (konieczność wskazania źródła  finansowania szczepionki w e-Karcie Szczepień „publiczne – szczepienie przeciwko grypie/COVID RARS”) – Produkt rozliczeniowy -Szczepienie ochronne przeciwko grypie -99.03.0806 wartość 17,21 zł;
 • rozliczeniu podlegają wyłącznie szczepienia prawidłowo zarejestrowane w systemie Centrum e-Zdrowia (konieczność wskazania źródła  finansowania szczepionki w e-Karcie Szczepień „publiczne – szczepienie przeciwko grypie/NFZ”) – Produkt rozliczeniowy -Szczepienie ochronne przeciwko grypie z wykorzystaniem szczepionki zakupionej samodzielnie przez podmiot, – 99.03.0807 wartość 60,30 zł;
 • za wykonane uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem karty szczepienia;
 • dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez Centrum e-Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • podmioty wykonujące szczepienia będą wystawiać rachunek do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane i zarejestrowane w systemie gabinet.gov.pl szczepienia przeciwko GRYPIE w terminach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa powyżej (raz na miesiąc lub częściej za zgodą Dyrektora Oddziału wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia);
 • Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków na wskazane konto bankowe podmiotu.
 • Dla celów systemowej obsługi sprawozdawanych świadczeń niezbędne jest utworzenie technicznego typu umowy dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zakończenie uczestnictwa

Apteka ogólnodostępna, która zrezygnuje z uczestnictwa zobowiązana jest do: powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: ŁW/Wielkopolski OW NFZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]