REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Niszczenie sieci aptecznych czy egzekwowanie prawa?

15 marca 2019 08:40

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wystąpił do inspekcji farmaceutycznej z wnioskami o przeprowadzenie postępowań dotyczących możliwego naruszania przez sieć aptek DOZ przepisów antymonopolowych. To działanie spotkało się z reakcją Związku Przedsiębiorców i Pracodawców…

Wnioski skierowane przez ZAPPA do WIF spotkały się z reakcją lobbystów aptek sieciowych (fot. Shutterstock)
Wnioski skierowane przez ZAPPA do WIF spotkały się z reakcją lobbystów aptek sieciowych (fot. Shutterstock)

Kilka dni temu na łamach Rzeczpospolitej pojawił się artykuł Marcina Nowackiego – wiceprezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dotyczył on wszczynanych przez Inspekcję Farmaceutyczną postępowań wobec aptek sieci DOZ. Jego zdaniem autora są to bezzasadne działania inspekcji nakierowane na niszczenie sieci aptecznych, rzekomo wbrew wyrokom polskich sądów. W dodatku miałyby one być wszczynane „na żądanie” aptekarzy (czytaj więcej: Inspekcja farmaceutyczna działa na żądanie samorządu aptekarskiego?).

Publikacja ta spotkała się z błyskawiczną reakcją Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek. To aktywność właśnie tej organizacji doprowadziła w ostatnim czasie wszczęcia wspomnianych postępowań (czytaj więcej: Apteki sieciowe mogą stracić zezwolenia? Inspekcja wszczyna postępowanie…).

REKLAMA

Wnioski skierowane przez ZAPPA do WIF zabolały sieciowe lobby

ZAPPA na swojej stronie zwraca uwagę, że Marcin Nowacki jest wiceprezesem ZPP. To organizacja lobbująca w interesie m.in. wszystkich zagranicznych sieci aptecznych w Polsce.

REKLAMA

– Po drugie, kwestia łamania przez apteczne sieci prawa w ogóle nie jest już kwestią sporną. Interpretacje prawne autora są jedynie życzeniowym naciąganiem prawa. W uzasadnieniu ustawy wprowadzonej w 2017 r. m.in. dla ochrony polskiego rynku aptecznego napisano wprost, że 10% aptek w Polsce działa z naruszeniem prawa antymonopolowego. Oczywiście chodzi o apteki dużych sieci, czyli klientów ZPP. Podobne wnioski zawiera obszerna opinia Biura Analiz Sejmowych do tej ustawy – czytamy na stronie ZAPPA.

Marcin Nowacki w swoim felietonie na łamach Rzeczpospolitej zauważa, że przepis antykoncentracyjny wprowadzono w 2004 r. Jego zdaniem przepis działa i nikt nigdy go nie podważył.

– Wręcz przeciwnie. W 2004 r Minister Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską nr. 7885/04 zaznaczył, że „Przekroczenie progu 1% własności aptek działających na terenie danego województwa uzasadnia zastosowanie przepisu art. 37ap ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że organ zezwalający cofa zezwolenie, w przypadku gdy przedsiębiorca przestał spełniać warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu.” – ripostuje ZAPPA.

Co naprawdę mówią wyroki sądów w tej sprawie?

Organizacja przytacza wyrok sądu administracyjnego (VI SA/Wa 399/15), który określił czym jest i czemu służy prawo antymonopolowe, czyli art. 99.3 ustawy Prawo Farmaceutyczne:

REKLAMA

„Celem wprowadzenia art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego było zapobieżenie kartelizacji rynku aptecznego na terenie Polski. Przepis ten jak to trafnie uznały organy samorządu bowiem określa wielkość dozwolonej koncentracji na rynku aptek. Ustalając wyraźne limity skupienia obrotu detalicznego produktami leczniczymi w rękach jednego przedsiębiorcy, wskazując wprost, że przekroczenie określonej liczby aptek niesie ze sobą sankcję w postaci odmowy wydania zezwolenia. Skoro ustawodawca wprowadził takie obostrzenie przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie apteki sens tego przepisu byłby wypaczony, gdyby uznać dopuszczalność odstąpienia od tego zakazu w czasie prowadzenia działalności na podstawie wydanego zezwolenia. Interpretacja art. 99 ust. 3 pkt 2 Prawa farmaceutycznego prowadzi do wniosku, że wymóg przestrzegania limitu aptek jest jednym z podstawowych warunków nie tylko dla uzyskania zezwolenia ale także dla prowadzenia apteki, dlatego też organy samorządu aptekarskiego słusznie uznały, że złamanie tego zakazu stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia w myśl art. 37 ap ust. 1 pkt 2 Prawa farmaceutycznego.”


Analiza powiązań spółek

ZAPPA wskazuje, że Nowacki w swoim felietonie atakuje wszczynane właśnie postępowania inspekcji farmaceutycznej przeciwko największej sieci aptek w Polsce. Tymczasem Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek zlecił analizę powiązań spółek posiadających wspomnianą sieć pod kątem zgodności ze wspomnianym art. 99.3 upf. Z raportu wieńczącego analizę wynika, że grupa kapitałowa DOZ SA należąca w 100% do spółki zarejestrowanej w Amsterdamie przekracza limity antykoncentracyjne opisane w art. 99.3 upf (1% aptek w województwie) w 15 województwach (czytaj więcej: ZAPPA prześwietlił sieć DOZ. 413 aptek do natychmiastowego zamknięcia?).

– Łączna liczba aptek prowadzonych przez spółki należące do grupy kapitałowej DOZ SA przekraczających limity liczby aptek mogących być prowadzonymi przez podmioty z jednej grupy kapitałowej (próg 1 %) wynosi 413. Konsekwencją naruszenia przepisów antymonopolowych zawartych w art. 99 ust. 3 upf powinno być zastosowanie zapisów art. 37ap upf, czyli obligatoryjne cofnięcie zezwoleń dla aptek, które przestały spełniać ustawowe warunki do ich prowadzenia. Zatem spółkom należących do grupy kapitałowej DOZ SA Inspekcja Farmaceutyczna winna obligatoryjnie cofnąć 413 zezwoleń na prowadzenie aptek. Prawo nie mówi nawet, że inspekcja może. Inspekcja ma obowiązek! – czytamy na stronie ZAPPA.

Wszczynanie na żądanie?

Związek ZAPPA w oparciu o raport wystąpił do inspekcji farmaceutycznej z wnioskami o przeprowadzenie stosownych postępowań celem egzekwowania polskiego prawa.

– Jeśli ten fakt miał na myśli autor, pisząc, że inspekcja działa „na żądanie” organizacji aptekarskich powiązanych z samorządem, to wyjaśniam, że administracja państwa ma obowiązek działania w zgodzie z polskim prawem, w tym KPA, a ZAPPA ma prawo, a nawet obowiązek wnioskować o wszczęcie postępowań wobec podmiotów je naruszających – kończy ZAPPA.

Źródło: ŁW/ZAPPA

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Niszczenie sieci aptecznych czy egzekwowanie prawa? Niszczenie sieci aptecznych czy egzekwowanie prawa?

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wystąpił do inspekcji farmaceutycznej z wnioskami o prz...

Inspekcja farmaceutyczna działa na żądanie samorządu aptekarskiego? Inspekcja farmaceutyczna działa na żądanie samorządu aptekarskiego?

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w felietonie na łamach Rzeczpospolitej przekonuje, że P...

Można mieć więcej niż 1 procent aptek Można mieć więcej niż 1 procent aptek

Kryterium prowadzenia na terenie województwa nie więcej niż 1 proc. aptek ma zastosowanie jedynie w ...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz