REKLAMA
Magazyn mgr.farm
pon. 28 czerwca 2021, 09:28

Słupowanie na rynku aptecznym jest naganne i wymaga zdecydowanych działań

W lutym bieżącego roku funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego objęła mgr farm. Ewa Krajewska. Wcześniej pracowała w Ministerstwie Zdrowia. Zmiana na tym stanowisku rozbudziła wielkie nadzieje wśród wszystkich uczestników rynku detalicznego oraz hurtowego. Nowa minister od początku stanęła przed wyzwaniami, jakie pojawiły się w związku z sytuacją epidemiczną w kraju. Mieliśmy okazję porozmawiać z nią o tym, jak sobie z nimi poradziła i jakie zmiany zamierza wprowadzić w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

"Farmaceuci powinni mieć świadomość, że tak samo jak nagannym zachowaniem jest udostępnianie indywidualnego hasła do systemu komputerowego w aptece, tak słupowanie jest niedopuszczalne" - mówi Ewa Krajewska (fot. MGR.FARM)
"Farmaceuci powinni mieć świadomość, że tak samo jak nagannym zachowaniem jest udostępnianie indywidualnego hasła do systemu komputerowego w aptece, tak słupowanie jest niedopuszczalne" - mówi Ewa Krajewska (fot. MGR.FARM)

Pani Minister, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Przyznaję, że pierwsze pytanie, jakie chcę zadać, nasuwa się samo: jakie pierwsze decyzje podjęła Pani po objęciu urzędu? Jakie zmiany zamierza Pani wprowadzić w Inspekcji Farmaceutycznej?

Moje pierwsze kroki w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym sprowadzały się do zbadania przestrzeni, w której pracuję. Przeprowadziłam przegląd departamentów, jakie wchodzą w skład struktury organizacyjnej urzędu, ale też zapoznałam się z liczną dokumentacją, która porządkuje jego funkcjonowanie. Także z raportami na temat funkcjonowania GIF – tymi pozytywnymi, ale i tymi negatywnymi. Innymi słowy, jak chyba każdy szef tego typu urzędu, na początku poznałam mechanizmy kontrolne, które zostały powołane do monitorowania działalności urzędu.

Odbyłam też liczne spotkania z różnymi interesariuszami rynku farmaceutycznego. Głównie był to rynek obrotu detalicznego, spotkałam się z przedstawicielami aptek. Ale był to też rynek obrotu hurtowego, a także inne organizacje zrzeszone, dbające o interesy zawodowe, głównie zawodu farmaceuty.

REKLAMA

Pierwsze decyzje, które podjęłam w urzędzie, na pewno były związane z sytuacją pandemiczną w kraju i z naszym zaangażowaniem w pomoc ministrowi zdrowia w zakresie szeroko pojętego przeciwdziałania pandemii. Były to decyzje związane z poprawą przepis w prawa odnoszących się do dystrybucji szczepionki przeciw COVID-19. Projekt takich przepis w opracowaliśmy wspólnie z ministrem zdrowia. Można śmiało powiedzieć, że to były pierwsze godziny mojej pracy. Jesteśmy zadowoleni z tego projektu. Docelowo miał on wprowadzić pewne ułatwienia i wyjaśnienia pojęć w zakresie dystrybucji szczepionki, która z całą pewnością stanowi pewną nowość.

REKLAMA

Jesteśmy zaangażowani w działania związane z poprawą dostępności do tlenu. Można powiedzieć, że ten obszar troszeczkę przyprowadziłam za sobą z Ministerstwa Zdrowia, bo tam się tym tematem zajmowałam. Główny Inspektorat Farmaceutyczny, z racji bardzo dobrej znajomości przepis w funkcjonowania całego rynku, tutaj też służył i w dalszym ciągu służy pomocą ministrowi zdrowia. Odbywamy bardzo dużo spotkań, które mają na celu zbadanie bieżącej sytuacji. Są to spotkania z koordynatorami powołanymi w każdym województwie, którzy zajmują się badaniem dostępności do tlenu. Jednocześnie mamy też liczne spotkania z kilkoma resortami. Jest to oczywiście Ministerstwo Zdrowia, ale również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktyw w Państwowych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, no i ostatnio, przy tej trzeciej fali, dołączyło do nas Ministerstwo Obrony Narodowej. Wspólnie jednoczymy się w działaniach, dzięki którym udaje się nam ten rynek tlenu powiększać.

Rynek apteczny jest na wielu płaszczyznach skonfliktowany. Największy front nieporozumień przebiega między samorządem aptekarskim a przedsiębiorcami prowadzącymi apteki, którzy nie są farmaceutami. Do tej pory Inspekcja Farmaceutyczna była posądzana o sprzyjanie tej pierwszej grupie. Jak ocenia Pani tę sytuację i zarzuty? Czy zamierza Pani zmienić ten obraz Inspekcji, rysowany przez przedsiębiorców?

Przede wszystkim Główny Inspektor Farmaceutyczny jako organ administracji pozostaje bezstronny, dlatego stanowczo zaprzeczam zarzutom o sprzyjanie którejkolwiek ze stron obecnych na rynku farmaceutycznym. Zakres i obszar współpracy organ w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zarówno z organami samorządu aptekarskiego, jak i przedsiębiorcami prowadzącymi apteki, zrzeszającymi się w organizacje społeczne, odbywa się w formie przewidzianej przepisami. Podmioty te stanowią organizacje społeczne w rozumieniu art. 31 1 k.p.a., przez co mogą uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych dotyczących przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne na prawach strony. Jednak każdorazowo dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu musi być uzasadnione jej celami statutowymi oraz występowaniem interesu społecznego (interes społecznym może być rozumiany również jako interes pewnej grupy zawodowej, np. farmaceutów). Jednocześnie, przy spełnieniu tych przesłanek, organizacje mają również zdolność do inicjowania postępowań administracyjnych, co obliguje nas do prowadzenia postępowań w zakresie objętym stosownym wnioskiem. Decyzje administracyjne wydawane przez organy PIF muszą być zgodne z przepisami prawa, a następnie są weryfikowane przez sądy administracyjne.

Dlatego cieszę się, że zadał Pan to pytanie i może wreszcie w przestrzeni publicznej wybrzmi, że udział samorządu aptekarskiego w postępowaniach administracyjnych nie jest efektem pozaprawnego, nieoficjalnego porozumienia z organami PIF, ale aktywnym wykorzystaniem przez środowisko aptekarskie instytucji procesowych przewidzianych w przepisach. Proszę pamiętać, że izby aptekarskie nie są jedynymi organizacjami społecznymi, które inicjują i uczestniczą w postępowaniach dotyczących aptek ogólnodostępnych. Poza tym, co chciałabym podkreślić, dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu nie jest równoznaczne z przejęciem przez organ administracji publicznej zasadności argumentacji czy wniosków podnoszonych przez daną stronę. Organy PIF działają w ramach prawa i są obiektywne.

Dobrym przykładem wskazującym na naszą bezstronność jest zaproszenie przedstawiciela Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do roboczej grupy ds. franczyzy. Spotkania te mają na celu omówienie klauzul umów franczyzowych, które budzą największe wątpliwości pod względem zgodności z prawem farmaceutycznym i zasadami konkurencji. Wydaje mi się, że obraz Inspekcji będzie się zmieniał w miarę zrozumienia przez uczestników rynku, jaka jest nasza rola i jakie zadania realizujemy. Odnoszę niestety wrażenie, że nieprzychylne opinie powtarzane są niczym kalki, jakieś ogólniki, a wynika to zapewne z próby manipulacji tematem. Dlatego, w ramach swoich zadań, zapraszam do rozmów wszystkie środowiska. Poprzez analizę zgłaszanych problemów i wątpliwości nie tylko mam szersze i praktyczne spojrzenie, ale również tworzy się płaszczyzna, na której mogą zostać wypracowane rozwiązania, które będą akceptowalne zarówno dla przedsiębiorców, jak i farmaceutów.

REKLAMA

Przedsiębiorcy z rynku aptecznego zarzucali Pani poprzednikowi, że w kluczowych dla nich sprawach działa wbrew intencjom i interpretacjom ministra zdrowia. Mam tu na myśli chociażby stosowanie zapis w ustawy „apteka dla aptekarza” nie tylko przy wydawaniu nowych zezwoleń, ale też podczas zmiany już istniejących. Resort zdrowia wydał objaśnienie, z którego wynikało, że ograniczenia własnościowe wprowadzone tą ustawą nie powinny być stosowane do zezwoleń wydanych przed wejściem jej w życie. Tymczasem samorząd aptekarski, wojewódzcy inspektorzy oraz Pani poprzednik byli odmiennego zdania – wbrew objaśnieniu resortu. Efektem tego jest wiele spraw, w wyniku których toczą się postępowania dotyczące cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki. Moje pytanie to bez wątpienia jedno z ważniejszych, jakie zadaje sobie teraz rynek apteczny. Czy w tej sprawie zamierza Pani kontynuować dotychczasowe podejście GIF, czy jednak zacznie Pani respektować objaśnienie Ministerstwa Zdrowia?

Wydaje mi się, że mamy tutaj przykład kolejnej nadinterpretacji, która nie znajduje oparcia w działaniach PIF, a które podejmowane są w zgodzie ze stanowiskiem ministra zdrowia. Wszystkie nasze zadania wyznaczone są przepisami prawa, a zatem orzekamy – mówię „my”, czyli organy I (WIF) i II instancji (GIF) – na podstawie i w granicach prawa, w kontekście ustalonego w indywidualnej sprawie stanu faktycznego. Linia orzecznicza GIF w odniesieniu do ADA nie uległa zmianie na przestrzeni lat. Na podstawie art. 7a k.p.a. i art. 11 Prawa przedsiębiorców GIF nie może bez uzasadnionej przyczyny zmienić linii orzeczniczej w tego rodzaju sprawach. Co chyba najważniejsze w kwestii poruszonej przez Pana, GIF respektuje przepis przejściowy, stanowiący, że ADA nie ma zastosowania do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji.

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego potwierdzają prawidłowość podejścia do wydawanych przez GIF decyzji w związku z tzw. nowelizacją ustawy „apteka dla aptekarza”. Możemy się już pochwalić prawomocnym wyrokiem z 24 lipca 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 738/20. Sprawa dotyczyła właśnie odmowy przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w związku z tym, że podmiot wnioskujący o zmianę zezwolenia był członkiem grupy kapitałowej, która łącznie przekraczała limity antykoncentracyjne. Prowadzenie apteki jest działalnością reglamentowaną i naturalnym jest, że istnieją ograniczenia w prawie farmaceutycznym, które stanowią jeden z elementów gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa farmaceutycznego. Dlatego przedsiębiorca nabywający aptekę musi liczyć się z ograniczeniami.

Wydaje mi się, że obraz Inspekcji będzie się zmieniał w miarę zrozumienia przez uczestników rynku, jaka jest nasza rola i jakie zadania realizujemy. Odnoszę niestety wrażenie, że nieprzychylne opinie powtarzane są niczym kalki, jakieś ogólniki,a wynika to zapewne z próby manipulacji tematem. Tutaj nie jest miejsce na analizowanie każdego przypadku indywidualnie, ale dla zainteresowanych tematem mogę wymienić jeszcze kilka wyrok w WSA: z dnia 21 października 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 929/20, z dnia 1 grudnia 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 103/20 oraz z dnia 12 sierpnia 2020 r., sygn. akt VI SA/Wa 240/20, wyrok z dnia 31.10.2019 r., sygn. akt: VI SA/Wa 902/19; z dnia 31.10.2019 r., sygn. akt: VI SA/Wa 903/19; z dnia 28.11.2019 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1531/19; z dnia 29.11.2019 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1577/19; z dnia 20.01.2020 r., sygn. akt: VI SA/Wa 2155/19.

Stosunkowo nowym zjawiskiem na rynku aptecznym, które pojawiło się po wejściu w życie „apteki dla aptekarza”, jest tzw. słupowanie. Proceder ten został potwierdzony już w kilku decyzjach Inspekcji Farmaceutycznej, a także w wyrokach sąd w administracyjnych. Mowa oczywiście o spółkach farmaceutów, które szeregiem umów są powiązane z sieciami aptek – daleko wykraczając poza np. franczyzę. Jak ocenia Pani skalę tego zjawiska? Jakie wyzwania w związku z nim stają przed inspekcją?

Zjawisko tzw. słupowania w detalicznym rynku jest zjawiskiem nagannym, wymagającym podejmowania zdecydowanych działań wymierzonych w uczestników tego procederu. Chciałabym jednak bardzo mocno podkreślić, że organy PIF nie były i nie są przeciwne funkcjonowaniu uczestników detalicznego rynku farmaceutycznego w ramach sieci franczyzowych. Naszym zadaniem
jest badanie całokształtu stosunków zobowiązaniowych, łączących przedsiębiorcę wnioskującego o przeniesienie na niego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będącego franczyzobiorcą, z franczyzodawcą – tzn. oprócz umowy franczyzy strony łączą także z reguły inne stosunki umowne, jak umowy o świadczenie usług centralnych, umowa pożyczki czy umowa najmu.

Co ważne, umowy przedstawianie w ramach postępowań administracyjnych są z reguły zanonimizowane w części dotyczącej kwot,
dlatego nie są analizowane pod kątem tego, czy zostały zawarte na warunkach rynkowych. Taki zarzut często podnoszony jest przez organizacje społeczne, które występują jako uczestnicy na prawach strony, że umowy te są niejako narzucane franczyzobiorcom i zawierane na warunkach odbiegających od warunków rynkowych, a to stanowi instrument przejęcia wpływu nad franczyzobiorcą.

Farmaceuci powinni mieć świadomość, że tak samo jak nagannym zachowaniem jest udostępnianie indywidualnego hasła do systemu komputerowego w aptece, tak słupowanie jest niedopuszczalne. Docierają do mnie sygnały, że farmaceuci udostępniają swoje indywidualne hasła, a nawet pieczątki. W takich sytuacjach, w mojej ocenie, możemy mówić nawet o utracie rękojmi należytego wykonywania zawodu. Wszystkim farmaceutom powinno zależeć na tym, żeby byli postrzegani jako osoby zaufania publicznego, charakteryzujące się profesjonalizmem, etyką i odpowiedzialnością.

Przeczytałeś 20% wywiadu.
Całość dostępna w najnowszym numerze magazynu MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Aktualne wytyczne leczenia ostrego bólu gardła – flurbiprofen jako rekomendowany NLPZ

26 stycznia 202314:41

Ból gardła to główny objaw stanów zapalnych gardła, który znacząco pogarsza jakość życia pacjentów i stanowi częstą przyczynę wizyt lekarskich i porad aptecznych [1,2,3]. Sam stan zapalny wynika najczęściej z rozwijającej się infekcji, która w ponad 90% przypadków ma etiologię wirusową [1,4]. Redukcja stanu zapalnego (zwłaszcza zbyt silnego i długotrwałego) może zapewnić ulgę w dolegliwościach […]

Ból gardła to główny objaw stanów zapalnych gardła, który znacząco pogarsza jakość życia pacjentów i stanowi częstą przyczynę wizyt lekarskich i porad aptecznych [1,2,3]. Sam stan zapalny wynika najczęściej z rozwijającej się infekcji, która w ponad 90% przypadków ma etiologię wirusową [1,4]. Redukcja stanu zapalnego (zwłaszcza zbyt silnego i długotrwałego) może zapewnić ulgę w dolegliwościach bólowych [1,3].

 

REKLAMA

Czy wiesz, że według badań społecznych przeprowadzonych przez IPSOS na zlecenie Reckitt, czerwiec 2022*:

REKLAMA
*IPSOS, na zlecenie Reckitt, Metoda zbierania danych: Badanie online na panelu Ipsos; reprezentatywna próba Polaków; wielkość próby: N=600, w tym n=310:rodzice dzieci 0-18 lat; średnia długość wywiadu: 16 minut; termin realizacji: czerwiec 2022

FLURBIPROFEN, CZYLI MIEJSCOWY NLPZ

Flurbiprofen to przedstawiciel grupy NLPZ, o udokumentowanym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym [5]. Jako inhibitor cyklooksygenazy (COX-1 i COX-2) hamuje syntezę mediatorów zapalenia, przyczyniając się do zmniejszenia stanu zapalnego gardła, a tym samym złagodzenia bólu gardła [6]. Flurbiprofen poprzez redukowanie objawów doskonale wpisuje się w rekomendacje leczenia infekcji wirusowych gardła, zgodnie z którymi farmakoterapia powinna mieć charakter objawowy [1,4]. Związek ten zwalcza stan zapalny, który bezpośrednio leży u podstaw przyczyn bólu gardła [4].

ZALETY FLURBIPROFENU

Flurbiprofen znacząco redukuje nie tylko ból gardła, ale też zmniejsza jego obrzęk i ogranicza trudności w połykaniu [5,7]. Liczne badania pokazują, że:
● flurbiprofen jest skuteczny także u pacjentów z bólem gardła i znacząco go redukuje
● flurbiprofen zaczyna działać już po 1 minucie (w przypadku produktu w postaci sprayu) i po 2 minutach (dla tabletek do ssania) (ponad 50% badanych osób zgłosiło co najmniej umiarkowaną ulgę w bólu po upływie 1 minuty)
● flurbiprofen działa nawet do 4 godzin po zażyciu (w przypadku pastylek do ssania) i do 6 godzin (w przypadku sprayu) [3,4,8].

Aktualne wytyczne dla lekarzy POZ dotyczące diagnostyki i leczenia infekcji oraz stanów zapalnych dróg oddechowych rekomendują NLPZ-y w celu łagodzenia dolegliwości bólowych gardła [1]. Przykładem miejscowego NLPZ-u, działającego bezpośrednio w miejscu ogarniętym stanem zapalnym jest flurbiprofen [1,6].

STREPSILS INTENSIVE JAKO PRZYKŁAD LEKU NA BAZIE FLURBIPROFENU

Produkt leczniczy Strepsils Intensive zawiera w każdej pastylce 8,75 mg flurbiprofenu [8]. Strepsils Intensive przynosi szybką i długotrwałąˆ ulgę w ostrym bólu gardła. ^ Działanie przeciwbólowe obserwowano do 4 godzin.

REKLAMA

 

Literatura:
1. Diagnostyka i leczenie wybranych infekcji oraz stanów zapalnych dróg oddechowych. Wytyczne dla lekarzy POZ, Andrzej M. Fal i inni, Lekarz POZ 5/2021
2. Improvements in throat function and qualities of sore throat from locally applied flurbiprofen 8,75 mg in spray or lozenge format: findings from a randomized trial of patients with upper respiratory tract infection in the Russian Federation, Natalia Burova, et.al., Journal of Pain Research 2018:11 1045-1055
3. Locally delivered flurbiprofen 8,75 mg for treatment and prevention of sore throat: a narrative review of clinical studies, Ferdinandus de Looze, Journal of Pain Research 2019:12 3477-3509
4. Meaningful relief with flurbiprofen 8,75 mg spray in patients with sore throat due to upper respiratory tract infection, Ferdinandus de Looze, Pain Manag. 2018 Mar;8(2): 79-83
5. Efficacy and tolerability of the anti-inflammatory throat lozenge flurbiprofen 8,75mg in the treatment of sore throat, S.I. Benrimoj et.al., Clin Drug Invest 2001; 21(3): 183-193
6. Leczenie ostrych stanow zapalnych gardła, Ernest Kuchar, Monika Karlikowska-Skwarnik, Zakażenia XXI wieku 2018;1(4)
7. Randomised, double-blinf, placebo-controlled studies on flurbiprofen 8,75 mg lozenges in patients with/without group A or C streptococcal throat infection, with an assessment of clinicians prediction of strep throat, A. Shephard, et.al., Int J Clin Pract doi:10.1111/ijcp.12536
8. Charakterystyka Produktu Leczniczego Strepsils Intensive

Strepsils Intensive, 8,75 mg, tabletki do ssania. Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletka zawiera 8,75 mgflurbiprofenu (Flurbiprofenum). Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz ChPL. Postać farmaceutyczna: Tabletki do ssania. Wskazania do stosowania: krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Dawkowanie isposób podawania: Działania niepożądane można ograniczyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Leczenie za pomocą Strepsils Intensive nie powinno trwaćdużej niż 3 dni. Dorośli:Jedna tabletka do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby. Maksymalna dawka wynosi 5 tabletek w ciągu doby. Dzieci i młodzież: Dzieci w wieku powyżej 12 lat: tak jaku dorosłych. Dzieci w wiekuponiżej12lat: Ten produkt leczniczy nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.Osobywpodeszłym wieku: Nie ma ogólnych zaleceń odnośnie dawki, ponieważ do chwili obecnej doświadczeniaklinicznesąograniczone.Osobywpodeszłymwiekumajązwiększoneryzykowystąpieniapoważnychnastępstw działań niepożądanych. Zaburzenie czynności wątroby: Brak wystarczających danych dotyczącychstosowania flurbiprofenu u osób z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów zciężką niewydolnością wątroby stosowanie flurbiprofenu jest przeciwwskazane. Zaburzenia czynności nerek:Brak wystarczających danych dotyczących stosowania flurbiprofenu u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymizaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek flurbiprofen jest przeciwwskazany.Sposób podawania: Do podawania na śluzówkę jamy ustnej. Tabletkę należy ssać powoli w ustach, w celuzapewnienia optymalnego efektu terapeutycznego. Podobnie jak w przypadku wszystkich tabletek do ssania,należyzmieniaćpołożenietabletkiStrepsilsIntensivewustach,abyuniknąćmiejscowegopodrażnienia. Jeśli wystąpi miejscowe podrażnienie, należy przerwać stosowanie produktu. Przeciwwskazania:nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lubktórąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; choroba wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicyczynna lub w wywiadzie, perforacja lub krawienie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonegoowrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po zastosowaniu innych NLPZ; krwawienie lubperforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lubdotyczące wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; ciężka niewydolnośćserca, wątroby lub nerek; ostatni trymestr ciąży; wiek poniżej 12 lat; przyjmowanie innych niesteroidowychleków przeciwzapalnych, w tym COX-2; objawy alergii w przeszłości ( pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęknaczynioruchowy, nieżyt błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu ibuprofenu, kwasuacetylosalicylowegolubinnychNLPZ. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Osoby w podeszłym wieku:U osób w podeszłym wieku częściej występują działania niepożądane po podaniuNLPZ, w szczególnościkrwawieniezprzewodu pokarmowegolubjegoperforacja,co możeprowadzićdozgonu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u osób chorujących na astmę albo z chorobą alergicznąw wywiadzie ponieważ może dojść u nich do skurczu oskrzeli. Inne NLPZ:Należy unikać jednoczesnegostosowania tego leku z innymi NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Toczeńrumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej:U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowymoraz mieszaną chorobą tkanki łącznej może występować zwiększone ryzyko rozwoju aseptycznego zapaleniaopon mózgowych, jednak działanie to zazwyczaj nie występuje podczas krótkotrwałego, ograniczonego użyciaproduktów takich jak flurbiprofen. Zaburzenia nerk i wątroby:Istnieją doniesienia, że NLPZ mają toksycznywpływnanerki,powodującśródmiąższowezapalenienerek,zespółnerczycowyiniewydolnośćnerek.Stosowanie NLPZ może powodować zależne od dawki zmniejszenie wytwarzania prostaglandyn i przyspieszyćrozwój niewydolności nerek. Pacjenci o najwyższym ryzyku wystąpienia takich powikłań to osoby zzaburzeniami czynności nerek, serca, wątroby, pacjenci stosujący leki moczopędne oraz osoby w podeszłymwieku, jednak działania te zazwyczaj nie występuje podczas krótkotrwałego, ograniczonego użycia produktówtakich jak flurbiprofen.Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe:Wymagane jest zachowanie ostrożnościprzed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca,zatrzymywaniem płynów, nadciśnieniem i obrzękiem w związku z leczeniem NLPZ w przeszłości. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach(2400 mg na dobę), oraz w leczeniu długotrwałym może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzykazatorów tętnic (na przykład zawału serca lub udaru). Nie ma wystarczających danych dotyczących flurbiprofenu,które mogłyby wykluczyć takie ryzyko. Należy zachować ostrożność w przypadku długotrwałego leczenia upacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobąniedokrwienną serca, chorobą wieńcową i/lub chorobą naczyń mózgowych oraz u pacjentów z czynnikamiryzykachorobyniedokrwiennejserca(znadciśnieniemtętniczym,hiperlipidemią,cukrzycą,palącychtytoń). Wpływ na układ nerwowy: Poanalgetyczny ból głowy: W przypadku długotrwałego lub niezgodnego zzaleceniami stosowania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyćzwiększonymi dawkami produktu leczniczego. Przewód pokarmowy:NLPZ należy podawać ostrożnie osobom zchorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), gdyż schorzenia te mogą ulec zaostrzeniu. Krwawienie, owrzodzenie lub perforację przewodu pokarmowego mogącezakończyć się zgonem, opisywano po zastosowaniu wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, ztowarzyszącymi objawami ostrzegawczymi lub poważnymi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego. w wywiadzie lub bez nich. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego wzrastawraz z większymi dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie, jeśli było onopowikłane krwotokiem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku. Ryzyko to zazwyczaj nie występujepodczas krótkotrwałego, ograniczonego użycia produktówtakich jak flurbiprofen tabletki dossania.Pacjentom,u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnieosobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie lekarzowi wszelkich niepokojących objawów brzusznych(zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego). Należy zachować ostrożność u pacjentów jednocześnieprzyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń przewodu pokarmowego lubkrwawień z przewodu pokarmowego, np. doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna),selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe, np. kwas acetylosalicylowy.W razie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia, należy przerwać stosowanieflurbiprofenu. Reakcje skórne:Bardzo rzadko po zastosowaniu NLPZ opisywano poważne, niekiedy zakończonezgonem, reakcje skórne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa i Johnsona oraz toksycznąnekrolizę naskórka. Należy zaprzestać stosowania flurbiprofenu po wystąpieniu pierwszych objawów, takich jakwysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości. Infekcje: W związku zogólnoustrojowymstosowaniemproduktówleczniczychzgrupyNLPZopisywanorzadkieprzypadkizaostrzenia chorób zapalnych wywoływanych przez zakażenie (np. martwicze zapalenie powięzi). Jeśli wystąpiąobjawy infekcji bakteryjnej lub jeśli objawy nasilą się, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, ponieważkonieczne może być zastosowanie innego leczenia. Płodność:Istnieją dowody, że leki, które hamującyklooksygenazy/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez wpływ naowulację. Działanie to jest odwracalne po przerwaniu leczenia. Jeśli objawy nasilają się, lub jeśli pojawiają sięnowe objawy, należy dokonać ponownej oceny leczenia. W przypadku wystąpienia podrażnienia jamy ustnej,leczenienależyprzerwać.Flurbiprofenmożeprzedłużyćczaskrwawieniainależyzachowaćostrożność u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Przyjmowanie produktu leczniczego w najmniejszej dawceskutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.W przypadku wystąpienia bakteryjnego zapalenia gardła i (lub) zapalenia migdałków, Strepsils Intensive należyzastosować z antybiotykoterapią. Ze względu na zawartość sacharozy w produkcie leczniczym pacjenci zrzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłanianiaglukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.Każda tabletka zawiera 2,5 g sacharozy i glukozy (co odpowiada około 0,25 jednostkom chlebowym). Działania niepożądane: Zgłaszano występowanie reakcji nadwrażliwości na NLPZ, które mogą obejmować: a) Nieswoistereakcje alergiczne i anafilaksję. b)Reaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurczoskrzeli, duszność. c) Różne reakcje skórne, np. świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz rzadziej,dermatozy przebiegające ze złuszczaniem naskórka i powstawaniem pęcherzy (w tym nekroliza naskórka irumień wielopostaciowy). Poniższy wykaz działań niepożądanych dotyczy flurbiprofenu w dawkach dostępnychbez recepty, stosowanych przez krótki czas. W leczeniu chorób przewlekłych, w długotrwałym leczeniu, mogąwystąpić inne działania niepożądane. Działania niepożądane, które były związane ze stosowaniem flurbiprofenuzostały podane w tabeli poniżej, uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości ichwystępowania. Częstość występowania zdefiniowano jako: Bardzo często (≥1/10); Często (≥1/100 do <1/10);Niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); Rzadko (≥1/10 000 do <1/1000); Bardzo rzadko (<1/10 000); Częstośćnieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia krwi i układu chłonnego:Rzadko: Zaburzenia krwi 1; Bardzo rzadko: Trombocytopenia, neutropenia, agranulocytozaa, anemiaaplastyczna, anemia hemolityczna; Częstość nieznana: Anemia. Zaburzenia układu nerwowego:Często: Zawrotygłowy, ból głowy, parestazja; Niezbyt często: Bezsenność. Zaburzenia układu immunologicznego:Rzadko: Nadwrażliwość 2, wstrząs anafilaktyczny. Zaburzenia serca:Rzadko: Niewydolność serca3, obrzęk. Zaburzenianaczyniowe:Częstość nieznana: Nadciśnienie. Zaburzenia układu oddechowego klatki piersiowej i śródpiersia:Często: Podrażnienie gardła; Niezbyt często: Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech,pęcherze w jamie ustnej, niedoczulica gardła. Zaburzenia żołądka i jelit: Bardzo często: Zaburzenia w jamieustnej 4, zaburzenia smaku; Często:Biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, nudności, ból jamy ustnej, parestezje wjamie ustnej, ból gardła, ból brzucha, kserostomia; Niezbyt często: Wzdęcie, zaparcie, niestrawność, wzdęcie zoddawaniem wiatrów, bolesność języka, zaburzenia czucia w jamie ustnej, wymioty; Częstość nieznana: Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja przewodu pokarmowego. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często: Wysypka, świąd1. Bardzo rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka; Częstość nieznana: Rumień wielopostaciowy. Zaburzenianerek i dróg moczowych:Rzadko: Niewydolność nerek5. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Częstośćnieznana: Gorączka, ból. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:Rzadko: Niewydolność wątroby6; Częstośćnieznana: Zapalenie wątroby. Zaburzenia Psychiczne:Częstość nieznana: Bezsenność. Opis wybranych działań niepożądanych: 1W tym niedokrwistość z wydłużeniem czasu krwawienia. 2 Reakcje nadwrażliwości mogą obejmować skurcz oskrzeli, duszność, gorączkę i obrzęk naczynioruchowy. 3 Uszkodzenia mięśnia zaobserwowano w związku ze stosowaniem NLPZ. Z badańklinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że stosowanie niektórych NLPZ (szczególnie w wysokich dawkach w leczeniu długotrwałym) może wiązać sięze zwiększonym ryzykiem tętniczych powikłań zakrzepowych (na przykład zawału serca lub udaru). 4 Uczucie ciepła lub pieczenia lub mrowienia w ustach. 5W tym śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy iuszkodzenie nerek. 6W tym zapalenie wątroby i żółtaczka. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanychdziałań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowaniaproduktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkiepodejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych DziałańProduktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiotodpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanegoprzez Prezesa URPL:8304.OTC–Lek wydawany bez recepty
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

4 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Dalej nie rozwiązana jest kwestia magistra na zmianie. Sporo aptek po 16 i w weekendy nie ma obsady magisterskiej. Tym się nikt nie chce zająć. Jak tak dalej będzie to mgr nie będzie potrzeba bo zysku większego niż technik nie daje.
Ważne jest, żeby spadek aptek, który ma miejsce, odbywał się przy jednoczesnym wzroście ich fachowości, szczególnie chodzi o pożyteczną dla zdrowia publicznego obecność kierownika apteki lub innego farmaceuty w aptece. Jako zawód zaufania publicznego farmaceuta niejako autoryzuje aptekę - tzn. gwarantuje, że obrót lekami w czasie jego obecności odbywa się prawidłowo. Bez jego obecności tej gwarancji nie ma. W praktyce farmaceuta powinien autoryzować wszystkie dokumenty obrotu lekami w aptece - niezwłocznie/krótko po wykonaniu czynności, np. po przyjęciu leków do apteki, po sporządzeniu leku recepturowego, po wydaniu leku na podstawie recepty itd. Ma pisemnie potwierdzić, że nie ma przesłanek, że czynność odbyła się nieprawidłowo. To nie zajmuje dużo czasu, a łata ogromną dziurę w systemie, gdzie nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w aptece. Prawo powinno mówić wprost, że jest to farmaceuta obecny w aptece - kiedy go nie ma, drzwi do apteki powinny być zamknięte na cztery spusty. A zadaniem kierownika apteki powinno być sporządzanie procedur, szkolenie pracowników z procedur, i egzekucja procedur. Komunikacja między kierownikiem a właścicielem apteki powinna być pisemna pod rygorem nieważności, zwolnienie dyscyplinarne kierownika apteki powinno zawsze odbywać się przy współudziale samorządu zawodowego. Kierownik apteki powinien ponosić 100% odpowiedzialności prawnej za to, co dzieje się w lokalu apteki. Powinien też być zatrudniony na pełny etat (pełna dyspozycyjność), i mieć obowiæzek przebywania w lokalu apteki przynajmniej pół etatu w każdym miesiącu kalendarzowym.
A co Pan magister powie na temat aptek w szpitalach.Czy kierownik takiej placówki ma również obowiązek zapewnić odpowiednią liczbę pracowników fachowych.Może Pani z GIF zajmie się kwestią rozwiązania tej sprawy w ramach aktów prawnych.
Nie znam się na tym, ale myślę, że liczba farmaceutów szpitalnych (tzn. pracujących w aptekach szpitalnych) nie musi być zależna od liczby łóżek, bo szpitale są różne i mają różne potrzeby. Wydaje mi się, że w Polsce myli się farmaceutów szpitalnych z klinicznymi. Tych drugich (czyli pracujących na oddziałach szpitalnych) prawie nie ma. Farmaceuci kliniczni powinni pracować pod kierownictwem ordynatora oddziału, bo to zupełnie inny rodzaj pracy. Moim zdaniem absolwent farmacji powinien móc odbyć podyplomowy półroczny staż na oddziale szpitalnym, po którym mógłby zdać farmaceutyczno-kliniczny egzamin końcowy i rozpocząć rezydenturę/specjalizację, taką samą jak lekarze. Od czegoś trzeba zacząć. Farmaceuta kliniczny przeprowadza wywiad lekowy przy przyjęciu pacjenta na oddział, uczestniczy w decyzjach terapeutycznych, i przy wypisie pacjenta z oddziału - udziela informacji i porad dotyczących dalszej farmakoterapii, w tymrównież kontaktuje się z pacjentem 2 i 4 tygodnie po wypisie - zapobiega rehospitalizacji z powodu niesubordynacji pacjenta wobec zleconej przez lekarza farmakoterapii. W międzyczasie farmaceuta może podawać leki na zlecenie lekarza, tym samym pozwalać pielęgniarkom poświęcić więcej czasu na inne czynności pielęgniarskie. Bardziej doświadczony farmaceuta może też przygotowywać naukowe odpowiedzi na pytania farmakologiczne i farmakoterapeutyczne lekarzy. Naturalne jest, że farmaceuta szpitalny też musi być farmaceutą klinicznym w dziedzinie chemioterapii, antybiotykoterapii, żywienia pozajelitowego, dermatologii, terapii narkotykami, psychotropami i lekami bardzo silnie działającymi.