REKLAMA
czw. 7 listopada 2019, 09:23

Sprzedaż leków przez apteki na Allegro jest niezgodna z przepisami

Zdaniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego sprzedaż produktów leczniczych przez apteki przy udziale serwisu Allegro jako pośrednika nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. WIF zamierza analizować przypadki sprzedaży leków za pośrednictwem tego portalu, co do zgodności z Prawem farmaceutycznym

Allegro przekonuje, że bardzo poważnie traktuje kwestię sprzedaży leków w sieci (fot. Shutterstock)
Sprzedaż produktów leczniczych przy udziale pośrednika Allegro.pl nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa - stwierdza WIF w Warszawie (fot. Shutterstock)

W połowie października redakcja MGR.FARM informowała o tym, że od 5 listopada serwis Allegro wprowadza nowe zasady współpracy z aptekami internetowymi. Sprzedażą leków za pośrednictwem tej platformy będą mogły zajmować się wyłącznie zweryfikowane apteki. W tym celu placówki zainteresowane taką działalnością muszą zaktualizować swoje dane w Allegro (czytaj więcej: Od 5 listopada leki na Allegro tylko od zweryfikowanych aptek. Platforma zmienia regulamin…).

Okazuje się, że na te doniesienie zareagował Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny.

Mazowiecki WIF przypomina przepisy…

W związku z pojawiającymi się doniesieniami odnośnie planowanego uruchomienia przez serwis Allegro nowej usługi polegającej na sprzedaży przez apteki za pośrednictwem strony internetowej www.allegro.pl produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o przepisach dotyczących wysyłkowej sprzedaży leków (czytaj również: Co apteki internetowe robią z danymi pacjentów? Radca prawny ma wątpliwości…).

Inspektor Mariola Kostewicz wskazuje, że warunki prowadzenia wysyłkowej sprzedaży leków określa ustawa ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą – Prawo farmaceutyczne” oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 481).

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie. Natomiast zgodnie z art. 68 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w tym przepisie.

Jednocześnie ustawodawca w art. 68 ust. 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne dopuścił prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, tj. produktów leczniczych OTC.

Zasady sprzedaży wysyłkowej leków

Zgodnie z art. 68 ust. 3b ustawy – Prawo farmaceutyczne informacje na temat aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, prowadzących wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych, są umieszczane w Krajowym Rejestrze Zezwoleń Na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestrze Udzielonych Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, o którym mowa w art. 107 rejestry prowadzone przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego ust. 5, i obejmują:

  1. firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
  2. adres prowadzenia apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego;
  3. nazwę apteki ogólnodostępnej albo punktu aptecznego, jeżeli taka jest nadana;
  4. adres strony internetowej, za pomocą której apteka ogólnodostępna albo punkt apteczny prowadzą sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych;
  5. numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej;
  6. datę rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 3.

Ponadto stosownie do treści art. 68 ust. 3c ustawy – Prawo farmaceutyczne informacje, o których mowa w ust. 3b, podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną albo punkt apteczny ma obowiązek zgłosić do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych.

Gdzie można prowadzić sprzedaż wysyłkową?

Z kolei zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 37aa ustawy – Prawo farmaceutyczne sprzedażą wysyłkową produktów leczniczych jest umowa sprzedaży produktów leczniczych zawierana z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]