REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Technicy farmaceutyczni z własnym rejestrem i 6-dniowym urlopem szkoleniowym

czw. 16 grudnia 2021, 08:01

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano informację i przygotowywanym projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych. Na jego mocy na powstać m.in. rejestr 16 zawodów medycznych – w tym techników farmaceutycznych. Będzie im też przysługiwał 6-dniowy urlop szkoleniowy…

Punkty apteczne działają na terenach wiejskich i mogą w nich pracować wyłącznie technicy farmaceutyczni (fot. Shutterstock)
Projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego (fot. Shutterstock)

W pierwszym kwartale przyszłego roku mają ruszyć prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych. Ministerstwo Zdrowia chce w ten sposób uregulować warunki i zasady wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Ustawa ma przede wszystkim uwzględnić zagadnienia dotyczące doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób (czytaj również: Technicy farmaceutyczni nie będę mieli swojego samorządu zawodowego).

– Projektowane regulacje nie dotyczą zawodów medycznych, których zadania i obowiązki zawodowe zostały uregulowane w innych ustawowych przepisach dotyczących tych zawodów, takich jak: zawód lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty – czytamy w uzasadnieniu.

REKLAMA

A jakie zawody zostaną uregulowane ustawą? W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów można przeczytać, że będą to:

REKLAMA
 • asystentka stomatologiczna;
 • dietetyk;
 • elektroradiolog;
 • higienistka stomatologiczna;
 • logopeda;
 • masażysta;
 • opiekun medyczny;
 • optometrysta;
 • ortoptystka;
 • podiatra;
 • protetyk słuchu
 • technik dentystyczny;
 • technik farmaceutyczny;
 • technik ortopeda;
 • technik sterylizacji medycznej;
 • terapeuta zajęciowy.

Projekt ustawy będzie podstawą do określenia m.in.: zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące wymienione zawody medyczne. Pozwoli też określić wymagania kwalifikacyjne niezbędne ich wykonywania oraz efekty uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego. Ostatecznie ustawa ma być podstawą do określenia kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących rany zawód medyczny (czytaj również: Technik farmaceutyczny nie jest zawodem zaufania publicznego?).

Powstanie rejestr

Projekt ustawy reguluje zagadnienie związane z rejestrem osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Jego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia. Natomiast administratorem danych gromadzonych w tym rejestrze będzie minister właściwy do spraw zdrowia.

– Kwestia dotycząca wpisu do tego rejestru, zmiany danych objętych rejestrem, odmowy wpisu do rejestru oraz skreślenie z rejestru będzie należała do kompetencji wojewody, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej dany zawód medyczny. Zgodnie z projektem ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny, po spełnieniu ustawowych warunków podlega wpisowi do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego – czytamy w uzasadnieniu.

W ocenie resortu zdrowia takie uregulowanie pozwoli na monitorowanie osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego. A w szczególności pozwoli na uzyskanie zarówno informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju.

REKLAMA

Rozwój zawodowy

Projekt ustawy reguluje również kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego. Zgodnie z projektem ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny będzie miała obowiązek uczestnictwa w różnych rodzajach i formach doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach doskonalących realizowanych:

 • metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;
 • za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Zakres doskonalenia zawodowego ma obejmować wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań zawodowych przez osobę wykonująca dany zawód medyczny. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego będą przysługiwać punkty edukacyjne. Ponadto, projekt ustawy wprowadza regulacje, które umożliwiają osobie wykonującej zawód medyczny legitymującej się dorobkiem naukowym i posiadającej ukończony kurs lub szkolenie z zakresu obejmującego tematykę kursu kwalifikacyjnego, uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego.

– Projekt ustawy określi również działania kontrolne w ramach kształcenia zawodowego osób wykonujących dany zawód medyczny, celem zapewniania odpowiedniej jakości tego kształcenia. Kontrola realizacji kursów kwalifikacyjnych i doskonalących będzie prowadzona przez zespół kontrolny, powoływany przez dyrektora CMKP – czytamy w uzasadnieniu.

Urlop szkoleniowy

Jednocześnie projekt ustawy wprowadza regulacje dotyczące skorzystania przez osobę wykonującą zawód medyczny z 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego, który będzie mógł być wykorzystany na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego przez osobę wykonująca zawód medyczny.

Zgodnie z projektowaną regulacją osobie wykonującej zawód medyczny, podnoszącej kwalifikacje zawodowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. W związku z tym, że przepisy ustawy nakładają na osoby wykonujące zawód medyczny prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, bardzo ważne jest zapewnienie osobom, które zamierzają wziąć udział w określonych ustawowo formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, urlopu szkoleniowego, aby nie musiały wykorzystywać własnego urlopu wypoczynkowego w powyższym celu – czytamy w uzasadnieniu.

Odpowiedzialność zawodowa

Projekt ustawy ureguluje też kwestie odnoszące się do odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny obejmie:

 • czynności sprawdzające;
 • postępowanie wyjaśniające;
 • postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

– Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, składa się z 36 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia na 4-letnią kadencję, po 2 przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia – czytamy.

Projekt ustawy wprowadzi mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie medycznym, którzy posiadają określone przepisami prawa kwalifikacje zawodowe. W związku z tym, Ministerstwo ocenia, że regulacje zawarte w projekcie ustawy będą stanowiły gwarancję zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej (czytaj również: Ile zarabiają farmaceuci i technicy farmaceutyczni? GUS publikuje raport…).

Źródło: ŁW/KPRM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
 • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
 • zespół jelita drażliwego (IBS)
 • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
 • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
 • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ruszą pracę na projektem dopiero. To zdaje się jeszcze daleka droga do konkretów.
Pomysł bardzo dobry. Tylko zaraz będzie płacz i straszny lament, że technicy będą musieli brać udział w szkoleniach. Sam robię ich ile tylko mam czasu i ochoty.
To bardzo dobry pomysł. Technik sporządza i wydaje większość leków samodzielnie, niektórzy są kierownikami punktów aptecznych, musi być jakaś kontrola nad nimi. Technik, który wykracza poza swoje uprawnienia powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności zawodowej. Bardzo ważne jest, żeby w tej ustawie zadanie technika powinno zostać określone jako wydawanie leków z apteki we współpracy z farmaceutą. Technik powinien rozpoznać potrzebę udzielenia informacji lub porady. Informacji może udzielić osobiście w zakresie swojej wiedzy. Porady powinien udzielić zawsze farmaceuta. Rozpoznanie potrzeby udzielenia porady oraz treść porady powinny podlegać dokumentacji medycznej. Jak odróżnić informację od porady? Informacja zapobiega problemom, porada jest reakcją na problem. Informacja dotyczy leku, porada dotyczy pacjenta. Profesjonalne ramy tych zawodów są bardzo ważne dla ich dalszego rozwoju. Apteki są często traktowane jak sklepy, bo sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za to, co mówi.
Apteki są traktowane jak sklepy bo wciska się w wieku z nich niepotrzebne suplementy. Proponuję drogie specyfiki - jak siostra kupuję coś we Wrocławiu to dziwnie nagle się syropy za 5 zł pokończyły, ale ten za 30 Pani kupi, czy sytuację kiedy wprost się kłamie - co spotkało mnie kilka razy na terenie kraju.
Bardzo dobra informacje. Brakuje takiego systemu, który wymagałby od techników ciągłego szkolenia. Są tacy, którzy biorą udział w wielu szkoleniach dla farmaceutów w ciągu roku, ale większość pewnie stoi w miejscu.