REKLAMA
Magazyn mgr.farm

12 pytań o ustawę o zawodzie farmaceuty. Odpowiada Ministerstwo Zdrowia…

29 września 2020 08:57

Kiedy realne jest wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty? Czy opieka farmaceutyczna będzie świadczeniem gwarantowanym? Jakie będą zasady zatrudnienia farmaceutów w sanatoriach? Na te pytania odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia…

Przedsiębiorcy i zrzeszające je organizacje nie chcą by inspekcja miała prawo do "arbitralnego" unieruchomienia ich działałności (fot. MGR.FARM)
Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski odpowiada na pytania posłanki o ustawę o zawodzie farmaceuty (fot. MGR.FARM)

Niedawno swoje prace zakończyła podkomisja nadzwyczajna do prac na projektem ustawy o zawodzie farmaceuty (czytaj więcej: To nie przeszło…. NIA podsumowuje odrzucone poprawki do ustawy o zawodzie farmaceuty). Tymczasem na początku września posłanka Monika Pawłowska wystosowała interpelację do Ministra Zdrowia zawierającą 12 pytań dotyczących projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Oto odpowiedzi, jakich udzielił wiceminister Maciej Miłkowski.

1. W jakim terminie mają się zakończyć prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty?

Minister Zdrowia nie ma możliwości precyzyjnego wskazania tego terminu. Jest on bowiem uzależniony od tempa prac toczących się nad tym projektem w Parlamencie. Biorąc jednak pod uwagę obszerność i poziom skomplikowania regulowanej projektem materii, fakt powołania w Sejmie podkomisji do rozpatrzenia przedmiotowego projektu, jak również przewidywany czas trwania prac w Senacie oraz czas przeznaczony na podpis prezydenta oraz opublikowanie aktu, prawdopodobne jest, że prace te zakończą się pod koniec obecnego roku, albo na początku przyszłego.

REKLAMA

Biorąc jednocześnie pod uwagę proponowane vacatio legis, które zasadniczo jest 3-miesięczne, realne jest wejście projektowanej ustawy w życie na przełomie I i II kwartału 2021 r.

REKLAMA

2. Na jakim etapie obecnie są prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty?

Etap prac rządowych nad tym projektem zakończył się. Jak sama Pani Poseł Pawłowska zauważa, projekt wpłynął już do Sejmu, co oznacza, że pozostaje on na etapie prac Parlamentarnych.

3. Z jakiego powodu prace nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty trwają tak długo?

Minister Zdrowia wszczął, przeprowadził i zakończył prace legislacyjne nad przedmiotowym projektem, ale wyłącznie w zakresie, w jakim pozostawało to w jego kompetencji. W kolejnym bowiem etapie projekt ustawy, jako przyjęty przez Rząd, został przekazany Marszałkowi Sejmu – jak słusznie zauważa Pani Poseł Pawłowska – 3 lutego 2020 r., czyli przeszło 7 miesięcy przed dniem sformułowania pytania przez Panią Poseł.

4. Jaki zakres obowiązków aktualnie posiada farmaceuta pracujący w aptece?

Obecnie zakres obowiązków farmaceutów w aptekach jest w istocie bezpośrednią pochodną zakresu usług farmaceutycznych i czynności fachowych wykonywanych w aptekach ogólnodostępnych, ale również w aptekach szpitalnych. Te usługi i czynności wyszczególnione są przede wszystkim w art. 86 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.). Kluczowe znaczenie mają tu ust. 2-5 ww. artykułu, w myśl których:

„Nazwa apteka zastrzeżona jest wyłącznie dla miejsca świadczenia usług farmaceutycznych obejmujących:
1) wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach;
2) sporządzanie leków recepturowych, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od złożenia recepty przez pacjenta, a w przypadku recepty na lek recepturowy zawierający środki odurzające lub oznaczonej „wydać natychmiast” – w ciągu 4 godzin;
3) sporządzenie leków aptecznych;
4) udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
3. W odniesieniu do aptek szpitalnych usługą farmaceutyczną jest również:
1) sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego;
2) sporządzanie leków do żywienia dojelitowego;
3) przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych;
3a) sporządzanie produktów radiofarmaceutycznych na potrzeby udzielania świadczeń pacjentom danego podmiotu leczniczego;
4) wytwarzanie płynów infuzyjnych;
5) organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne;
6) przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy dootrzewnowej;
7) udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków;
8) udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala;
9) udział w racjonalizacji farmakoterapii;
10) współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu.
4. W aptekach szpitalnych poza udzielaniem usług farmaceutycznych:
1) prowadzona jest ewidencja badanych produktów leczniczych oraz produktów leczniczych i wyrobów medycznych otrzymywanych w formie darowizny;
2) ustalane są procedury wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez aptekę szpitalną na oddziały oraz dla pacjenta.
5. W aptekach ogólnodostępnych mogą być wydawane na podstawie recepty lekarza weterynarii produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt.”

REKLAMA

5. Jakie regulacje obejmą kierowników hurtowni farmaceutycznych w kontekście projektu ustawy o zawodzie farmaceuty?

Nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniami zawartymi w interpelacji Pani Poseł o pominięciu w projekcie ustawy kwestii związanych z wykonywaniem zawodu jako tzw. Osoba Odpowiedzialna. W projekcie znajduje się kluczowy w tym zakresie zapis, zgodnie z którym wykonywanie czynności zawodowych przez farmaceutę polega również na „przyjmowaniu do hurtowni farmaceutycznej produktów, wyrobów lub środków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, od uprawnionych podmiotów, wydawaniu ich uprawnionym podmiotom z hurtowni farmaceutycznej, sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem w hurtowni farmaceutycznej wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne”. Są to czynności związane immanentnie z pozostawaniem Osobą Odpowiedzialną w hurtowni farmaceutycznej. Konsekwencja tego przepisu jest taka, że realizowanie tych zadań jest również kwalifikowane jako wykonywanie zawodu. Do farmaceutów odnoszą się przepisy projektowanej ustawy w zakresie, w jakim dotyczą pozostawania „aptekarzem” a przy tym nie regulują wykonywania zawodu jako aptekarz w innych jego przejawach.

Czym innym natomiast jest kwestia zasad wykonywania zawodu farmaceuty jako aptekarz (w tym pracownik hurtowni – również Osoba Odpowiedzialna), a czym innym uregulowanie zniuansowanych szczegółowych zadań Osoby Odpowiedzialnej, które już od wielu lat są uregulowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. W związku z powyższym Minister Zdrowia nie widzi podstaw aby stan ten zmieniać, zwłaszcza że szczegółowe czynności osób Odpowiedzialnych są ściśle i nierozerwalnie związane z działalnością hurtowni farmaceutycznych, którym dedykowany jest cały rozdział ww. ustawy. Nie ma tym samym podstaw ani do międzyustawowej migracji tych przepisów, ani tym bardziej ich powielania.

6. Czy praca w samorządzie aptekarskim lub związku zawodowym będzie uznawana jako element pracy zawodowej?

Pełnienie funkcji z wyboru w samorządzie zawodu farmaceuty ma być kwalifikowane jako wykonywanie zawodu farmaceuty, co wynika wprost z art. 4 ust. 5 pkt 7 projektowanej ustawy. Natomiast projekt nie przewiduje aby pełnienie funkcji w związku zawodowym miało być traktowane jako przejaw wykonywania zawodu farmaceuty. Minister Zdrowia nie widzi motywacji, ze względu na które pełnienie rzeczonych funkcji miałoby być w ten sposób kwalifikowane (czytaj więcej: Spór farmaceutki z izbą aptekarską o składki trafił do Sądu Najwyższego).

7. Na jakim etapie znajdują się ustalenia odnośnie zasad finansowania usług z zakresu opieki farmaceutycznej?

Prace w tym zakresie są w toku. M. in. tą problematyką zajmuje się powołany w Ministerstwie Zdrowia, z dniem 10 lipca br., Zespół ds. opieki farmaceutycznej. Zgodnie z założeniem wyrażonym w stosownym zarządzeniu konstytuującym Zespół, ma on przedłożyć rekomendacje m.in. w powyższym zakresie w takim terminie, aby możliwa była ich akceptacja prze Ministra Zdrowia do końca lutego 2021 r (czytaj również: Co z finansowaniem opieki farmaceutycznej? Enigmatyczna odpowiedź resortu).

8. Jakie usługi mają wchodzić w zakres opieki farmaceutycznej?

Zgodnie z projektowaną ustawą, w zakres opieki farmaceutycznej mają wchodzić czynności wymienione w jej art. 4 ust. 2, przy czym Zespół, o którym mowa w odpowiedzi na pyt. 7, niewątpliwie dokona ewaluacji możliwości modyfikacji katalogu określonego w przywołanym artykule projektowanej ustawy, jak również wskaże na optymalne rozwiązania umożliwiające praktyczną realizację tych zadań oraz – jak już wyżej wskazano – określi zasady ich finansowania w ramach sprawowanej opieki farmaceutycznej (czytaj więcej: Minister Zdrowia powołał “Zespół do spraw opieki farmaceutycznej”).

9. Czy usługi z zakresu opieki farmaceutycznej będą świadczeniem gwarantowanym? W jaki sposób mają być finansowane?

Kwestia ta ma być – jak wskazano w odpowiedziach na wcześniejsze dwa pytania – przedmiotem ustaleń i rekomendacji wspomnianego Zespołu. Na chwilę obecną, zgodnie z art. 4 ust. 2 projektowanej ustawy opieka farmaceutyczna to świadczenie zdrowotne w rozumieniu art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, co nie przesądza o gwarantowanym charakterze tego świadczenia.

10. Jakie mają być warunki pomieszczeń, w których będą udzielane usługi z zakresu opieki farmaceutycznej?

Na chwilę obecną projektowana ustawa przedmiotowych kwestii nie reguluje. Nie jest także przesądzone czy w ogóle opieka farmaceutyczna – w jej docelowym kształcie i zakresie – będzie wymagała dostosowań lokalowych, a jeżeli tak, to czy będą one musiały koniecznie być wymuszone interwencją legislacyjną. To będzie można ustalić dopiero kiedy wspomniany wyżej Zespół działający przy Ministrze Zdrowia zrealizuje swoje zadania. Aktualnie, w ocenie Ministra Zdrowia, zmian pozwalających na to, by opieka farmaceutyczna była skutecznie wdrażana i realizowana, wymaga przede wszystkim percepcja społeczna tego instrumentu, zachęcanie do korzystania z niego, budowanie względem niego zaufania pacjentów, zaś po stronie podmiotów prowadzących apteki – organizacji jej funkcjonowania w rozmaitych jej przejawach, niekoniecznie wyłącznie kwestii lokalowych.

11. Jakie bazy danych mają być wykorzystywane do przechowywania i przetwarzania danych osobowych pacjentów w zakresie realizacji opieki farmaceutycznej?

Nie jest wiadome czy i jakie bazy będą do tych celów wykorzystywane. To jest pochodna tego, jaki ostatecznie kształt opieka farmaceutyczna uzyska, czy jej zakres będzie szeroki, czy stosunkowo wąski, jak w praktyce będą realizowane jej poszczególne elementy, jak i czy będzie finansowana (co zdeterminuje również jej skalę/popularność wśród pacjentów), jak i w jakim zakresie będzie to proces dokumentowany, w jaki sposób proces ten będzie wymuszał kontakty z przedstawicielami innych zawodów medycznych i szereg innych pobocznych czynników, po uwzględnieniu których będzie można dopiero szukać rozwiązań informatycznych pozwalających na skuteczne zarządzanie procesami opieki farmaceutycznej. Jak już wielokrotnie wskazano w niniejszej odpowiedzi, są to wszystko aspekty opieki farmaceutycznej, które aktualnie dopiero podlegają ustalaniu. Tym samym rozważania o konkretach dotyczących kwestii tak szczegółowych i wtórnych względem wszystkich kwestii wymienionych wyżej, w ocenie Ministra Zdrowia mijają się z celem, gdyż musiałyby się sprowadzać do snucia domysłów.

12. Jakie mają być zasady zatrudnienia farmaceutów w sanatoriach?

Projektowana ustawa nie reguluje kwestii zatrudniania kogokolwiek, gdyż te opisane są przede wszystkim w stosownych Kodeksach. Projektowana ustawa odnosi się do kwestii wykonywania zawodu farmaceuty. Nie zawiera ona przy tym szczegółowych uregulowań dotyczących wykonywania tego zawodu w sanatoriach. Minister Zdrowia nie widzi podstaw, aby akurat ten przejaw wykonywania zawodu wymagał odrębnego regulowania na zasadach innych, niż dotyczące wykonywania zawodu farmaceuty jako takiego.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz