REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Informacja o zamiennikach czy reklama apteki?

12 sierpnia 2019 10:09

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że apteka naruszyła zakaz reklamy umieszczając na budynku plakat m.in. z napisem: „Informujemy, że apteka pacjentom wydaje tańsze leki zamienniki z niższą ceną”. Przy czym słowa „tańsze leki” i „z niższą ceną” zostały wydrukowane dużo większą czcionką niż pozostały tekst. Właściciel apteki musiał zapłacić karę 3000 zł, a jego odwołania i skargi zostały odrzucone.

Zdaniem właściciela apteki "pacjenci mają przecież prawo do dysponowania informacją o możliwości zakupu tańszych leków" (fot. MGR.FARM)
Zdaniem właściciela apteki "pacjenci mają przecież prawo do dysponowania informacją o możliwości zakupu tańszych leków" (fot. MGR.FARM)

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał niedawno skargę kasacyjną przedsiębiorcy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Sprawa dotyczyła naruszenia przez aptekę zakazu reklamy. Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nałożył na jej właściciela karę w wysokości 3 000 zł, za umieszczenie na budynku pewnego plakatu. Zamieszczono na nim między innymi napis o treści: „Informujemy, że […] pacjentom wydaje tańsze leki zamienniki z niższą ceną”, przy czym słowa „tańsze leki” i „z niższą ceną” zostały wydrukowane dużo większą czcionką niż pozostały tekst (czytaj również: Walka z reklamą aptek przynosi efekty?).

Właściciel apteki odwołał się od decyzji WIF, jednak GIF utrzymał ją w mocy. W rezultacie skarga na tę decyzję wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podzielił ocenę WIF w zakresie zakwalifikowania plakatu jako jednej z form reklamy apteki i jej działalności, zakazanej przez art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego. W rezultacie skarga kasacyjna na wyrok WSA wpłynęła do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

REKLAMA

Spółka, do której należała apteka, zarzucała, że sąd pierwszej instancji błędnie ustalił, iż ogłoszenie (błędnie w uzasadnieniu opisane jako plakaty) stanowiło przejaw niedozwolonej reklamy w sytuacji, gdy zamieszczono na nim dozwoloną (a wręcz obowiązkową) prawem informację o możliwości zakupu w aptece zamienników leków (czytaj więcej: Farmaceuta nie zawsze proponuje zamiennik z własnej inicjatywy?).

REKLAMA

– W istocie zatem skarżąca miała w pełni prawem uzasadnioną i dozwoloną możliwość poinformowania pacjentów o zamiennikach leków, które mają (co zresztą było intencją ustawodawcy przy konstruowaniu przepisów) niższą cenę. Pacjenci mają przecież prawo do dysponowania informacją o możliwości zakupu tańszych leków – czytamy w aktach sprawy (czytaj więcej: Każde działanie mające zwiększyć sprzedaż to reklama).

Naczelny Sąd Administracyjny oddala skargę kasacyjną

– W rozpoznawanej sprawie autor skargi kasacyjnej w istocie nie przedstawił uzasadnienia podniesionego zarzutu naruszenia przepisów postępowania, a wobec tego nie jest możliwe stwierdzenie, czy nawiązuje on do oceny kwestionowanej decyzji przedstawionej w zaskarżonym wyroku i mimo niepełnego wskazania podstawy kasacyjnej, stanowi dostateczną podstawę do identyfikacji tego zarzutu. W związku z tym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że omawiany zarzut nie stanowi usprawiedliwionej podstawy kasacyjnej – czytamy w uzasadnieniu NSA (czytaj również: Czego apteka nie może umieszczać w swojej witrynie?).

Sygn. akt II GSK 2316/17

Oprac.: ŁW

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceutka nie odpowie za złamanie zakazu reklamy Farmaceutka nie odpowie za złamanie zakazu reklamy

Okręgowy Sąd Aptekarski przy Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej umorzył postępowanie w spra...

Nazwa apteki może stanowić jej reklamę? WIF ma obowiązek to sprawdzić… Nazwa apteki może stanowić jej reklamę? WIF ma obowiązek to sprawdzić…

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny umorzył postępowanie w sprawie posługiwania się w celach reklamo...

Rekordowa kara dla sieci aptek za łamanie zakazu reklamy Rekordowa kara dla sieci aptek za łamanie zakazu reklamy

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył w sumie 150 000 zł kary na sieć aptek, do k...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz