REKLAMA
śr. 16 marca 2022, 12:11

Kara dla apteki za informowanie o wykonywaniu szczepień przeciw COVID-19?

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył na aptekę karę w wysokości 10 000 zł za naruszenie zakazu reklamy aptek. Polegało ono na wywieszeniu reklamy wielkoformatowej z nazwą placówki, jej adresem oraz wyróżniającą się informacją, że w aptece znajduje się punkt szczepień przeciw COVID-19.

Szczepionka przeciw grypie i przeciw pneumokokom wydawana jest z apteki tylko na podstawie recepty (fot. MGR.FARM)
W ocenie WIF charakter informacyjny ma komunikat na drzwiach aptek, a informacja na bannerze przy ulicy ma charakter reklamowy (fot. MGR.FARM)

Karę finansową w wysokości 10 000 zł nałożył na jedną z aptek Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Organ uznał, że placówka naruszała zakaz reklamy aptek – art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Naruszenie to miało polegać na umieszczeniu przy ulicy „reklamy wielkoformatowej zawierającej logotyp z nazwą w/w apteki oraz dane dotyczące jej lokalizacji, a także wyróżniającą się informację, że w aptece znajduje się punkt szczepień przeciwko COVID-19”. Szata graficzna banera reklamowego była tożsama z szatą graficzną sieci aptek.

W trakcie postępowania WIF w Poznaniu zwrócił uwagę na komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, w którym wykonuje się szczepienia przeciw COVID-19. GIF wskazał w nim m.in. na wymóg „umieszczenia na drzwiach lub w witrynie apteki informacji o wykonywaniu przez aptekę szczepień przeciwko Covid-19” (czytaj więcej: Jak apteki mogą informować o wykonywanych testach na SARS-CoV-2? GIF zabiera głos…).

– Z treści zaleceń nie wynika, by udostępnianie w/w informacji zasadne było w jakiejkolwiek innej formie. Na uwagę zasługuje, że powyższe zalecenia nie stanowią co prawda norm prawnych wdrożonych ustawą lub aktem wykonawczym, niemniej jednak z uwagi na charakter zalecenia, zdaniem WWIF winno być ono stosowane we wszystkich placówkach, które wyraziły wolę wykonywania szczepień przeciwko Covid-19 – wskazuje Wielkopolski WIF.

Szczepienia jak lek recepturowy…

Uzasadniając swoją decyzję organ przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wyroku z dnia 02 września 2021 r., (sygn. akt II GSK 501/21), który za niedozwoloną reklamę uznał informowanie przez aptekę o krótkim czasie wykonywania leków recepturowych (czytaj więcej: Informacja o „ekspresowym” wykonaniu leku recepturowego to reklama apteki).

– To, że pewien komunikat ma charakter informacyjny, nie pozbawia go charakteru reklamowego. Niemal każda reklama zawiera w sobie treści informacyjne. Informowanie o wykonywaniu leków recepturowych w ciągu 15 minut stanowi oczywistą zachętę dla klienta nawet nieznającego przepisów co do terminów realizacji leków recepturowych, bo jest to w istocie realizacja natychmiastowa – wskazywał wtedy NSA.

W ocenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego skoro informowanie o wykonywaniu w aptece leków recepturowych, mimo informacyjnego charakteru, zostało przez NSA uznane jako działanie reklamowe, to tym bardziej za takie należy uznać informowanie na banerze umieszczonym przy ulicy, o realizowaniu w aptece świadczeń polegających na szczepieniach pacjentów (czytaj również: Apteka musi w widocznym miejscu umieścić dane farmaceuty odpowiedzialnego za szczepienie).

– …omawiany baner jest materiałem mającym na celu promowanie apteki, nie zaś informacją dotyczącą lokalizacji i godzin pracy oraz szczepień przeciwko Covid-19, albowiem informacja zawiera w sobie neutralny przekaz, natomiast wywieszony materiał służy celom reklamowym. Podkreślenia wymaga, że sposób ekspozycji spornego banera (miejsce publiczne, ogólnodostępne) forma, w jakiej został wykonany jak i gabaryty banera, tak jak wspomniano powyżej jednoznacznie wskazują, że ponad funkcją informacyjną przeważa charakter reklamowy – uzasadnia WIF w Poznaniu.

Przekaz neutralny czy reklamowy?

W ocenie organu informację o lokalizacji i godzinach pracy apteki oraz o realizowaniu w aptece świadczeń w postaci szczepień pacjentów stanowiłaby informacja o neutralnym przekazie np. umieszczona na drzwiach czy w witrynie apteki. Natomiast umieszczona na ulotkach, billboardach czy spotach reklamowych przestaje stanowić informację, a staje się reklamą konkretnej apteki z uwagi na jej formę, przekaz i cel jaki służy jej umieszczeniu tj. dotarcie z ofertą konkretnej apteki do szerszej grupy pacjentów.

– Na powyższe wskazano także m. in, w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2015 r., sygn. akt: VI SA/Wa 732/15, w którym wskazano m. in., że: uprawnione jest twierdzenie, że za reklamę apteki należy uznać każde działanie, również takie, które przybiera formę neutralnej informacji, mające na celu zachęcenie pacjenta do korzystania z usług konkretnej apteki” – argumentuje WIF.

W rezultacie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że doszło do naruszenia art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego – zakazu reklamy aptek i ich działalności. Biorąc pod uwagę czas prowadzenia reklamy oraz jej formę, a także naruszenie zostało usunięte po rozpoczęciu postępowania, organ nałożył na przedsiębiorcę karę w wysokości 10 000 zł. Przypomnijmy, że maksymalna kara za tego typu naruszenie przewidziana w Prawie farmaceutycznym to 50 000 zł.

Sygn. akt. WlFPOP.85221.35.2021.ND

©MGR.FARM