REKLAMA
pt. 2 czerwca 2023, 08:01

NFZ bezpodstawnie nałożył karę na aptekę za literówki w numerach PESEL

Narodowy Fundusz Zdrowia w trakcie kontroli apteki stwierdził błędy w numerach PESEL pacjentów wpisanych w zestawieniu zbiorczym. W rezultacie nałożył na aptekę karę umowną w wysokości ponad 3600 zł, którą potrącił ze zwrotu refundacji. Właściciel apteki nie zgodził się z karą i zażądał zwrotu pieniędzy. Sąd przyznał mu rację…

Kontrola dotycząca realizacji recept w aptece.
Sąd uznał, że NFZ bezpodstawnie nałożył karę na aptekę za literówki w numerach PESEL (fot. Shutterstock)

3 606,95 zł – dokładnie taką karę na aptekę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Na przełomie czerwca i lipca 2019 roku NFZ wezwał placówkę do dostarczenia do kontroli kserokopii recept z otaksowaniem. Pochodziły one z końca 2014. W wyniku ich kontroli Fundusz stwierdził błędy w numerach PESEL pacjentów wpisanych w komunikacie elektronicznym (zestawieniu zbiorczym) dotyczącym tych recept.

Osoby, do których przypisane były numery PESEL w zestawieniu zbiorczym, zgodnie z danymi zawartymi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych widniały jako osoby zmarłe. We wspomnianych receptach widniały inne numery PESEL niż wskazane w komunikacie elektronicznym, odpowiadające danym osobowym osób na rzecz których zostały wystawione recepty – czytamy w aktach sprawy.

W rezultacie Narodowy Fundusz Zdrowia wezwał aptekę do zapłaty wspomnianej kary umownej, w związku z „nienależytym wykonaniem umowy”. Kierownik aptek zakwestionował stanowisko NFZ wskazując, że sprawa nie dotyczyła nienależnej refundacji. W wyniku realizacji recept leki wydano bowiem osobom do nich uprawnionym. W ocenie farmaceuty Fundusz kwestionował jedynie literówki w numerach PESEL, które nie stanowiły błędnych danych dotyczących obrotu lekami. Apteka dokonała zresztą korekty kwestionowanego zestawienia zbiorczego i błędnych danych.

NFZ uznał, że wyjaśnienia apteki nie stanowią podstawy do anulowania wezwania do zapłaty. W październiku 2021 r. wystawiono notę obciążeniową na kwotę kary. Z kolei w styczniu 2022 roku Fundusz dokonał potrącenia wierzytelności ze zwrotu refundacji. Wtedy apteka skierowała sprawę na drogą sądową, domagając się zwrotu potrąconej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami.

Brak podstawy do nałożenia kary umownej

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia stwierdził, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości. Wyrok w tej sprawie zapadł w marcu tego roku (sygn. akt VI C 1249/22).

– Po dokonaniu stosownej oceny zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie Sąd doszedł do przekonania, że potrącenie przez pozwanego kwoty 3 606,95 zł tytułem naliczonej kary umownej z należności powoda stanowiącej zwrot refundacji za zrealizowane recepty, zostało przez pozwanego dokonane bezpodstawnie – czytamy w wyroku.

Sąd wskazał, że NFZ może naliczyć karę umowną wyłącznie w przypadku, gdy naruszenie warunków umowy skutkowałoby dokonaniem nienależnej refundacji. O tym mówi bowiem treść przepisu § 8 ust. 1 i ust. 6 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept.

W ocenie sądu NFZ nie wykazał, by doszło do nienależytej refundacji. Zresztą Fundusz w argumentacji przedstawionej przed sądem nawet nie podnosił tej kwestii. Nie zaprzeczał więc, że leki, które widniały na receptach, trafiły do osób uprawnionych do ich odbioru.

– Faktem jest, iż w trakcie przesyłania danych o realizowanych receptach w systemie informatycznych podmiot prowadzący aptekę omyłkowo dokonał literówek w numerach PESEL dotyczących trzech z nich. O tym, że błąd był niezamierzony i miał charakter literowej omyłki, świadczy podobieństwo prawidłowych nr PESEL na receptach i błędnych numerów w zestawieniu. Różnice pomiędzy nimi są naprawdę niewielkie. Po sprawdzeniu tych numerów PESEL w centralnym wykazie ubezpieczonych okazało się, że te numery przypisano osobom już wówczas nieżyjącym. Nieprawidłowości te zostały powodowi [aptece – przyp red.] zgłoszone, który następnie w terminie zakreślonym dokonał stosownych korekt. Jednak ostatecznie nie miały one wpływu na wysokość przyznanej mu refundacji – czytamy w wyroku sądu.

Nielogiczne postępowanie NFZ

Sąd wskazał, że nie ma podstaw do interpretacji przepisów jaką przedstawiał Narodowy Fundusz Zdrowia. Wedle niej każde naruszenie umowy o refundację prowadzi do udzielenia nienależnej refundacji.

– Jest to zwyczajnie nielogiczne i niezgodne z rzeczywistością. Przykładowo w niniejszej sprawie osobami, którym Fundusz udzielił refundacji, były osoby wskazane na receptach. Żyjący w chwili realizacji recept i uprawnieni do uzyskania leku z refundacją. Fundusz nie udzielił przecież refundacji osobom wskazanym w zbiorczym zestawieniu z numeru PESEL (nieżywym), których numer znalazł się w elektronicznej informacji omyłkowo. Brak jakichkolwiek podstaw do podejrzeń (w świetle zgromadzonych dowodów), aby refundowane leki trafiły do osób niepowołanych – punktuje sąd w swoim wyroku.

Sąd stwierdził jednocześnie, że można zgodzić się z NFZ co do tego, że kara umowna może mieć charakter prewencyjny. Może w ten sposób służyć wymuszeniu na kontrahencie najwyższej staranności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

– Nie można jednak dla realizacji tych celów dokonywać interpretacji § 8 ust. 6 załącznika do Rozporządzenia, która byłaby sprzeczna z jedną z podstawowych zasad wykładni językowej tego postanowienia umownego – czytamy w orzeczeniu.

W ocenie sądu zakwestionowane nieprawidłowości miały charakter drugorzędny. Nie stanowiły podstawy do naliczenia kary umownej. W rezultacie zasądził od NFZ na rzecz apteki zwrot kary wraz z odsetkami. Fundusz został też zobowiązany do pokrycia poniesionych przez aptekę kosztów procesu.

©MGR.FARM

Wynalazca plastrów nikotynowych: Całe życie zastanawiałem się, dlaczego ludzie palą!

4 czerwca 202414:01

Historia pełna jest inspirujących opowieści o ludziach, którzy poświęcili swoje życie i karierę na rzecz tego, co kochali najbardziej – pomocy innym. Jedną z takich osób był Murray Elias Jarvik, amerykański psychofarmakolog i naukowiec, współtwórca plastrów nikotynowych. Z okazji Światowego Dnia bez Papierosa przypominamy jego niezwykłą sylwetkę.

[Artykuł sponsorowany]

Murray Jarvik urodził się 1 czerwca 1923 r. w Nowym Jorku. Ukończył m.in. Uniwersytet Kalifornijski w San Francisco. Przez całe życie cierpiał na problemy z sercem. Jego kłopoty zdrowotne rozpoczęły się od ciężkiego przypadku gorączki reumatycznej, gdy miał 12 lat. Później w wieku 28 lat zachorował na polio, a w 1992 r. zdiagnozowano u niego raka płuc. Nowotwór udało się wyleczyć.1,2

W całej tej historii warto wspomnieć, że naukowiec nigdy nie palił papierosów. W trakcie licznych pobytów w szpitalach obserwował jednak pacjentów, którzy zmagali się z nałogiem i objawami odstawienia papierosów. To wtedy w jego głowie zrodził się pomysł na inny, bezpieczniejszy sposób dostarczania nikotyny do organizmu, który zniweluje chęć sięgania po papierosa u osób, które powinny natychmiast wyjść z nałogu.1,2 Motywacji do działania dostarczała mu również żona, nałogowa palaczka.1

Nikotyna w terapii leczenia uzależnienia

Murray Jarvik rozpoczął badania nad wchłanianiem nikotyny przez skórę i jej wpływem na organizm ludzki od obserwowania rolników zajmujących się zbieraniem tytoniu. Nie mógł jednak uzyskać zgody na prowadzenie badań na pacjentach. W końcu wraz ze swoim kolegą z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Jedem Rosem, zaczęli prowizoryczne plastry testować na sobie. Po latach, w jednym z wywiadów Javik wspominał: „Nałożyliśmy tytoń na skórę i czekaliśmy, co się stanie. Nasze tętno wzrosło, zaczęła skakać adrenalina, to wszystko przytrafia się palaczom”. 4

Badania Jarvika i Rose doprowadziły do wynalezienia plastra nikotynowego na początku lat 90. Sześć lat później Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła ich sprzedaż jako leku bez recepty. Murray Jarvik dożył później starości. Zmarł 8 maja 2008 roku w wieku 84 lat.2

Plaster nikotynowy dzisiaj

Plaster nikotynowy dziś jest szeroko stosowany jako podstawowy element Nikotynowej Terapii Zastępczej. Dostarcza on nikotynę bezpośrednio przez skórę do organizmu, aby złagodzić potrzebę zapalenia papierosa i stopniowo rzucić palenie. Działa do 16 godzin i – w przeciwieństwie do papierosów czy e-papierosów – nie zawiera tysięcy substancji kancerogennych.5

Co warto zapamiętać na temat Nikotynowej Terapii Zastępczej?

• Nikotynowa Terapia Zastępcza to najlepiej przebadana farmakologiczna forma wsparcia rzucania palenia: ponad 150 badań klinicznych 6, w trakcie których przebadano około 65 tysięcy pacjentów 7, badania dostępne w Cochrane Library.

• NTZ to jedyna, dostępna bez recepty, terapia rekomendowana przez WHO (Essential Medicines List). Na liście znajdują się zarówno plastry, gumy, tabletki, jak i spray.3

• NTZ zwiększa szansę na rzucanie palenia o 50% do 60%.8

• Jednoczesne stosowanie plastra nikotynowego i innego rodzaju NTZ (szybko działającego, np. guma do żucia, tabletka do ssania, spray) zwiększa o 15% do 36% prawdopodobieństwo, że dana osoba rzuci palenie, niż gdyby użyła tylko jednego rodzaju produktu NTZ.7

• NTZ może być używana w grupach pacjentów ze szczególnymi potrzebami (kobiety w ciąży i karmiące piersią pod nadzorem lekarza10, pacjenci z chorobami serca i po przebytym zawale11, pacjenci z chorobami układu oddechowego, w tym POChP12, pacjenci z innymi uzależnieniami np. od alkoholu13.

Dowiedz się więcej na temat produktów Nikotynowej Terapii Zastępczej.

Literatura

 1. Weber, Bruce (2008-05-13). „Murray Jarvik, 84, Whose Research Helped Lead to Nicotine Patch, Dies”New York Times. Retrieved 2008-05-26.
 2. Wikipedia. Dostep 21.05.2024 r. https://en.wikipedia.org/wiki/Murray_Jarvik
 3. WHO model list of essential medicines – 22nd list, 2021, 30 September 2021, WHO/MHP/HPS/EML/2021.02, dostęp https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2021.02, 21.05.2024 r.
 4. Obituary: Murray E. Jarvik, 84, UCLA pharmacologist, nicotine patch inventor, dostęp: https://www.uclahealth.org/news/release/obituary-murray-e-jarvik-84-ucla-pharmacologist-nicotine-patch-inventor
 5. Edyta Budzyńska, Stefanie Sielemann, Jarosław Puton, Alexander L.R.M. Surminski, Analysis of e-liquids for electronic cigarettes using GC-IMS/MS with headspace sampling, Talanta, Volume 209, 2020, 120594, ISSN 0039-9140, https://doi.org/10.1016/j.talanta.2019.120594.
 6. SteadL.F., PereraR., BullenC. et al. Nicotinereplacementtherapyfor smoking cessation// CochraneDatabase Syst. Rev. 2012. Issue11.
 7. Hartmann‐BoyceJ, ChepkinSC, YeW, BullenC, Lancaster T. Nicotinereplacementtherapyversus controlfor smoking cessation. CochraneDatabase of SystematicReviews2018, Issue5.
 8. W porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo lub bez leczenia za Hartmann‐Boyce J, Chepkin SC, Ye W, Bullen C, Lancaster T. Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 5. Art. No.: CD000146. DOI: 10.1002/14651858.CD000146.pub5.
 9. Lindson N, et al. Different doses, durations and modes of delivery of nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr 18;4(4):CD013308.
 10. Bała,Cedzyńska i in. Wytyczne leczenia uzależnienia od nikotyny. Rekomendacje, 2022. https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1653901298_wytyczne-zun.pdf
 11. McRobbie H, Hajek P. Nicotine replacement therapy in patients with cardiovascular disease: guidelines for health professionals. Addiction. 2001 Nov;96(11):1547-51.
 12. Ellerbeck EF, Nollen N, Hutcheson TD, Phadnis M, Fitzgerald SA, Vacek J, Sharpe MR, Salzman GA, Richter KP. Effect of Long-term Nicotine Replacement Therapy vs Standard Smoking Cessation for Smokers With Chronic Lung Disease: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2018 Sep 7;1(5):e181843. 
 13. Pharmacological Options for Smoking Cessation in Heavy-Drinking Smokers – PubMed (nih.gov).

  Jak oceniasz artykuł?

  Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Brawo sądy, w końcu logiczne myślenie.
  Bardzo podoba mi się argumentacja sądu. Leki wydano osobą, które miały je dostać i zgodnie z przepisami... A drobne literówki to po prostu drobny błąd, który nie wpływa na zasadność stosowania leków przez pacjentów... A nie cyk od razu kara dla apteki. Pod byle pretekstem.