REKLAMA
wt. 24 maja 2022, 14:11

Rzecznik MŚP podsumowuje swoje działania w sprawie aptek

Niedawno Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców opublikował sprawozdanie ze swoich działań w ubiegłym roku. Wśród nich znalazły się też interwencje podejmowane w sprawie przedsiębiorców działających na rynku aptecznym.

W wydanej decyzji GIF podzielił stanowisko odwołujących i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (fot. Rzecznik MŚP)
Sprawy zgłaszane do Rzecznika MŚP dotyczyły umów franczyzowych i przepisów antykoncentracyjnych (fot. Rzecznik MŚP)

Jak wynika ze sprawozdania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, od stycznia do czerwca 2021 r. wpłynęło do niego 31 wniosków z dziedziny prawa farmaceutycznego. Wnioski dotyczyły dwóch rodzajów zagadnień: umów franczyzowych i przepisów antykoncentracyjnych.

W przypadku tych pierwszych wnioskodawcy zgłaszali przypadki, gdy wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne wszczynały postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z powodu zawarcia przez wnioskodawców umów franczyzowych. W ocenie WIF-ów, zawarcie umowy franczyzowej automatycznie sprawiało, iż pomiędzy jej stronami powstawał stosunek zależności franczyzobiorcy od franczyzodawcy. Taka relacja między stronami umowy franczyzy miałaby wyczerpywać przesłanki „przejęcia kontroli”, wymienione w art. 4 pkt 4 ustawy o OKiK. W konsekwencji wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne przyjmowały, że poprzez zawarcie umów franczyzy wnioskodawcy stają się członkami grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o OKiK, w następstwie czego, zgodnie z art. 99 ust. 3a pkt 3 PF, wnioskodawcy nie mogą uzyskać zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeśli członkowie grupy kapitałowej, której są częścią, w ocenie
organów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne (czytaj również: Rzecznik MŚP i Główny Inspektor Farmaceutyczny podpisali porozumienie o współpracy).

– W opinii Rzecznika, taka interpretacja przepisów jest nieprawidłowa. Błędem jest przyjmowanie przez organy założenia, że zawarcie umowy franczyzy samoistnie prowadzi do przejęcia kontroli przez franczyzodawcę nad franczyzobiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o OKiK. Zgodnie z poglądami doktryny umowy franczyzowe nie są zwykle przejawem przejęcia kontroli nad franczyzobiorcą – czytamy w sprawozdaniu.

Rzecznik wskazuje, że franczyzobiorca najczęściej prowadzi działalność na własny rachunek i nie podlega kontroli (w znaczeniu komentowanego przepisu), nawet gdy znakomita część jego majątku jest własnością franczyzodawcy. Jednakże, gdyby franczyzodawca zagwarantował sobie możliwość »decydującego wpływu«, bowiem ponosi znaczącą część prawnych i finansowych ryzyk związanych z działalnością franczyzobiorcy, to umowa taka oznaczałaby istnienie (przejęcie) kontroli (za: A. Stawicki, w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II WKB 2018, komentarz do art. 4, SIP LEX). W sprawach, będących przedmiotem interwencji, nie doszło do uzyskania kontroli przez franczyzodawcę z następujących względów:

 • franczyzobiorca ma swobodę w prowadzeniu działalności, tj. pozostaje niezależnym od franczyzodawcy podmiotem oraz dysponuje samodzielnością ekonomiczną;
 • franczyzodawca nie może podejmować istotnych decyzji gospodarczych w imieniu spółki;
 • franczyzodawca nie przejął na siebie ryzyka handlowego związanego z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą;
 • franczyzodawca nie może wpływać na kierunek działalności spółki, w szczególności nie może wywierać wpływu na podejmowanie przez spółkę decyzji biznesowych;
 • franczyzobiorca nie ma obowiązku wypłaty zysku na rzecz franczyzodawcy (umowa franczyzy nie ma cech umowy transferowej, prowadzącej do alokacji zysków w ramach grupy kapitałowej w ten sposób, że spółka staje się centrum kosztów przedsiębiorcy dominującego – franczyzodawcy);
 • zawarte w umowie zapisy mają charakter typowy dla umów danego rodzaju, zawieranych z podmiotami świadczącymi tego rodzaju usługi na rynku.

Przedstawiony sposób działania WIF-ów narusza zatem zasady sformułowane w art. 10, art. 11 oraz art. 12 PP, tj. zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, zasadę przyjaznej interpretacji przepisów oraz zasady zaufania,
proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania; jak również konstytucyjne prawo przedsiębiorcy do swobody wykonywania działalności gospodarczej (czytaj również: Rzecznik MŚP nie popiera najnowszego projektu franczyzodawców).

Przepisy antykoncentracyjne

W drugiej kategorii spraw wnioskodawcy zgłaszali przypadki, gdy WIF-y wszczynały postępowania w przedmiocie wezwania do dostosowania prowadzonej działalności do wymagań określonych przepisem art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 PF. Organy uzasadniały to w ten sposób, że wnioskodawcy nie mogą prowadzić na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez nią kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni nie mogą prowadzić łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa, jak również z uwagi na fakt, że wnioskodawcy nie mogą być członkami grupy kapitałowej, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

– W ocenie Rzecznika przepisy antykoncentracyjne zawarte w art. 99 ust. 3 i ust. 3a PF, stanowią podstawę do tego, aby organ na etapie wydawania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej dokonał analizy, czy dany podmiot spełnia, czy też nie, przesłanki wskazane w ww. przepisach. Natomiast WIF-y, wbrew literalnemu brzmieniu przepisów, upatrują w nich podstawy do kontrolowania podmiotów również na późniejszym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, już po wydaniu zezwolenia. Zdaniem Rzecznika jest to błędna praktyka, ponieważ przepisy stanowią jasno, że zezwolenia (…) nie wydaje się, jeśli podmiot ubiegający się o zezwolenie (…) (art. 99 ust. 3 PF) oraz zezwolenia (…) nie wydaje się, jeżeli wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą (…) (art. 99 ust. 3a PF) – wyjaśnia Rzecznik MŚP.

W konsekwencji, zgodnie z wykładnią językową, należy uznać, że przedmiotowe przepisy odnoszą się jedynie do etapu uzyskiwania zezwolenia, zaś kreowanie na ich podstawie kompetencji organu do kontrolowania podmiotów prowadzących apteki
ogólnodostępne jest nieuzasadnione.

Źródło: ŁW/Rzecznik MŚP

Redakcja mgr.farm

Czy podróże mogą być przyczyną wzdęć? A i owszem!

5 czerwca 202309:22

Właśnie w tej sprawie pojawił się w naszej aptece Pan Łukasz, który jutro wylatuje wraz z żoną na wycieczkę do Rzymu. Pan Łukasz co roku udaje się do Włoch, a jako osoba młoda i mocno aktywna lubi wraz z małżonką dużo zwiedzać, a przy tym próbować nowych potraw. Nauczony jednak poprzednimi doświadczeniami chce zawczasu wyposażyć się w preparat, który pomoże mu
w przypadku pojawienia się wzdęć. Kuchnia włoska z zasady bogata jest w węglowodany, które
u pacjenta i jego żony wywołują dyskomfort i uczucie pełności w brzuchu. Sam lot też nie pozostaje bez wpływu na stan ich przewodu pokarmowego. Pan Łukasz prosi zatem o produkt, który pozwoli na szybką ulgę od wzdęć, aby wraz z żoną mógł cieszyć się urlopem i wakacjami, a wizyty w restauracjach były przyjemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem.
Co w takiej sytuacji można polecić Panu Łukaszowi?

OPIS DOLEGLIWOŚCI I ICH MOŻLIWE PRZYCZYNY

Problem, z jakim mierzy się Pan Łukasz to nic innego jak wzdęcia, które wbrew pozorom dotykają sporą część społeczeństwa [2]. Pomimo faktu, że obecność gazów w przewodzie pokarmowym jest fizjologiczna, to ich nadmiar lub utrudnione usuwanie może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości, tj. wzdęć [2].  Tzw. gazy jelitowe powstają na drodze procesów trawiennych, głównie
w wyniku fermentacji bakteryjnej przez obecną w przewodzie pokarmowym mikroflorę jelitową [2].
W normalnych warunkach gazy jelitowe są w zdecydowanej większości eliminowane (poprzez odbyt, odbijanie lub inne alternatywne szlaki wykorzystujące mikroflorę jelitową) [2,3]. 

W sprzyjających temu warunkach ilość wytwarzanych gazów jelitowych może jednak przewyższać procesy ich eliminacji. Mówimy wówczas o tzw. wzdęciach, które pacjenci odczuwają jako uczucie pełności, rozdęcie i ogólny dyskomfort w obrębie brzucha [2,4]. Do sprzyjających warunków zaliczyć należy przede wszystkim niewłaściwą i nieregularną dietę [5]. Warto jednak wiedzieć, że wzdęcia mogą być też wynikiem zmiany diety, np. wynikającej z podróży [1]. Taka zmiana przyjmowanego pokarmu może negatywnie wpływać na procesy trawienia, czego efektem będą uciążliwe wzdęcia. Wśród składników pożywienia, które zdecydowanie sprzyjają wzdęciom są m.in. węglowodany, których nadmiar może w jelitach ulegać fermentacji i powodować nadprodukcję gazów jelitowych [1]. Biorąc pod uwagę wspomniane podróże warto też wiedzieć, że już sam lot samolotem może sprzyjać powstawaniu wzdęć, co ma związek ze spadkiem ciśnienia podczas lotu [6]. Organizm reaguje na tę sytuację m.in. nadmierną produkcją gazów jelitowych, co pacjenci odczuwają jako wzdęcia.

MÓWISZ WZDĘCIA – MYŚLISZ SYMETYKON

Pomimo tego, że wzdęcia nie są schorzeniem zagrażającym życiu i zdrowiu, to potrafią skutecznie uprzykrzyć życie i radykalnie obniżyć komfort codziennego funkcjonowania. W kontekście problemów z przewodem pokarmowym wynikających z podróży pacjenci nierzadko sięgają po preparaty probiotyczne. Warto jednak podkreślić, że probiotyki posiadają udokumentowane działanie
w przypadku biegunki podróżnych, biegunki po antybiotykoterapii, czy też wspomagająco
w zaparciach [7]. W redukcji wzdęć i związanych z nimi objawów, probiotyki posiadają dowody naukowe ograniczone do pojedynczych, konkretnych szczepów – i to w ramach terapii IBS [1].

Sprawdzoną substancją, działającą bezpośrednio na przyczynę dolegliwości (czyli na pęcherzyki gazów jelitowych) jest symetykon [2,8]. Symetykon poprawia komfort pacjentów poprzez ułatwienie eliminacji gazów jelitowych – związek ten zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków powietrza w obrębie jelit, a to z kolei pozwala je efektywniej usuwać z organizmu [8].
Symetykon posiada długą historię stosowania (po raz pierwszy w terapii wzdęć został użyty w 1952 roku) [8]. Jako substancja działająca tylko w obrębie jelit odznacza się dobrym profilem bezpieczeństwa, a obecne w literaturze badania potwierdzają zasadność jego stosowania
w niwelowaniu wzdęć, a także w przygotowaniu do badań obrazowych [8,9].

REKOMENDACJA DLA PANA ŁUKASZA

W omawianym przykładzie mamy do czynienia z przypadkiem pacjenta, który w wyniku podróży
i zmiany stosowanej diety musiał zmierzyć się z problemem wzdęć. Tego typu przypadłość nie jest niczym nadzwyczajnym w całym przekroju populacji. Dlatego też warto mieć świadomość jak efektywnie pomagać takim pacjentom.
Rekomendacją dla Pana Łukasza może być preparat Ulgix Wzdęcia Max. Produkt ten zawiera symetykon, substancję dobrze znaną i sprawdzoną w zwalczaniu uciążliwych wzdęć.[10]

Tym co wyróżnia go na tle innych preparatów jest dawka substancji aktywnej. W 1 kapsułce preparatu Ulgix Wzdęcia Max znajduje się aż 240mg symetykonu, co jest znacznie większą ilością niż w innych produktach [10]. Pacjenci zatem mają możliwość przyjęcia mniejszej liczby kapsułek, a dla większości
z nich (zwłaszcza dla osób starszych) taka możliwość jest niezwykle ważna.

Ulgix Wzdęcia Max pozwala na szybką i maksymalną ulgę od wzdęć i doskonale sprawdza się
w przypadkach nadmiernego gromadzenia się gazów w żołądku i jelitach [10]. Dlatego też dla pacjentów, u których pojawi się uczucie pełności, silne wzdęcia czy też odbijanie Ulgix Wzdęcia Max to trafiony produkt, pozwalający na maksymalnie szybką ulgę.[11]

Literatura:

 1. Anna Jackowska, Aleksy Łukaszyk, Wzdęcia – mity i fakty, Przegląd Gastroenterologiczny 2008;3(5): 243-246
 2. Paulina Gulbicka, Marian Grzymisławski, Wzdęcia brzucha – najczęstsze przyczyny i postępowanie, Piel. Zdr. Publ. 2016,6,1,69-76
 3. Marta Słomka, Ewa Małecka -Panas, Wzdęcia i odbijania, Pediatr Med. Rodz 2011,7(1), 30-34
 4. Piotr Eder, Kamila Stawczyk-Eder, Liliana Łykowska-Szuber, Iwona Krela-Kaźmierczak, Krzysztof Linke, Wzdęcie – ważny i powszechny problem kliniczny w codzienne praktyce lekarskiej, Prz Gastroenterol 2012;7(4): 197-202
 5. Anna Zielińska, Ocena zależności między sposobem odżywiania a dolegliwościami u osób z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, Piel. Zdr. Publ. 2014,4,3,227-237
 6. Hans C. Pommergaard, et.al., Flatulence on airplanes: just let it go, NZMJ 15 February 2013, Vol 126, No 1369
 7. Hanna Szajewska, Praktyczne zastosowanie probiotyków, Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 1, 16-23
 8. Konrad Lewandowski, Magdalena Kaniewska, Agnieszka Świątek, Grażyna Rydzewska, Symetykon – możliwe zastosowania w praktyce klinicznej i samoleczeniu, Lekarz POZ 3/2021
 9. Remy Meier, Michael Steuerwald, Review of the therapeutic use of simethicone in gastroenterology, Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2007;19(7/8):380-387
 10. https://ulgix.pl/ulgix-wzdecia-max/?gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZolm3xvxQ27wzoBm-4A9E-AYUP-E0euqxEW8PT0q_0yOpbiUOsItvakBoCSbgQAvD_BwE
 11. https://www.nhs.uk/medicines/simeticone/about-simeticone/

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]