REKLAMA
czw. 7 marca 2024, 08:01

Technik farmaceutyczny powinien przedstawić pracodawcy oświadczenie

26 marca w życie wchodzi ustawa o niektórych zawodach medycznych. Reguluje ona między innymi zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego. W związku z tym, w ocenie prawników, technicy farmaceutyczni powinni do tego czasu przedstawić swoim pracodawcom oświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu…

Stosy dokumentów, które przegląda kobieta.
Jakie zaświadczenia powinien przedstawić technik farmaceutyczny swojemu pracodawcy do 26 marca? (fot. Shutterstock)

Dokładnie 26 marca zacznie obowiązywać  ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. W kontekście funkcjonowania rynku aptecznego, jest ona istotna dlatego, że reguluje wykonywanie zawodu przez techników farmaceutycznych. Ustawa wskazuje między innymi wymogi, jakie musi spełniać technik farmaceutyczny. Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1-5 ustawy są to:

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • korzystanie z pełni praw publicznych;
  • wykazywanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
  • posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub kwalifikacji.

– W związku z tym, że od 26 marca 2024 r. warunkiem wykonywania zawodu przez technika farmaceutycznego jest m.in. brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ‒ właściciele aptek powinni ustalić tę okoliczność jako warunek świadczenia pracy przez technika. W tym celu technik farmaceutyczny powinien uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego – wskazuje radca prawny Piotr Sędłak, prawnik Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Wskazuje on też, że technik farmaceutyczny powinien przedłożyć pracodawcy aptecznemu:

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawych,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • dokumentację poświadczającą zdobycie wykształcenia lub kwalifikacji.

Obowiązkowy wpis do rejestru

Z dniem 26 marca zacznie funkcjonować też Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Dolnośląska Izba Aptekarska przypomina, że technicy farmaceutyczni mają obowiązek wpisania się do niego. To rozwiązanie analogiczne do przewidzianego dla wykonywania zawodu przez farmaceutę.

Piotr Sędłak zwraca uwagę, że do dokonania wpisu do Rejestru niezbędne będzie odwzorowanie cyfrowe zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece. Rejestr prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. W związku z tym wnioski do rejestru będą mogły być składane wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Opłata od wniosku o wpis wynosi 100 zł.

– Od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 26 marca 2024 r., możliwe będzie składanie wniosków o wpis do rejestru. Osoby, które na ten dzień spełniają wymagania do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego mogą wykonywać go bez uzyskania wpisu do rejestru do dnia 26 marca 2025 r., czyli przez rok. Warunkiem wykonywania zawodu po tej dacie jest złożenie wniosku o wpis do rejestru w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 26 września 2024 r., co wynika z art. 99 ustawy – wskazuje prawnik Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.

Zaświadczenie dla pracodawcy

Z kolei prawnik Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wskazuje na obowiązki podmiotów prowadzących apteki. Te będą bowiem zobowiązane do ustalenia czy zatrudnieni technicy farmaceutyczni nie zostali wcześniej skazani za ww. przestępstwa. W tym celu technicy farmaceutyczni, powinni uzyskać zaświadczenie o niekaralności za wspomniane wcześniej przestępstwa. W ocenie radcy prawnego Łukasza Świderskiego zaświadczenie takie powinno być wydane na dzień około 20 marca.

Takie zaświadczenie należy przedłożyć pracodawcy, w celu weryfikacji spełniania wymogu niekaralności. Jest ono też potrzebne do uzyskania wpisu do wspomnianego Rejestru. W ocenie prawnika WOIA technik farmaceutyczny powinien taki wpis uzyskać „możliwie szybko” i przedłożyć go pracodawcy.

– Jednocześnie do 26 marca 2025 r. warunkiem zatrudnienia technika jest jego niekaralność, po 26 marca 2025 r. osoba bez wpisu do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego nie może wykonywać czynności technika – dlatego na dzień 26 marca 2025 r. należy ponownie ustalić/potwierdzić fakt wpisania zatrudnionych techników do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego – wskazuje radca prawny Łukasz Świderski.

W jego ocenie podmiot prowadzący aptekę powinien też okresowo sprawdzać wpisy techników do Rejestru.

– Wykonywanie czynności technika przez osobę bez wpisu do tego rejestru (po 25 marca 2025 r.) może być analogicznie traktowane jak wykonywanie czynności przez farmaceutę niewpisanego do Rejestru Farmaceutów (np. kwestionowanie refundacji przez NFZ) – zaznacza Łukasz Świderski.

Jak technik farmaceutyczny może uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego możliwe jest przez internet. Służy do tego e-platforma KRK. Aby to zrobić, należy najpierw założyć konto na stronie e-Platforma Krajowego Rejestru Karnego. Niezbędny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Wydanie zaświadczenia kosztuje 20 zł. Opłatę uiszcza się tylko przez system e-KRK. Zaświadczenie technik farmaceutyczny otrzyma w ciągu 10 dni kalendarzowych (liczonych od następnego dnia od dnia złożenia wniosku).

Takie zaświadczenie można też uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego. Ich lista znajduje się na TEJ STRONIE. Wniosek można złożyć osobiście albo przez pełnomocnika. Wydanie zaświadczenia kosztuje w takiej sytuacji 30 zł. Zaświadczenie wydawane jest jednak od razu. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach zaświadczenie wydawane jest później, jednak maksymalnie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Więcej informacji na ten temat na TEJ STRONIE.

Źródło: ŁW/WOIA/DIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]