REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Trwają konsultacje ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgłaszane uwagi są często sprzeczne…

31 lipca 2019 11:42

17 lipca do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Swoje uwagi można zgłaszać jeszcze przez najbliższy tydzień. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski informuje, że zgłaszane stanowiska i propozycje środowisk farmaceutów są często wzajemnie sprzeczne. Nie wszystkie będą uwzględnione.

Na stronie resortu zdrowia ukazał się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków (fot. MGR.FARM).
Maciej Miłowski przekonuje, że nie można wykluczyć zmian w treści projektu ustawy o zawodzie farmaceuty (fot. MGR.FARM).

Dokładnie 17 lipca Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednocześnie resort zdrowia wyznaczył 21 dni na zgłaszanie uwag do projektu (czytaj więcej: PILNE: Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty w konsultacjach publicznych!).

– Skrócenie terminu na zgłoszenie uwag uzasadnione jest ważnym interesem publicznym, tj. pilną potrzebą kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu medycznego farmaceutów oraz polepszenia standardu opieki nad pacjentami. Brak uwag zostanie potraktowany jako akceptacja przedmiotowego projektu – informował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w piśmie przewodnim, kierującym projekt do konsultacji.

REKLAMA

O stan prac nad ustawą o zawodzie farmaceuty pytał Ministra Zdrowia już czerwcu poseł Tomasz Kostuś – w ramach interpelacji nr 32018. Odpowiedzi na nią udzielił niedawno wiceminister Maciej Miłkowski. Stwierdził w niej m.in., że nie ma możliwości przewidzenia wyniku konsultacji społecznych przed ich zakończeniem. Jednocześnie należy podkreślić, że nie można wykluczyć zmian w treści projektu.

REKLAMA

– Rolą konsultacji społecznych nie jest uwzględnienie wszystkich zgłaszanych uwag. Stanowiska środowisk farmaceutów były i będą oczywiście brane pod uwagę przy kształtowaniu projektu, niemniej jednak wiele kwestii nim regulowanych pozostaje przedmiotem sporu również w ramach tej grupy zawodowej. W konsekwencji, zgłaszane propozycje są często wzajemnie sprzeczne – informuje Maciej Miłkowski.

Przypominamy, że konsultacje społeczne projektu ustawy o zawodzie farmaceuty trwają jeszcze przez najbliższy tydzień. Swoje uwagi do niego można zgłaszać do izb aptekarskich lub bezpośrednio do ministerstwa zdrowia, pod adres t.lisiewski@mz.gov.pl.

Zachęcamy też do lektury opracowań najważniejszych kwestii dotyczących projektu ustawy o zawodzie farmaceuty:

Farmaceuta zamknie aptekę, jeśli właściciel nie zapewni obsady kadrowej

REKLAMA

https://mgr.farm/aktualnosci/farmaceuta-zamknie-apteke-jesli-wlasciciel-nie-zapewni-obsady-kadrowej/

Opieka farmaceutyczna w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty

https://mgr.farm/aktualnosci/opieka-farmaceutyczna-w-projekcie-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty/

Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty: specjalizacja kierownika apteki obowiązkowa czy nie?

https://mgr.farm/aktualnosci/projekt-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty-specjalizacja-kierownika-apteki-obowiazkowa-czy-nie/

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

i32018-o1
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Popieram mego przedmówcę. Dajmy się też wypowiedzieć samej pani Rej. Może nie była do końca świadoma o czym mówi. Może piastując tak odpowiedzialne stanowisko i wypowiadając się w tak ważnej dla farmaceutów kwestii , łamiąc przepisy prawa w swych ocenach wykaże się choć minimalnym wykształceniem kierunkowym i dobrą wolą naprawy kwasi rzeczywistości stworzonej przez niefachowców.

Powiązane artykuły

Technicy z własną propozycją zmian projektu ustawy o zawodzie farmaceuty Technicy z własną propozycją zmian projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

W oddanym do konsultacji publicznych projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zaproponowano m.in. zmia...

Farmaceuci potrzebują ustawy definiującej ich zawód Farmaceuci potrzebują ustawy definiującej ich zawód

W rozmowie dla Rzeczpospolitej Michał Byliniak, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, przy...

Farmaceuta będzie mógł być Osobą Odpowiedzialną więcej niż jednej hurtowni? Farmaceuta będzie mógł być Osobą Odpowiedzialną więcej niż jednej hurtowni?

Ostatnie zmiany w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty wywołały poruszenie wśród farmaceutów. Z du...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz