REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Trzy kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów. Jest projekt rozporządzenia…

pt. 6 maja 2022, 08:01

Do konsultacji publicznych skierowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów. Kursy te obejmą badania i szczepienia przeciw COVID-19 oraz grypie, a także wykonywanie badań diagnostycznych przez farmaceutów.

Kursy kwalifikacyjne przeprowadzać będą jednostki szkolące (uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji) oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (fot. Shutterstock)
Kursy kwalifikacyjne przeprowadzać będą jednostki szkolące (uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji) oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (fot. Shutterstock)

Tylko farmaceuta posiadający co najmniej 12-miesięczny staż pracy w pełnym wymiarze w zawodzie farmaceuty, będzie mógł wnioskować o udział w kursach kwalifikacyjnych prowadzonych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Tak przynajmniej wynika z projektu rozporządzenia w tej sprawie, które wczoraj oddano do konsultacji publicznych.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu, projekt rozporządzenia w sprawie kursów kwalifikacyjnych farmaceuty wykonuje upoważnienie z art. 76 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, zgodnie z którym minister zdrowia został zobowiązany do określenia w drodze rozporządzenia:

REKLAMA
  1.  zakresu problematyki kursów kwalifikacyjnych;
  2. sposobu i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny;
  3. sposobu i trybu odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego;
  4. wzoru zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy farmaceuta ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności. Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez doskonalenie zawodowe lub kształcenie podyplomowe. W ramach kształcenia podyplomowego farmaceuta ma prawo do stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo m.in. w kursach kwalifikacyjnych. Ich celem jest uzyskanie przez farmaceutę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń opieki zdrowotnej lub usług farmaceutycznych wchodzących w zakres danej dziedziny farmacji lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (czytaj również: Jakie badania wykona farmaceuta? Jest rozporządzenie…).

REKLAMA

Trzy kursy dla farmaceutów

Jak wskazuje resort zdrowia zakres problematyki w kursach kwalifikacyjnych przewidziany w projekcie rozporządzenia koresponduje z nowym ujęciem roli i zadań farmaceuty, jako osoby wykonującej medyczny zawód zaufania publicznego i dotyczy:

  1. przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19;
  2. wykonywania szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób dorosłych;
  3. wykonywania badań diagnostycznych polegających na pomiarze masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczaniu wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio), o których mowa w pkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w
    sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.

Kto będzie prowadził kursy?

Kursy kwalifikacyjne przeprowadzać będą jednostki szkolące (uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji) oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. To one opracowują program kursu kwalifikacyjnego, zawierający: założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas jego trwania, nie krótszy niż 2 miesiące, sposób organizacji oraz sposób sprawdzania efektów uczenia się, plan nauczania, efekty kształcenia, wskazówki metodyczne oraz standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej (czytaj więcej: Młodzi farmaceuci chcą szczepić, ale nie mają się gdzie szkolić…).

Projekt rozporządzenia przewiduje, że w celu zakwalifikowania farmaceuty do odbycia kursu kwalifikacyjnego jednostka szkoląca oraz Centrum, powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, na wniosek złożony w formie pisemnej lub elektronicznej przez farmaceutę, w terminie podanym na stronie internetowej organizatora kursu. Do wniosku dołącza się kserokopię lub elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego odbycie co najmniej 12-miesięcznego stażu pracy w pełnym wymiarze w zawodzie farmaceuty. Organizator kursu, potwierdza otrzymanie wniosku przesyłką rejestrowaną, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kurs kwalifikacyjny realizowany jest w formie stacjonarnej albo za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem. Do odbycia kursu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna kwalifikuje farmaceutów, według kolejności zgłoszeń, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych. Na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz uwzględniając liczbę miejsc szkoleniowych, komisja kwalifikacyjna sporządza listę farmaceutów zakwalifikowanych do odbycia kursu kwalifikacyjnego. Komisja kwalifikacyjna niezwłocznie powiadamia przesyłką rejestrowaną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej farmaceutę o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

REKLAMA

Zaliczenie kursów i egzaminy

Projekt rozporządzenia określa, iż kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym w formie pisemnej albo ustnej lub egzaminem praktycznym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną. Egzamin pisemny jest przeprowadzany w formie testu, w trybie stacjonarnym lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających ich transmisję i wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym między uczestnikami egzaminu. Pozytywny wynik z egzaminu pisemnego otrzymuje osoba zdająca, która uzyskała co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Egzamin ustny obejmuje 3 pytania egzaminacyjne. Uzyskanie przez osobę zdającą oceny pozytywnej za co najmniej 2 pytania egzaminacyjne powoduje uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z wyniku egzaminu ustnego.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie 3 zadań egzaminacyjnych, których celem jest sprawdzenie praktycznych umiejętności wykonywanych przez farmaceutę w warunkach symulowanych. Uzyskanie przez osobę zdającą oceny pozytywnej za co najmniej połowę zadań egzaminacyjnych powoduje uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z wyniku egzaminu praktycznego.

Źródło: ŁW/RCL

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Będą kursy i egzaminy z mierzenia i ważenia? 😳 serio do tego potrzebny jest ktoś z wyższym wykształceniem?
Znowu farmaceuci są wpuszczani w kanał. Wcześniej było to "polecanie magnezu" i zagmatwane przepisy (czymś te głowy trzeba zająć by nie myślały o lekach! ). Teraz farmaceuci mają zajmować się czynnościami technicznymi tak naprawdę, no bo mierzenie, ważenie, instruktarze posługiwania się sprzętem medycznym to czynności techniczne w tym sensie, że mamy tu do czynienia z powtarzaniem tej samej reguły bez modyfikowania jej w locie. I ma się to nazywać opieką farmaceutyczną :). Byle jak najdalej od leków, byle farmaceutę mógł zastąpić technik, byle by pacjent nie widział różnicy. Do tego ostatnio daje się zauważyć, na płaszczyznach prawnej i medialno-propagandowej, mieszanie (momentami tak usilne, że aż zabawne) usług farmaceutycznych z świadczeniem opieki farmaceutycznej. Smutno się robi gdy patrzysz i widzisz jak sami farmaceuci, nierzadko działacze samorządowi, uczestniczą w akcjach wprowadzających mgłę semantyczną do powszechnej świadomości. Przykład recepty farmaceutycznej i zamieszania wokół niej uważam za modelowy.
Wrzucam dla śmiechu bo chyba już tylko humor jest w stanie uratować nas przed frustracją zawodową :)