REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zakaz jednego procenta – będą zmiany, ale czy na lepsze?

12 kwietnia 2019 15:58

Rzeczpospolita donosi, że samorząd zawodowy farmaceutów wraz z organami kontroli już od jakiegoś czasu usiłują napisać na nowo tzw. zakaz 1 proc. Chcą, by zakaz dotyczył nieprzekraczania progu 1 proc. w drodze przejmowania działających aptek.

Według danych IQVIA z raportu Pharmanet wynika, że liczba aptek w Polsce spada nieprzerwanie od października 2017 roku (fot. Shutterstock)
Obecnie inspekcja farmaceutyczna zmierza do nadania nowego i zupełnie odmiennego rozumienia zakazowi 1 proc. (fot. Shutterstock)

Zakaz 1 proc. wynika z brzmienia art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego (czytaj więcej: Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń aptekom, za przekroczenie 1 proc.). Zgodnie z tym przepisem wojewódzki inspektor farmaceutyczny nie wyda zezwolenia na prowadzenie apteki wnioskodawcy, który jest członkiem grupy kapitałowej. A ta z kolei prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych. Ta regulacja funkcjonuje do dziś od 2004 roku w niezmienionym niemal brzmieniu.

Jak brzmiały stanowiska organów do tej pory?

Sformułowanie „organ odmawia wydania zezwolenia” należy rozumieć w ten sposób, że zakaz jednego procenta odnosi się wyłącznie do sytuacji wydawania nowego zezwolenia. Taką też interpretację przez lata prezentowały i umacniały w swoich stanowiskach organy państwowe. W tym m.in. minister skarbu państwa. Wskazywał on, że „jednym z najefektywniejszych i właściwie jedynym możliwym sposobem poprawy rentowności, zapewniającym wzrost wartości firmy w sektorze farmaceutycznym, jest rozwój poprzez wzrost organiczny – przejęcia podmiotów prowadzących sieci detaliczne oraz dalszy ich rozwój poprzez pozyskiwanie i tworzenie nowych aptek”. Sprzeciwił się tym samym rozszerzeniu zakazu 1 proc. na posiadanie większej liczby aptek.

REKLAMA

Stanowisko w tej sprawie przedstawił również prezes UOKiK. Zaznaczył, że zaproponowany zakaz posiadania (także w zakresie grupy kapitałowej) więcej niż 1 proc. łącznie aptek ogólnodostępnych na terenie danego województwa należy zakwestionować. Wprowadzenie takiej regulacji po pierwsze nie będzie chronić konsumentów przed ekonomiczną eksploatacją przez dominantów rynkowych. Pod drugie przyczyni się także do ograniczenia możliwości ekspansji efektywnym przedsiębiorcom, co będzie skutkować wyższymi cenami.

REKLAMA

Jaki jest nowy pomysł inspekcji?

Obecnie inspekcja farmaceutyczna zmierza do nadania nowego i zupełnie odmiennego rozumienia zakazowi 1 proc. Zgodnie bowiem z nowym stanowiskiem inspekcji z brzmienia art. 99 ust. 3 Prawa farmaceutycznego powinien wynikać generalny zakaz nieprzekraczania progu 1 proc. w drodze przejmowania działających aptek. Zdaniem inspektoratu farmaceutycznego zakaz 1 proc. miał wykluczyć praktyki koncentracyjne, jeśli zagrażały zdrowiu publicznemu i bezpieczeństwu obrotu produktami leczniczymi.

Taką argumentację zaprezentowała inspekcja w sporze z przedsiębiorcą, który ubiegał się o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki (wyrok NSA z 27 lutego 2018, sygn. II GSK 2510/17). Konieczność wprowadzenia zmiany wynikała z połączenia spółek. To w konsekwencji doprowadziło do przejęcia zezwolenia na prowadzenie apteki. WIF oraz w drugiej instancji główny inspektor farmaceutyczny odmówili dokonania zmiany zezwolenia w zakresie nazwy apteki.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku wydanego w tej sprawie wskazał jednoznacznie, że interpretacja przepisu przyjęta przez inspektorat jest błędna. Zdaniem sądu, jeśli z przepisu prawa wynika wprost, że zakaz 1 proc. odnosi się wyłącznie do wydawania nowych zezwoleń, to nie znajduje uzasadnienia interpretacja organu kontroli rozszerzająca zakaz na wydane już wcześniej zezwolenia.

Sprawa „Cefarmów”

Jednak stanowisko przedstawione przez NSA nie jest nowym poglądem (czytaj więcej: Czy NFZ może zerwać umowę z apteką, która przekroczyła próg 1 proc. koncentracji?). Nie tak dawno zakończył się proces prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw aptecznych – „Cefarmów”. W jego wyniku Skarb Państwa w latach 2002–2011 sprzedał akcje i udziały 14 spośród 18 spółek sektora farmaceutycznego. „Cefarmy” zarządzały rozbudowanymi sieciami, w skład których wchodziło kilkanaście lub kilkadziesiąt aptek. Dlatego już samo nabycie państwowego przedsiębiorstwa najczęściej prowadziło do przekroczenia przez przedsiębiorcę progu 1 proc. udziału w rynku aptecznym na terenie województwa.

REKLAMA

Stanowisko w tej sprawie zajęło wówczas Ministerstwo Zdrowia. Stwierdziło, że nie ma przeszkód, aby ten sam przedsiębiorca albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni prowadziły łącznie więcej niż 1 proc. aptek ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie danego województwa. Jednak musi być spełniony warunek, że prowadzą te apteki na podstawie zezwoleń wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: IK/Rzeczpospolita

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Interpretując tym tokiem przepisy to lekarz czynnie wykonujący zawód nie może otworzyć tylko nowej apteki ale może kupić działającą aptekę ? ;-)

Powiązane artykuły

Inspekcja farmaceutyczna działa na żądanie samorządu aptekarskiego? Inspekcja farmaceutyczna działa na żądanie samorządu aptekarskiego?

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w felietonie na łamach Rzeczpospolitej przekonuje, że P...

Niszczenie sieci aptecznych czy egzekwowanie prawa? Niszczenie sieci aptecznych czy egzekwowanie prawa?

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wystąpił do inspekcji farmaceutycznej z wnioskami o prz...

Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń aptekom, za przekroczenie 1 proc. Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń aptekom, za przekroczenie 1 proc.

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500 aptek,...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz