REKLAMA
pon. 22 marca 2021, 15:13

Czy farmaceuta lub apteka może pobrać opłatę za wystawienie recepty farmaceutycznej?

Od momentu wybuchu pandemii uprawnienia farmaceutów w kilku obszarach uległy rozszerzeniu. Jednym z nich jest możliwość wystawiania recept farmaceutycznych. Coraz częściej w środowisku pojawia się pytanie czy kolejne rozszerzanie uprawnień i obowiązków farmaceutów, nie powinno iść w parze ze wzrostem ich wynagrodzenia, lub dodatkowego finansowania nowych czynności i obowiązków.

Celem projektu badawczego jest poddanie ewaluacji usługi Nowy Lek, która pomoże pacjentom zrozumieć korzyści wynikające z przyjmowania statyn (fot. Shutterstock)

Zmiany w zakresie wystawiania recept przez farmaceutów, wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 567) polegają na umożliwieniu wystawiania przez farmaceutę posiadającego prawo wykonywania zawodu recepty dla siebie, zwanej „receptą pro auctore”, dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwaną „receptą pro familiae” oraz recepty farmaceutycznej w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta, a nie jak dotychczas wyłącznie w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w art. 96 ust. 4 PFarm.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika cel wprowadzenia zmian: w celu zabezpieczenia pacjentów, proponuje się zmiany korzystne dla nich i dla farmaceutów – zawarte w art. 5 pkt 7 i 8, które umożliwią wystawianie tzw. recepty farmaceutycznej zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (a nie tylko nagłego – jak obecnie) oraz recepty pro auctore i pro familiae.

Recepta farmaceutyczna jako „świadczenie zdrowotne”

Ordynację leku przez farmaceutę należy ocenić jako „świadczenie zdrowotne” o którym mowa w art. 5 pkt 40 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2020, poz. 1398 ze zm.), dalej u.s.o.z.: „działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania. Recepta wystawiona przez farmaceutę jest realizowana z odpłatnością 100%. Uprawnienie do wystawiania recepty farmaceutycznej zostało więc zawężone do możliwości wydania jedynie leków pełnopłatnych, z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept wystawionych pro auctore albo pro familiae (czytaj również:Recepta farmaceutyczna, pro auctore, pro familiae – podsumowanie). Ustawodawca nie przewidział możliwości wystawienia takiej recepty w sposób umożliwiający pacjentowi skorzystanie z prawa do refundacji.

Przywołując przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta, w sytuacji zagrożenia życia nie można pacjentowi odmówić udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

Art. 15 ustawy o działalności leczniczej określa, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane świadczeniobiorcy niezwłocznie. Natomiast art. 19 u.s.o.z. uprawnia do niezwłocznego udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych.

W aktualnym stanie prawnym dopuszczającym wystawienie recepty farmaceutycznej odpadła przesłanka „nagłości” a wiążąca jest wyłącznie przesłanka „zagrożenia zdrowia”.

Definicja stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego wyrażona jest w art. 3 ust. 8 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i definiowana jako „stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia”.

W tym miejscu należy przywołać uregulowanie określające zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach zagrożenia życia przez świadczeniodawcę nieposiadającego umowy z NFZ, zawarte w art. 19 u.s.o.z.

W przypadku gdy świadczenia opieki zdrowotnej w stanie nagłym są udzielane przez świadczeniodawcę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca ma prawo do tych świadczeń w niezbędnym zakresie. W przypadkach udzielania świadczeń w trybie nagłym osobom nieubezpieczonym (nieuprawnionym) podmiotem zobowiązanym do zapłaty jest Fundusz. Istnieje możliwość dochodzenia na drodze sądowej roszczeń o zapłatę za świadczenia w trybie nagłym. Warunkiem jest uprzednie złożenie wniosku o wypłatę wynagrodzenia do Funduszu.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

To może trzeba zmienić zapis, że może wystawić w sytuacji zagrożenia życia i wtedy wprowadzić opłaty?
Koniecznie, tylko opłata ma iść na konto farmaceuty nie apteki, to nie apteka wystawia receptę tylko konkretny farmaceuta, nie na darmo uczył się tyle lat żeby pańszczyznę odrabiać w aptece za te same pieniądze
Zacznijmy od tego, że źle poinformowano ludzi o tym, że jest taka możliwość. Bo fakt, że coś jest możliwe nie znaczy, że ktoś ma taki obowiązek. Masz wątpliwości odsyłasz pacjenta do lekarza. My mamy 300 metrów do POZ-tu. A nie raz było, że chce taki i taki lek dostać. A ta sama substancja OTC, tylko mniejsze pudełko - nie chce.
Ok, jeśli zrobisz to w SWOIM gabinecie, na SWOIM komputerze, korzystając ze SWOJEGO połączenia internetowego, SWOJEGO programu do wystawiania recept i w czasie gdy nie jesteś w pracy. "Fuchy" na sprzęcie pracodawcy były modne za komuny.
ABSURD tradycja bezpłatnego wykonywania zawodu medycznego do ,którego należy zawód farmaceuty. Jeżeli kodeks etyki jest głupi to należy go jak najszybciej zmienić. Pracujemy jako zatrudnieni na umowy pracownicy a nie wolontariusze .
Mnie bardziej interesuje jaki VAT obowiązuje na usługę farmaceutyczną - wystawienie recepty lub porada- może 0 % ? W internecie lekarze za wystawienie recepty na kontynuację terapii biorą od 50 zł do 100 zł.