REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WYWIAD: Kara ma dyscyplinować. Tu nie chodzi o odwet!

11 kwietnia 2019 11:36

Jakie przewinienia najczęściej popełniają farmaceuci? Czy kary, jakie nakładane są w trakcie postępowań dyscyplinarnych, spełniają swoją rolę? O funkcjonowaniu sądów aptekarskich w Polsce rozmawiamy z mgr farm. Anną Włodarczyk – Przewodniczącą Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

W zeszłym roku do Naczelnego Sądu Aptekarskiego trafiło 38 spraw. W 18 z nich NSA występował jako organ odwoławczy, a w 1 sprawie NSA było organem I instancji. (fot. archiwum prywatne)
W zeszłym roku do Naczelnego Sądu Aptekarskiego trafiło 38 spraw. W 18 z nich NSA występował jako organ odwoławczy, a w 1 sprawie NSA było organem I instancji. (fot. archiwum prywatne)

Czy od decyzji Naczelnego Sądu Aptekarskiego można się odwołać? Do kogo? Czy zdarzają się takie sytuacje?

Od orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego odwołanie nie przysługuje, gdyż zgodnie z art. 46 a ustawy, orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego są orzeczeniami kończącymi postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej i są prawomocne, ale jak wspomniałam już wcześniej, od 2013r. ustawa o izbach aptekarskich wprowadziła możliwość wniesienia kasacji od każdego wydawanego przez sąd aptekarski orzeczenia.

REKLAMA

Komu przysługuje prawo wniesienia kasacji szczegółowo określił art. 46b ustawy o izbach, jest to osoba lub jednostka, której dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone, obwiniony farmaceuta, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, minister właściwy do spraw zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Kasacja może być wniesiona w ściśle określonych przez art. 439 §1 kpk przypadkach lub w razie innego rażącego naruszenia prawa. Przedmiotem kasacji może być również niewspółmierność kary.

REKLAMA

Oczywiście, że zdarzają się sytuacje, kiedy obwiniony farmaceuta wnosi o kasację do Sądu Najwyższego. Wielu farmaceutów korzysta z przysługujących im uprawnień, bywa, że Sąd Najwyższy uwzględnia zarzuty podniesione w kasacji, ale także, że uznaje kasację za bezzasadną. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie zdarzyła się sytuacja, aby Sąd Najwyższy wydał wyrok uniewinniający lub umarzający postępowanie, ale zdarzyły się sytuacje, że Sąd Najwyższy skierował sprawę do ponownego rozpoznania do okręgowego sądu aptekarskiego lub Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

Sprawy do sądu aptekarskiego kieruje rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Ale kto na ogół składa skargi na farmaceutów?

Rzeczywiście wszczęcie postępowania przed okręgowym sądem aptekarskim inicjuje Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Po skierowaniu przez Rzecznika wniosku o ukaranie, przewodniczący składu orzekającego kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawę, chyba że uzna, iż zachodzą podstawy do umorzenia postępowania lub zawieszenia, albo że należy uzupełnić postępowanie wyjaśniające. Jeżeli jednak wniosek o ukaranie spełnia wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów i nie zachodzą okoliczności, o których wspomniałam, przewodniczący składu orzekającego wyznacza termin rozprawy i kieruje wniosek do rozpoznania. Wniosek o ukaranie kończy postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika.

Pytanie Pana redaktora właściwie sprowadza się do wskazania okoliczności, które mogą być podstawą do wszczęcia takiego postępowania. Zgodnie z §19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia przywołanego wcześniej, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, jeżeli uzyska wiarygodną informację uzasadniającą podejrzenie, iż miało miejsce postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza.

A zatem wszczęcie postępowania następuje na skutek zgłoszenia przez WIF, rady aptekarskie, rzadziej indywidualnych aptekarzy, pacjentów czy oddziały NFZ.

REKLAMA

Czy podjęłaby się Pani skategoryzowania przewinień farmaceutów, jakie są kierowane do sądów aptekarskich? Domyślam się, że część z nich dotyczy błędów w wydaniu leków lub wykonaniu receptury, inne dotyczą reklamy aptek, jeszcze inne niezapłaconych składek… która z kategorii przewinień zdecydowanie dominuje w sprawach kierowanych do sądów aptekarskich?

Spektrum spraw przewijających się przez sądy aptekarskie jest bardzo szerokie. Pamiętajmy, że sprawy, które są przez nie rozpatrywane mogą dotyczyć każdego zachowania farmaceuty, naruszającego zasady etyki i deontologii zawodowej oraz naruszającego przepisy prawa dotyczące wykonywania zawodu aptekarza.

W ostatnim czasie najczęstsze przewinienia farmaceutów dotyczą naruszania obowiązującego zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Do tej grupy spraw należy zaliczyć również przewinienia związane z tzw. łańcuchem odwróconym, czyli sprzedażą produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych podmiotom nieuprawnionym. Do spraw niemających jednostkowego charakteru zaliczyłabym też przewinienia, związane z wydaniem produktów leczniczych na podstawie niezgodnego z przepisami prawa zapotrzebowania lub wydaniem na podstawie zapotrzebowania leków, w ilości mogącej wskazywać na ich wykorzystanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Kilka lat temu częstym procederem była sprzedaż z aptek ogólnodostępnych, hurtowych wręcz ilości produktów leczniczych, zawierających w swoim składzie substancje psychoaktywne. Również do grupy częściej zdarzających się przewinień zaliczyłabym przewinienia kierowników aptek, związane ze złą organizacją pracy w aptece.

Poza tymi „częściej przewijającymi się” przewinieniami, większość naruszeń dyscyplinarnych farmaceutów ma charakter jednostkowy i dotyczy np. niepoinformowania pacjenta o dostępności i możliwości odbioru leku, wydawania leków bez stosownej recepty lekarskiej, dokonywania wyłudzeń nienależnej refundacji, uzależniania wydawania pozytywnych rękojmi na prowadzenie apteki od uzyskania korzyści materialnej, wydawania substancji psychotropowych nieuprawnionym podmiotom, udaremnienia przeprowadzenia kontroli przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego czy wynoszenia recept z apteki ,celem ich realizacji w innej aptece.

Zdarzają się też – na szczęście stosunkowo rzadko – przewinienia zawodowe, które są błędami w sztuce wykonywania zawodu. W związku z możliwością zagrożenia zdrowia bądź życia pacjenta, są one przedmiotem szczególnego zainteresowania organów odpowiedzialności zawodowej.

Czy na przestrzeni lat można zaobserwować jakieś zmiany w częstotliwości występowania określonych przewinień farmaceutów? Po 2012 roku z pewnością sądy aptekarskie zaczęły zajmować się przewinieniami związanymi z łamaniem zakazu reklamy aptek. Ale czy np. takie zjawiska jak zwiększenie liczby aptek, odwrócony łańcuch dystrybucji czy rosnący udział sieci aptecznych w rynku, wpłynęły na „strukturę” spraw rozpatrywanych przez sądy aptekarskie?

Oczywiście, że sprawy jakie rozpatruje Sąd Aptekarski ewoluują. Składa się na to wiele czynników. Przyczynami mającymi wpływ na charakter i częstotliwość dokonywanych przewinień są m. in. przepisy prawa, które częstokroć ulegają zmianie – głównie w zakresie ich uszczelnienia. Również świadomość i znajomość obowiązującego prawa, ma ogromny wpływ na zachowania naszych koleżanek i kolegów. Oczywiście na częstotliwość przewinień oraz ich charakter wpływa również sprawność działania organów administracji państwowej, powołanych do ścigania zachowań naruszających obowiązujące przepisy.

Po wprowadzeniu całkowitego zakazu reklamy, przez długi czas właśnie te przewinienia były najczęstszymi przewinieniami farmaceutów. Wiele podmiotów szukało luki w obowiązującym prawie, umożliwiającej prowadzenie reklamy pomimo istniejącego zakazu. Usprawnienie działań służb właściwych do eliminacji tego procederu oraz poprawa szybkości ich działania, niewątpliwie mają wpływ na wygaszanie tego typu działań, przynajmniej tych uznanych już za naruszające obowiązujące przepisy.

Był również okres, kiedy dosyć znaczna liczba postępowań dotyczyła sprzedaży produktów leczniczych z apteki do hurtowni tzw. łańcuch odwrócony. Obecnie postępowań tych jest nieco mniej, myślę, że w jakimś zakresie ma na to wpływ zmiana obowiązujących przepisów oraz działania podejmowane przez organy administracji państwowej.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Techniczka pomyliła leki. Sąd Aptekarski ukarał kierowniczkę apteki… Techniczka pomyliła leki. Sąd Aptekarski ukarał kierowniczkę apteki…

W grudniu 2017 roku szerokim echem odbiła się w mediach sprawa pomyłki w wydaniu leku w jednej z mię...

Farmaceuta nie odpowiada za pomyłkę technika farmaceutycznego Farmaceuta nie odpowiada za pomyłkę technika farmaceutycznego

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu rozpatrywał niedawno ...

171 farmaceutów ukaranych przez ostatnie 4 lata 171 farmaceutów ukaranych przez ostatnie 4 lata

Obecnie w rejestrze farmaceutów ukaranych przez organy dyscyplinarne samorządu aptekarskiego figuruj...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz