REKLAMA
Magazyn mgr.farm

WYWIAD: Kara ma dyscyplinować. Tu nie chodzi o odwet!

11 kwietnia 2019 11:36

Jakie przewinienia najczęściej popełniają farmaceuci? Czy kary, jakie nakładane są w trakcie postępowań dyscyplinarnych, spełniają swoją rolę? O funkcjonowaniu sądów aptekarskich w Polsce rozmawiamy z mgr farm. Anną Włodarczyk – Przewodniczącą Naczelnego Sądu Aptekarskiego.

W zeszłym roku do Naczelnego Sądu Aptekarskiego trafiło 38 spraw. W 18 z nich NSA występował jako organ odwoławczy, a w 1 sprawie NSA było organem I instancji. (fot. archiwum prywatne)
W zeszłym roku do Naczelnego Sądu Aptekarskiego trafiło 38 spraw. W 18 z nich NSA występował jako organ odwoławczy, a w 1 sprawie NSA było organem I instancji. (fot. archiwum prywatne)

Bardzo często spotykam się z dyskusjami dotyczącymi odpowiedzialności techników farmaceutycznych za obowiązki wykonywane przez nich w aptece. Technicy nie posiadają swojego samorządu, kodeksu ani organów stojących na straży odpowiedzialności zawodowej. Jednocześnie panuje przekonanie, że za błędy technika farmaceutycznego odpowiada kierownik apteki. Jak jest w rzeczywistości? Do jakiego stopnia farmaceuta odpowiada w kontekście etyki zawodowej za to, co robi technik farmaceutyczny?

Błędem jest twierdzenie, że farmaceuta odpowiada za błędy technika farmaceutycznego. Farmaceuta zawsze odpowiada za swoje przewinienia. Jak już wielokrotnie wskazywałam, farmaceuta będący członkiem samorządu aptekarskiego podlega odpowiedzialności zawodowej za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu aptekarza. Na kierowniku apteki, jako osobie odpowiedzialnej za prawidłowe prowadzenie apteki, spoczywa cały szereg obowiązków określonych w ustawie. Jeżeli technik farmaceutyczny popełni błąd w związku z wykonywaniem przez niego czynności fachowych, do wykonywania których jest uprawniony z mocy prawa, za takie działania kierownik apteki nie ponosi odpowiedzialności. Ale w przypadku, gdy nieprawidłowe działanie technika pozostaje w związku ze złą organizacją pracy, za którą odpowiedzialny jest kierownik apteki lub dotyczy winy w nadzorze, kierownik apteki odpowiada oczywiście zawsze w zakresie czynu, który można mu przypisać.

REKLAMA

Jakie największe problemy napotykają obecnie sądy aptekarskie w wykonywaniu swoich zadań? Czy są to niedobory kadrowe, brak szkoleń… a może coś innego? Co można by zmienić, by sądy funkcjonowały lepiej?

Pierwsza podstawowa sprawa, która powinna ulec zmianie, to przepisy na których działają sądy aptekarskie. Zwracam uwagę, że nasze przepisy regulujące sprawy odpowiedzialności zawodowej farmaceutów to, obok ustawy o izbach aptekarskich, odsyłającej w zakresie nieuregulowanym przez ustawę do przepisów Kodeksu postępowania karnego, również opublikowane w 2003r. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003r., w sprawie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej farmaceutów. Rozporządzenie to stanowi dzisiaj już relikt legislacyjny. W wielu miejscach rozporządzenie to nie przystaje do obowiązujących obecnie zasad pisania przepisów prawa. Materia znajdująca się w tym rozporządzeniu powinna być w większości przeniesiona do ustawy.

REKLAMA

Poza tymi zmianami uważam, że nowe regulacje zawierać powinny również nowe rozwiązania. Jako sędzia sądu aptekarskiego odczuwam ogromny brak szerszego katalogu kar, jakie sąd mógłby zastosować. Zwiększenie różnorodności orzekanych kar, niewątpliwie wpłynęłoby na zwiększenie poczucia sprawiedliwości. Przyczyniłoby się do tego, że kara stałaby się bardziej adekwatna do stopnia winy, a także stopnia szkodliwości oraz w większym stopniu realizowałaby cele zapobiegawcze i wychowawcze.

Uważam również, że kadencja sędziów powinna ulec przedłużeniu co najmniej do ośmiu lat, oraz że w sądzie obowiązywać powinna zasada, iż w skład sądu kolejnej kadencji wchodzić powinny w połowie osoby wchodzące w skład sądu poprzedniej kadencji. Pamiętając, że o obliczu wymiaru sprawiedliwości decydują nie tyle same regulacje procesowe, ile stosujący je sędziowie, uważam że 8-letnie kadencje oraz zasada ciągłości składu jest podstawowym gwarantem sprawności i sprawiedliwości sądu dyscyplinarnego.

Sędziowie łączyć powinni doświadczenie życiowe z doświadczeniem zawodowym, a w przypadku sędziego sądu zawodowego istotne jest również doświadczenie, jakie zdobywa on pełniąc swoją funkcję.

_____________________________________________________

REKLAMA

Zacytuj ten artykuł jako:

 • Łukasz Waligórski, Kara ma dyscyplinować! Tu nie chodzi o odwet, MGR.FARM, nr 3/2018 (19), str. 12-17
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

171 farmaceutów ukaranych przez ostatnie 4 lata 171 farmaceutów ukaranych przez ostatnie 4 lata

Obecnie w rejestrze farmaceutów ukaranych przez organy dyscyplinarne samorządu aptekarskiego figuruj...

Farmaceutka ukarana za udział w reklamie suplementu diety Farmaceutka ukarana za udział w reklamie suplementu diety

Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w reklamie t...

Farmaceuta ukarany za „odwrócony łańcuch dystrybucji” Farmaceuta ukarany za „odwrócony łańcuch dystrybucji”

Okręgowy Sąd Aptekarski wymierzył karę nagany doktorowi nauk farmaceutycznych, który był kierownikie...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz