REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nie tylko etat. O innych formach zatrudniania farmaceutów…

22 lipca 2019 13:50

W systemie prawym funkcjonują obecnie niezależnie dwie formy zatrudnienia, a można również wyróżnić jeszcze trzecią. Są to: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne (zwane niekiedy nieprawidłowo „śmieciowymi”), a w ich zakresie można jeszcze wskazać umowy o współpracę, gdzie farmaceuta prowadzi własną działalność gospodarczą (tzw. business-to-business, B2B), stanowiącą szczególną formę umowy cywilnoprawnej.

Przepisy prawa nie regulują zasad pracy w aptece (fot. Shutterstock)
Przepisy prawa nie regulują zasad pracy w aptece (fot. Shutterstock)

Umowa o pracę jest formą „klasyczną”, zawieraną na podstawie Kodeksu pracy (stosunek pracy). Kodeks pracy nazywa taką osobę „pracownikiem”. Poprzez jej nawiązanie pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pomimo że w samym Kodeksie pracy funkcjonuje domniemanie stosunku pracy, tj. nawet jeżeli umowa nie jest nazwana umową o pracę, może być tak traktowana, jeżeli spełnia wymienione wcześniej warunki, to w orzecznictwie przyjmuje się jednak szerokie rozumienie stosunku pracy, przez co należy szczegółowo badać wszystkie elementy składające się na warunki pracy.

Inaczej jest w przypadku umów cywilnoprawnych, które funkcjonują w ramach prawa cywilnego. Prawo to opiera się na zasadzie równości stron, tzn. przyjmuje się założenie, że obie strony (przedsiębiorca-apteka i farmaceuta) są wobec siebie równe i mogą swobodnie ustalać zasady współpracy. W przypadku umów o pracę zasadnicza część reguł jest z góry określona przez przepisy, takie jak czas pracy, urlop, czas odpoczynku itd., w umowach cywilnoprawnych jest to określane indywidualnie. Inaczej jest również uregulowana kwestia odpowiedzialności finansowej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej (pracowniczej).

REKLAMA

B2B natomiast jest szczególną formą, gdzie farmaceuta zakłada działalność gospodarczą (staje się firmą) i jako firma nawiązuje współpracę z inną firmą. W takiej formie jest już całkowita swoboda w regulowaniu zasad współpracy. Jest to współpraca pomiędzy przedsiębiorcami.

REKLAMA

Czy zawód farmaceuty jest „wolnym zawodem”?

„Wolność zawodu” oznacza m.in. posiadanie wysokich kwalifikacji, swobodę w wykonywaniu czynności zawodowych i ponoszeniu za nie odpowiedzialności zawodowej oraz realizację określonej misji społecznej. Konieczne jest również uzyskanie pozwolenia od państwa (samorządu zawodowego/uniwersytetu) do jego wykonywania. Zawód farmaceuty można więc zaliczyć do wolnych zawodów, jednak należy pamiętać, że gros czynności zastrzeżonych jest do wykonywania wyłącznie w aptekach. Ma to również przejaw w pewnym rozróżnieniu pojęciowym aptekarzy i farmaceutów. 

Formy zatrudniania farmaceutów

Przepisy prawa nie regulują zasad pracy w aptece. Teoretycznie przynajmniej możliwe są więc wszystkie wymienione wyżej formy, niezależnie czy mówimy o kierowniku apteki, czy też o farmaceucie. Zgodnie z orzecznictwem sądowym „sposób, w jaki przepisy Prawa farmaceutycznego określają zakres obowiązków kierownika apteki (art. 88 ust. 5 Prawa farmaceutycznego) lub sposób organizacji wykonywanych w aptece czynności, nie przesądza o tym, aby stosunek prawny pomiędzy kierownikiem a prowadzącym aptekę musiał być stosunkiem pracy” (wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 września 2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 323/07). Sąd odwołał się równocześnie do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych, w którym należy wymienić również osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę „w konsekwencji, skoro Prawo farmaceutyczne jednakowo posługuje się pojęciem «zatrudnienia» w stosunku do kierowników aptek i personelu specjalistycznego (por. treść art. 99 ust. 4a oraz art. 89e ust. 1 i art. 90), nie określając, o jaki w tym wypadku rodzaj stosunku prawnego chodzi, a powołane wyżej rozporządzenie dopuszcza zatrudnienie na innej podstawie niż umowa o pracę, uzasadniony jest wniosek, że termin «zatrudnienia», użyty w przepisach ustawy, nie może oznaczać wyłącznie zatrudnienia w ramach stosunku pracy, i to zarówno w odniesieniu do kierowników aptek, jak i personelu specjalistycznego”.

Należy przy tym jednak pamiętać, że do wykonywania funkcji kierownika apteki konieczne jest posiadanie pięcioletniego doświadczenia pracy zawodowej. Przy ustaleniu takiego stażu pracy niezależnie od formy zatrudnienia z umowy musi wynikać, że wykonywano pracę w wymiarze określonym w prawie pracy, tj. 40 godzin tygodniowo (wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 1389/07).

Najbardziej problematyczny jest przypadek zawierania umów z kierownikiem apteki (w szczególności) albo z farmaceutą prowadzącymi działalność jako odrębny przedsiębiorca (B2B).

W ww. wyroku z dnia 19 września 2007 r. organy inspekcji farmaceutycznej zakwestionowały taką umowę. Wskazano, że zawarcie umowy przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę z innym przedsiębiorcą w praktyce oznacza cesję (tzn. przeniesienie ogółu praw i obowiązków) zezwolenia na prowadzenie apteki na inny podmiot, co jest niedozwolone przez prawo. Sąd nie zgodził się z tą argumentacją, twierdząc, że przepisy Prawa farmaceutycznego znacząco szerzej definiują rolę apteki, wskazując, że podmiot prowadzący aptekę m.in. zaopatruje ją w produkty lecznicze, przechowuje je oraz wydaje i sprzedaje we własnym imieniu, prowadzi dokumentację finansową i rozlicza się ze swojej działalności. Nawet więc nawiązanie współpracy z innym przedsiębiorcą nie prowadzi do zrzeczenia się prowadzenia apteki, gdyż kierownik apteki zatrudniony w ramach współpracy B2B wykonuje co prawda swoje obowiązki „we własnym imieniu”, jednak „na rachunek zlecającego”, co oznacza, że to przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie apteki ponosi ryzyko gospodarcze prowadzenia apteki.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Rząd nie chce dopłacać do dyżurów nocnych aptek Rząd nie chce dopłacać do dyżurów nocnych aptek

Konflikt między powiatami a aptekarzami w sprawie nocnych i świątecznych dyżurów aptek nie słabnie. ...

Farmaceuci mają obowiązek pełnienia usług publicznych… jak chirurdzy na wojnie Farmaceuci mają obowiązek pełnienia usług publicznych… jak chirurdzy na wojnie

Mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, od początku tego roku są bez stałej, całodobowej apteki. Właściciel...

Urzędniczka przeprasza aptekarzy. Kłamstwo nazywa „przypuszczeniem”… Urzędniczka przeprasza aptekarzy. Kłamstwo nazywa „przypuszczeniem”…

Śremscy aptekarze doczekali się przeprosin od urzędniczki, która w korespondencji z nimi posługiwała...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz