REKLAMA
pon. 1 lutego 2021, 09:32

Oferowanie farmaceutom rabatów, nagród i programów lojalnościowych narusza prawo?

Odkąd farmaceuci mogą wystawiać recepty pro auctore i pro familia, stali się „osobami uprawnionymi”. W rezultacie wszelkie praktyki polegające na oferowaniu farmaceutom korzyści majątkowych lub osobistych przez producentów leków refundowanych będą naruszały zakaz opisany w art. 49 ust. 3 i należy je uznać za sprzeczne z ustawą o refundacji.

W aptekach na terenie całego kraju pojawiają się problemy z dostępem do antybiotyków (fot. Shutterstock)
Programy odsprzedażowe oferowane farmaceutom przez firmy farmaceutyczne moga naruszać prawo, odkąd farmaceuci mogą wystawiać recepty dla siebie i rodziny (fot. Shutterstock)

W dniu 01.04.2020r. weszła w życie ustawa z dnia 31.03.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 567), która wprowadziła zmiany m.in. w art. 96 ustawy z dnia 06.09.2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U z 2020, poz. 944).

We wskazanym przepisie (art. 96 ust. 4) dokonano zmiany w zakresie zasad wystawiania recept farmaceutycznych w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta. Nadano farmaceucie uprawnienie do wystawiania recepty farmaceutycznej w sytuacji każdego zagrożenia zdrowia, a nie tylko nagłego, jak wynikało z dotychczasowego brzmienia przepisu, z tym zastrzeżeniem, że recepta farmaceutyczna nadal realizowana jest wyłącznie z odpłatnością 100% (t.j. bez refundacji).

Drugą niezwykle istotną zmianą jaką wprowadzono w ustawie Prawo farmaceutyczne (art. 96 ust. 4 w zw. z art. 95b ust. 3) jest możliwość wystawiania przez farmaceutę, posiadającego prawo wykonywania zawodu, recepty dla siebie (pro auctore) oraz dla małżonka i osób pozostających we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej i w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby farmaceuty wystawiającego receptę (pro familiae). Co istotne recepta wystawiona przez farmaceutę pro auctore lub pro familiae może być wystawiona z uwzględnieniem prawa pacjenta do świadczenia refundowanego tj. ze zniżką przysługującą w danym obwieszczeniu refundacyjnym, jeżeli przysługuje ona osobie, dla której recepta jest wystawiana (czytaj również: Recepta farmaceutyczna, pro auctore, pro familiae – podsumowanie).

Wprowadzenie tej regulacji spowodowało, iż poszerzył się krąg osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych. Obok lekarzy, lekarzy dentystów czy pielęgniarek, aktualnie również farmaceuta w opisanych warunkach może wystawić receptę refundowaną. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej, zmiana ta a także dotycząca recepty farmaceutycznej miała na celu zabezpieczenie pacjentów i miała być korzystna dla nich oraz dla samych farmaceutów.

Oferowanie farmaceutom korzyści majątkowych przez producentów

W aspekcie wprowadzonych zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne pojawiły się pytania o związek i wpływ tych zmian na regulacje zawarte w ustawie z dnia 12.05.2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020, poz. 357), a ściślej pytania o to czy praktyki oferowania przez producentów leków refundowanych korzyści majątkowych lub osobistych farmaceutom uprawnionym aktualnie  do wystawiania recept refundowanych (pro auctore i pro familiae) są zgodne z art. 49 ust. 3 ustawy refundacyjnej. Zgodnie bowiem z brzmieniem przepisu art. 49 ust. 3:

Zakazuje się:

1) przedsiębiorcy zajmującemu się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji,

2) podmiotowi prowadzącemu aptekę, kierownikowi apteki lub osobie wydającej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją, w związku z realizacją recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne

– sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i programów lojalnościowych, darowizn, nagród, wycieczek, gier losowych, zakładów wzajemnych, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, wszelkiego rodzaju talonów i bonów, a także udzielania innych niewymienionych z nazwy korzyści majątkowych lub osobistych dla świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych.

Zgodnie z art. 48 ustawy o refundacji leki refundowane przysługują świadczeniobiorcy na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt 14) ustawy o refundacji osoba uprawniona to osoba posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w art. 38.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]