REKLAMA
Magazyn mgr.farm
pon. 1 lutego 2021, 09:32

Oferowanie farmaceutom rabatów, nagród i programów lojalnościowych narusza prawo?

Odkąd farmaceuci mogą wystawiać recepty pro auctore i pro familia, stali się „osobami uprawnionymi”. W rezultacie wszelkie praktyki polegające na oferowaniu farmaceutom korzyści majątkowych lub osobistych przez producentów leków refundowanych będą naruszały zakaz opisany w art. 49 ust. 3 i należy je uznać za sprzeczne z ustawą o refundacji.

W aptekach na terenie całego kraju pojawiają się problemy z dostępem do antybiotyków (fot. Shutterstock)
Programy odsprzedażowe oferowane farmaceutom przez firmy farmaceutyczne moga naruszać prawo, odkąd farmaceuci mogą wystawiać recepty dla siebie i rodziny (fot. Shutterstock)

Nie może budzić wątpliwości, iż zawód farmaceuty posiada status zawodu medycznego. Wskazują na to przywołany przepis w połączeniu ze stosownymi przepisami z ustawy Prawo farmaceutyczne, a także z ustawy z dnia 19.04.1991r. o izbach aptekarskich oraz ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej. Skoro farmaceuta, posiadający prawo wykonywania zawodu, uzyskał poprzez zmieniony zapis w ustawie Prawo farmaceutyczne (w art. 96 ust. 4 pkt 4)) prawo do wystawiania refundowanych recept, to należy uznać, iż stał się on osobą uprawnioną w rozumieniu ustawy o refundacji i wszelkie praktyki polegające na oferowaniu farmaceutom korzyści majątkowych lub osobistych przez producentów leków refundowanych będą naruszały zakaz opisany w art. 49 ust. 3 i należy je uznać za sprzeczne z ustawą o refundacji.

Kara za przyjmowanie korzyści za wystawianie recept

Warto w tym miejscu również zwrócić uwagę na inne skutki wprowadzonych zmian, jak choćby to, że do farmaceutów czy producentów leków refundowanych zastosowanie znajdzie aktualnie przepis art. 54 ustawy o refundacji, opisujący odpowiedzialność karną w związku z nieprawidłowym obrotem produktami refundowanymi, czy też art. 48 ustawy o refundacji dot. min. zwrotu nienależnej kwoty refundacji.

Zgodnie bowiem z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o refundacji, kto będąc osobą uprawnioną do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, podlegające refundacji ze środków publicznych lub zleceń, o których mowa w art. 38 ust. 1, żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za wystawienie recepty lub zlecenia lub powstrzymanie się od ich wystawienia, podlega karze  pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Z kolei zgodnie z art. 48 ust. 7a ustawy o refundacji osoba uprawniona z wyłączeniem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, jest obowiązana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji, o której mowa w art. 46 ust. 1, w przypadku:

  1. wypisania recepty w okresie pozbawienia prawa wystawiania recept, o którym mowa w ust. 5;
  2. wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
  3. wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;
  4. wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37 ust. 1 lub 4.

Jak zatem wynika z powyższych zapisów, nadanie farmaceucie statusu osoby uprawnionej skutkuje nie tylko przyznaniem mu określonych uprawnień w zakresie możliwości wystawiania recept refundowanych ale nakłada również na farmaceutę pewne rygory, jak choćby rygor odpowiedzialności karnej w związku z żądaniem lub przyjmowaniem korzyści za wypisanie recepty oraz rygor odpowiedzialności majątkowej w przypadkach nieuprawnionego lub nieuzasadnionego wypisania recepty refundowanej.

Joanna Idzikowska-Kania
Radca prawny  

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]