REKLAMA
wt. 23 marca 2021, 08:01

Aplikacja mobilna naruszała zakaz reklamy aptek. WIF nałożył karę…

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku nałożył karę na spółkę, która pod w ubiegłym roku uruchomiła aplikację mobilną, za pomocą której pacjenci mogli sprawdzać dostępność leków z e-recepty w placówkach jednej sieci aptek oraz dokonywać ich rezerwacji. Firma ma zapłacić 3000 zł grzywny.

Autorzy pisma negatywnie odnieśli się do zaproponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian (fot. Shutterstock)
"Ewidentnie cały projekt był nakierowany na stworzenie narzędzia wewnątrzsieciowego, za pomocą którego można byłoby intensyfikować sprzedaż w ramach samej sieci" - uznał Pomorski WIF (fot. Shutterstock)

Pomorski WIF wszczął postępowanie w tej sprawie, po tym jak otrzymał od GIF pismo dotyczące możliwego naruszenia zakazu reklamy aptek. Zgłoszenie w tej sprawie złożyła do Naczelna Izba Aptekarska. Naruszenie to miało polegać na wykorzystaniu strony internetowej oraz plakatów, zawierających informacje o e-recepcie. Na plakatach znajdowała się też nazwa aplikacji, która służyła zarejestrowanym użytkownikom do sprawdzania dostępności leków z e-recepty w aptekach jednej sieci. Nazwa aplikacji była tożsama z marką tej sieci aptek.

Firma w trakcie postępowania wyjaśniała, że plakaty były materiałami informacyjnymi, których celem było rozpowszechnianie wiedzy wśród pacjentów o e-recepcie. W sumie w marcu 2020 r. rozdystrybuowano 160 takich plakatów, dostarczając je bezpośrednio kurierem do aptek (czytaj również: Gemini pozywa Naczelną Izbę Aptekarską i żąda przeprosin).

– Ekspozycja plakatu nie była obowiązkowa. Spółka nie weryfikowała sposobu korzystania z plakatu przez poszczególne apteki – czytamy wyjaśnienia firmy w aktach sprawy.

Spółka wyjaśniała też, że celem stworzenia samej aplikacji było wsparcie użytkowników w uzyskaniu informacji o dostępności produktów w ramach e-recepty. Miała ona też ułatwiać im ewentualną rezerwację produktów leczniczych. Spółka twierdziła również, że aplikacja zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, związane z przebywaniem w aptece w czasie pandemii. Firma zwracała też, że na rynku działają podobne aplikacje jak np. gdziepolek.pl czy ktomalek.pl. Jednocześnie zapewniła, że od 29 czerwca aplikacja nie była już aktywna. Do tego czasu zarejestrowało się w niej 567 użytkowników.

Nie wszystkie apteki zamieściły plakaty

W trakcie postępowania firma przekazała do WIF listę aptek z województwa pomorskiego, które otrzymały wspomniane plakaty. Następnie Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny zapytał kierowników tych aptek, kiedy i ile otrzymali plakatów. Pytał też czy i jak długo były one eksponowane w aptece. Z nadesłanych odpowiedzi wynikało, że nie wszystkie zamieściły plakaty. Jednocześnie farmaceuci przyznali, że nie dostali odgórnego polecenia umieszczenia plakatów. Decyzja o tym podejmowano po konsultacji z właścicielem danej apteki.

– Zarówno plakat, strona www, jak i Aplikacja nie zawierały treści zachęcających pacjentów do dokonywania zakupów w konkretnej aptece. Aplikacja wpisuje się w ogólnopaństwowe cele, zawiązane z poprawą e-usług w sektorze zdrowia w czasie COVID-19. Podniesiono, że na rynku funkcjonują już podobne aplikacje gdziepolek.pl i ktomalek.pl, w których uczestniczy aż 9664 aptek. Aplikacje te nie są przedmiotem zainteresowania organów inspekcji farmaceutycznej – czytamy w treści decyzji WIF wyjaśnienia spółki.

Co ciekawe pod koniec listopada pełnomocnik firmy wniósł o włączenie do akt postępowania kopię postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, w sprawie powództwa przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Na jego mocy udzielono spółce zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistych w postaci nakazania NIA zaprzestania rozpowszechniania informacji zarzucających jej nieprawidłowości w funkcjonowaniu aplikacji (czytaj również: Pierwsze starcie Gemini Apps i Naczelnej Izby Aptekarskiej w sądzie. Jaki wynik?).

Aplikacja ewidentnie naruszała zakaz reklamy aptek

Pomorski WIF po przeanalizowaniu materiału dowodowego uznał, że spółka prowadziła niedozwoloną reklamę aptek sieci franczyzowej, znajdujących się na terenie województwa pomorskiego. Polegała ona na tym, że wspólnie z innymi podmiotami stworzyła i udostępniała pacjentom ogólnodostępny system teleinformatyczny, umożliwiający w tych aptekach, za pośrednictwem aplikacji, sprawdzanie dostępności oraz dokonywanie rezerwacji leków przepisanych na e-receptach. Tym sposobem promowano apteki podłączone do aplikacji.

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]